5
Te laupepa e rii ma te Sukua Sipsip
Nau e kite te laupepa e rii e takoto i te rima hakamaatau te tama e noho i aruna te nohorana hakamaatua. Te laupepa naa e takkoto ana taratara e sissii i naa vasi e lua, aa e hakammau ki naa loki e hitu. Ezek 2.9-10; Is 29.11 Araa nau ku kite te ensol haimahi tokotasi e taratara vaaruna peelaa, “Ko ai te tama e tau te ffana naa loki raa no taaraki te laupepa e rii?” Tevana iaa ni see hai tama i naa tama i te lani, naa tama i te kerekere, aa ma naa tama i te maarama i laro raa ni lavaa te tarakina a ia te laupepa e rii raa no ttoka ki loto. Nau ni mate hakaoti i aku tani, i see hai tama ni laavea teelaa e tau te tarakina a ia te laupepa e rii naa no ttoka ki loto. Teenaa ki mee mai te maatua tokotasi kiaa nau, “Koe see tani. Ttoka! Te tama e haia ma ko te Laion i te manava Judah, te mokopuna David. Te tama naa ni taka haimahi no tae ki te hakaoti ana, aa teenaa ko ia naa e lavaa te hanaa ia naa loki e hitu raa no tarakina te laupepa e rii.” Gen 49.9; Is 11.1,10
Ki oti raa nau ku kite te Sukua Sipsip e tuu i te kina te nohorana hakamaatua, iloto te takahaa manu e ora hakaoti aa ma naa maatua. Te Sukua Sipsip raa e tiputipu ma se manu ni taia. Te Sukua Sipsip naa e ttuu ana paki e hitu i aruna tana pisouru, aa e mee ana karamata e hitu. Teenaa ko naa aitu e hitu TeAtua teelaa ni heunatia TeAtua ki naa kina hakkaatoa i te kerekere nei. Is 53.7; Zech 4.10 Teenaa te Sukua Sipsip raa ku hano no too te laupepa e rii raa i te rima hakamaatau te tama e noho i aruna te nohorana hakamaatua. Tana saaita ni toa a ia te laupepa e rii raa, te takahaa manu e ora hakaoti raa ni tauturi katoo imua te Sukua Sipsip naa. Naa tama naa katoo, te tama e taaohi tana ‘harp’ aa ma tana tamaa kamete e pena ki te kol. Naa kamete raa e utu ki naa lau laakau insens e mannoni, teenaa ko naa taku naa tama TeAtua. Ps 141.2 Naa tama naa e huahua te mako hoou:
“Koe e tau te toa a koe te laupepa e rii
no tarakina naa loki.
I te aa, i aa koe ni taia no mate, aa naa tama i naa haanauna katoo, naa taratara katoo, naa kanohenua katoo, aa ma naa manava katoo ni uruhanaina a koe ki too ttoo no kauake ki TeAtua. Ps 33.3; 98.1; Is 42.10
10 Naa tama naa ni hakanohoria a koe ma ni maatua ki heheuna i TeAtua,
aa laatou ma ki nnoho hakamaatua i te kerekere nei.” Ex 19.6; Rev 1.6
11 Nau ni ttoka hoki no lono i naa huahua naa ensol e tammaki iloo. Te kooina naa ensol raa e noto i naa simata maa naa mano. Naa tama naa e ttuu alleha i te nohorana hakamaatua, te kina e nnoho hoki naa manu e ora hakaoti raa aa ma naa maatua. Dan 7.10 12 Laatou e fuaffua iloo vaaruna peelaa,
“Te Sukua Sipsip ni taia no mate,
Koe e tau te noho hakamaatua, aa koe e tau te noho ma se tuku laaoi.
Koe e tau te hakanauria i too atamai i te kau vana, aa koe e tau hoki te hakanauria i too haimahi.
Maatou e ssau too inoa i aruna; maatou e hakanau i oo mahi, aa maatou e lotu kiaa koe!”
13 Teenaa nau ku lono i te kau tama hakkaatoa i te lani, naa tama i te kerekere, naa tama i te maarama i laro, aa naa tama i te moana, teenaa ko naa tama i naa kina hakkaatoa. Naa tama naa e fuaffua peelaa,
“Te tama e nohonoho i te nohorana hakamaatua, aa te Sukua Sipsip nei.
Maatou e ssau naa inoa koorua ki aruna;
maatou e lotu ki koorua;
aa maatou e hakannau i naa mahi koorua.
Koorua ki takkoto haimmahi i naa saaita hakkaatoa!”
14 Te takahaa manu e ora hakaoti raa ki hakaahe peelaa, “Amen!” Teenaa tauturi katoo naa maatua raa no lotu.

5.1 Ezek 2.9-10; Is 29.11

5.5 Gen 49.9; Is 11.1,10

5.6 Is 53.7; Zech 4.10

5.8 Ps 141.2

5.9 Ps 33.3; 98.1; Is 42.10

5.10 Ex 19.6; Rev 1.6

5.11 Dan 7.10