12
TeAtua taatou Tamana
Taatou iaa e ttaka ma te lopo tama e hakaea i naa hakataakoto laatou. Teenaa taatou ki tiiake naa mee e ppui mai i naa hakataakoto taatou aa ma naa haisara e hakaviisia ai taatou, aa taatou ku uu naa kauae taatou no ffuro i te haiva TeAtua e tuku. Taatou ki ttoka tonu ki Jesus, te tama e mau ai naa hakataakoto taatou i te kaamata no tae ki te hakaoti ana. A Ia ni see mataku maa i aa Ia ku tuukia ki te kros. A Ia ni see maanatu maa Ia ma ki hakanaparia i aruna te kros, i te aa i aa Ia ni hakataakoto tonu ki tana saaita ma ki hiahia imuri, aa teenei a Ia ku noho i te vasi hakamaatau i te nohorana TeAtua.
Kootou hakatuu ake ki naa haaeo ttama naa ni uru; kootou hakatuu ki te lotoffaaeo naa tama hai sara raa iaa Ia. Teenaa kootou ki see paretino no tiiake naa hakataakoto kootou i TeAtua. Kootou maraa e hakappuru iloo ki see lavaa kootou naa mahi te haisara, tevana iaa kootou ni see tauppiri ki mmate i naa vana kootou e mee naa. E aa? Kootou ku ssiri koi i naa taratara hakauaua ake TeAtua ki kootou, naa tama e mee ma ni tamalliki aana? Job 5.17; Prov 3.11-12 (LXX)
“Taku tama, hakannoo ki naa akonaki TeAriki e kauatu, aa koe ki see mei i too saaita e nutua a Ia.
TeAtua e hakattonu naa tama katoo e llee ai tana manava,
aa e hakkaitoa naa tama katoo e tauhia a Ia maa ni tama aana.”
Te saaita kootou e hakkaitoaina TeAtua raa, kootou ki illoa maa kootou e haia peenaa i kootou ni tamalliki TeAtua. Naa tamalliki katoo maraa e hakkaitoaina naa tammana laatou anii? Ki mee maa kootou see hakkaitoaina pee ko ana tamalliki raa, teenaa e mee maa kootou seai ni tamalliki aana maaoni; kootou naa ni huivao koi. Taatou hakkaatoa e hakkaitoaina naa tammana taatou i te maarama nei, teenaa taatou e tuku atu koi ki laatou. E aa? Kootou see mannatu maa taatou ki tuku atu hoki peenaa ki taatou Tamana i te lani ki ora hakaoti taatou? 10 Taatou ni hakkaitoaina naa tammana taatou i te maarama nei i te tamaa saaita koi, i laatou e mannatu maa e tonu; TeAtua iaa e mee peenaa ki kaumai se taukareka ki taatou, teenaa ki ttapu naa ora taatou pee ko Ia. 11 I te saaita taatou e hakkaitoaina raa, taatou e mee maa taatou ki nnoho hakaaroha, teenaa maa taatou ki see fiaffia. Ki muri raa naa tama ni akonakina peenaa raa ku kauake te ora e tonu.
Naa akonaki ma naa taratara hakaapo
12 Kootou ki ssau naa rima e matanaennae kootou naa aa kootou ku hakamakkaa naa turi kootou e poreppore naa! Is 35.3 13 Sassare tonu ki naa saarena e ttonu ki see hakallika naa vae naa tama see lavaa te sassare; tevana iaa naa vae naa tama naa ki taukalleka. Prov 4.26 (LXX)
