13
Kootou ki manava laaoi peenaa i naa taaina ma naa kave kootou. Hakamaarona lokoi ki hakauru naa tama kootou see illoa raa ki naa hare kootou. E mee aaraa tama ni hakauru naa ensol raa ki naa hare laatou, aa laatou iaa ni see illoa maa teenaa ni ensol. Gen 18.1-8; 19.1-3 Hakamaarona i naa tama e mmoe i naa hare karapusi, e mee pee ko kootou e karapusi hakapaa. Hakamaarona i naa tama e hakallono isu, e mee pee ko kootou e hakallono isu hoki ma ko laatou.
Kootou katoo ki mmata i te aavvana raa teenaa se vana hakamaatua. Naa hai aavvana raa ki ttaka hakapaa ka fiffai ki laatou. TeAtua ma ki hakatonutonu naa tama i laatou e ffuri no hai huri ma naa aavana aaraa tama.
Kootou mmata ki see kaimannako kootou ki te mane; kootou ki tau koi ma te kooina e nnoho ma kootou. TeAtua ni mee peelaa, “Nau ma ki see masike no tere i kootou; kootou ma ki see tiiake nau ki nnoho soko kootou.” Deut 31.6,8; Josh 1.5
Taatou ki taratara see kkapo peelaa: Deut 31.6,8; Josh 1.5
“TeAtua e tokonaki kiaa nau, nau ma ki see mataku.
Se aa naa tama te maarama nei e lavaa te mee kiaa nau?”
Hakamaarona i naa hakamau kootou imua, naa tama ni hakaea atu naa taratara TeAtua. Kootou mannatu ake ki te ssao laatou ni ttaka i te maarama nei no mmate, a kootou ku tautari ki naa tiputtipu laatou. Te tiputipu Jesus Christ see lavaa te huri; tana tiputipu i te aso raa, te aso nei, aa i naa aso hakkaatoa e ssau koi. Kootou mmata ki see hurisia naa manava kootou naa akonaki kootou ni see illoa imua. E taukareka maa naa ora kootou ki haimmahi e hakatahito i te laaoi TeAtua, teenaa ki see mee maa kootou e tautari ki naa ppui naa kaikai; naa tama e tautari ki naa ppui naa ni seai iloo naa vana laatou ni taunai i naa ppui naa.
10 Naa maatua e heheuna iloto te kina naa Jew e lotu raa e puia naa loo raa ki see kaina laatou naa mee e hakaara i aruna te olta taatou. 11 Naa Maatua Hakamau naa Jew raa e toomai te ttoo naa manu raa ki te Uta e Tapu raa ki hakaara ki uiia naa haisara te henua; naa haitino naa manu raa iaa e tuunia laatou i haho i te kina laatou e nnoho. Lev 16.27 12 Teenaa ko te vana Jesus ni mate hoki i taha Jerusalem, teenaa ki lavaa te huuia naa haisara te henua ki tana tino ttoo. 13 Teenaa taatou ki oo atu kiaa Ia i taha te kina te henua e nnoho no mee ki nnapa taatou hakapaa maa Ia. 14 I te aa i taatou see hai henua e takoto hakaoti i te kerekere nei; taatou e ssee ki te henua teelaa ma ki sura iho imuri. 15 Taatou ki hakanau peenaa i TeAtua i te kau saaita iloto te inoa Jesus, ki mee maa teenaa te mee taatou e hakaara ki TeAtua ki naa maaisu taatou i naa taratara taatou maa Jesus ko TeAriki. 16 Kootou hakamaarona ki sosorina taukareka kootou ka tokonaki ki telaa tama, i teenei ko te mee taatou e hakaara teelaa e hiihai ai TeAtua.
17 Hakannoo ki naa hakamau kootou. Naa tama naa see illoa te hakamarolloo i naa roorosi laatou ki naa ora kootou, i te aa, i laatou ma ki hakaari ake ki TeAtua i naa heuna laatou ni mee. Ki mee maa kootou e hakannoo ki naa tama naa, naa tama naa ma ki heheuna ma te fiaffia; aa ki mee seai, naa tama naa ma ki heheuna hakaaroha, teenaa kootou ma ki see tokonakiria naa tama naa.
18 Kootou ki taku peenaa ki tokonaki mai TeAtua ki maatou. Maatou e illoa maa naa hakataakoto maatou e mallama, i maatou e fiffai maa maatou ki mee naa vana e ttonu i naa saaita hakkaatoa. 19 Aa nau e hiihai maa kootou ki taku hakappuru ki mee mai TeAtua ki hanatu nau ki kootou i naa aso nei koi.
20 TeAriki Jesus e mee pee ko te tama e roorosi naa sipsip, a Ia ni hookii tana tino ttoo ki ttino te taratara hakamaatua TeAtua teelaa e takoto hakaoti, teenaa a Ia ni hakamasikeria TeAtua i te mate. TeAtua ko te tama e mee kootou ki nnoho hakaraaoi, 21 teenaa a Ia e lavaa te haia a Ia te tiputipu e taukareka raa ki haimahi iloto naa ora kootou, ki lavaa kootou te tautari hakaraaoi ki tana hiihai. I loto naa heuna Jesus raa, taatou e haia a Ia ki toa taatou naa sosorina kaatoo aana e hiihai. Teenaa taatou katoo e lavaa te hakanau iaa Ia i te kau saaita katoo! Amen.
Naa taratara hakaoti
22 Aku taaina. Kootou hakannoo hakaraaoi iloo ki naa taratara nei; taku pas e sissii nei seai se pas e huarooroa.
23 Nau e hiihai maa kootou ki illoa maa taatou taina Timothy ku oti te hanaa i te hare karapusi. Ki mee maa ia e vave tae mai, maaua ma ki oo atu hakapaa ki kootou.
24 Kauatu naa purepure maatou nei ki naa hakamau kootou ma naa tama katoo te lotu. Naa taaina taatou e nnoho i Italy raa e pureppure atu ki kootou.
25 TeAtua ki mmata ake hakaraaoi ki kootou hakkaatoa.

13.2 Gen 18.1-8; 19.1-3

13.5 Deut 31.6,8; Josh 1.5

13.6 Deut 31.6,8; Josh 1.5

13.11 Lev 16.27