14 Kootou mee ki nnoho hakaraaoi kootou ma naa tama hakkaatoa, aa kootou ku mee ki ttaka kootou ma te tiputipu e tapu, i te aa, see hai tama i kootou ma ki kkite i TeAriki ki mee maa kootou see nnoho hakaraaoi peenaa. 15 Kootou mmata ki see ffuri kootou no tiiake te laaoi TeAtua. Kootou mmata ki see mee kootou ma ko naa laakau e mmara teelaa e ssomo no mee aaraa laakau no hakallika. Deut 29.18 (LXX) 16 Kootou mmata ki see hai huri kootou ka see illoa te lotu pee ko Esau, te tama ni sui ana kaikai raa ki ana keri i aa ia ko te tama matua. Gen 25.29-34 17 Kootou e illoa maa ki muri raa a ia ni hiihai maa tana tamana raa ki huri ake no hakatapu iaa ia; araa nei a ia ni kerekereia ka hano. Niaaina maa ia ni mate hakaoti i ana tani raa, a ia ni see lavaa te too tana mee ni ssee naa. Gen 27.30-40
18 Kootou ni see oomai ki te mouna e tuu i te kerekere nei, teelaa e ura kkava, e takoto poouri, aa e tuu tana sisioi, pee ko naa tama i Israel raa ni mee i te Mouna Sinai, i te saaita TeAtua ni kauake ana Loo. 19 Naa tama naa ni llono i naa iri te puu ka llono laatou i naa taratara ake te reo. I te saaita naa tama naa ni llono i te reo raa, naa tama naa ni ttani i laatou ni see hii hakannoo. Ex 19.16-22; 20.18-21; Deut 4.11-12; 5.22-27 20 I te aa, i laatou see hii hakannoo ki te taratara e kauake peelaa, “Ki mee hoki iloo ma se manu e paa i te mouna naa, te manu naa ki tauatia ki mate.” Ex 19.12-13 21 Naa vana ni ssura i te kina naa ni hakamataku iloo, teenaa ki taratara Moses peelaa, “Nau e porepore i taku mataku!” Deut 9.19
22 Kootou iaa ku oomai ki te Mouna Saion, te henua te Atua e ora, te Jerusalem te lani ma tana simata ensol. 23 Kootou ku oomai ki te kuturana hakahiahia naa tamalliki mua TeAtua, naa tama e mee naa inoa laatou e sissia i te lani. Kootou ku oomai ki TeAtua, te tama e hakatonutonu naa tama hakkaatoa. Aa kootou ku oomai ki naa aitu naa tama taukalleka ku mee no kaatoa naa ora laatou. 24 Kootou ku oomai ki Jesus, te tama ni hakatonu te taratara hakamaatua hoou TeAtua, aa ki te ttoo teelaa e uii naa haisara; teenaa seai ko te ttoo e tanitani ki kauake tana sui, pee ko te ttoo Abel. Gen 4.10
25 Kootou mmata hakaraaoi iloo ki see sahea kootou te tama e taratara atu ki kootou. Naa tama ni sahea laatou naa taratara TeAtua i te kerekere nei ni see ssao. E aa? Taatou e maanatu maa taatou ma ki ssao ki mee maa taatou e sahe naa taratara te tama e taratara iho i te lani? Ex 20.22 26 Te kerekere raa ni ue i te saaita te reo raa ni taratara iho, tevana iaa te saaita nei a Ia e taratara peelaa, “Nau ma ki ue hoki te kerekere nei hakapaa ma te lani.” Hag 2.6 (LXX) 27 Te saaita TeAtua e mee maa ‘hoki’ raa, a Ia e mee maa naa mee katoo i te kerekere nei ma ki uettia, teenaa ki takkoto koi naa mee teelaa see lavaa te uettia.
28 Taatou ki fiaffia i taatou e too te nohorana teelaa see lavaa te uettia. Taatou ki fiaffia no lotu hakamaaoni iloo i TeAtua i tana ara e hiihai; 29 i te aa, te Atua taatou raa e mee ma se ahi e ttuni te tama ki mate hakaoti. Deut 4.24

12.5 Job 5.17; Prov 3.11-12 (LXX)

12.12 Is 35.3

12.13 Prov 4.26 (LXX)

12.15 Deut 29.18 (LXX)

12.16 Gen 25.29-34

12.17 Gen 27.30-40

12.19 Ex 19.16-22; 20.18-21; Deut 4.11-12; 5.22-27

12.20 Ex 19.12-13

12.21 Deut 9.19

12.24 Gen 4.10

12.25 Ex 20.22

12.26 Hag 2.6 (LXX)

12.29 Deut 4.24