4
John e kite i TeAtua e noho i tana nohorana maatua
Ki oti raa, nau ku ttoka no kite te tootoka e tuu taaraki i te lani. Araa te reo e ttani ma se puu e iri, teelaa ni taratara mai kiaa nau imua, ku mee mai, “Kau ki aruna nei, aa nau ku hakaari atu i naa vana teelaa ma ki oti ku ssura imuri naa vana nei.” I te saaita naa koi raa, nau ku tauria TeAitu. Teenaa ki kite nau i naa noho mai te tama i aruna te nohorana maatua i te lani. Tana taurae e too tana maasina e pura ma ko naa hatu e taavi mmaha pee ko naa ‘jasper’ aa ma naa ‘carnelian’, aa te tumoa raa e tuu aareha te nohorana maatua, e pura pee ko naa ‘emerald’. Ezek 1.26-28; 10.1 E ttuu aareha i te nohorana maatua raa, teelaa ni tuai maatua hoki e matarua maa haa, aa i aruna naa tuai maatua naa raa, teelaa se tino rua maa te takahaa naa maatua e nnoho. Naa maatua naa e uru ki naa hekau e makkini aa e hakao naa noti maatua e ppena ki naa kol. Nau ni tuu ka ttoka i naa taaraki te uila ka takattuu te hatturi i te kina te nohorana maatua. Naa ahi e hitu e ttuu ka ura imua te nohorana hakamaatua raa, teenaa ko naa aitu e hitu TeAtua. Ex 19.16; Rev 8.5; 11.19; 16.18; Ezek 1.13; Rev 1.4; Zech 4.2 Kimua hoki te nohorana hakamaatua raa, nau e kite te mee e mee ma se moana e tuu marino kkii ka maasina mai.
Naa manu e haa teelaa e ora hakaoti raa e ttuu i naa vasi e haa te nohorana hakamaatua naa. Naa haitino naa manu naa e uhi katoo ki naa karamata e ttuu aareha imua aa imuri i naa haitino laatou. Te manu mua raa e tiputipu ma se laion; ssoa te manu raa e tiputipu ma se purumakau; te ttoru naa manu raa e mee tana pisouru e tiputipu ma se pisouru te tama; aa te haa naa manu raa e mee tana pisouru e tiputipu ma se pisouru te manu ‘eagle’ e lellee e llasi. Ezek 1.5-10,22; 10.14 Naa manu e haa naa e mee katoo naa pakkau laatou tiki ono. Naa haitino laatou e uhi katoo ki naa karamata, aa i laro hoki naa pakkau laatou e ttuu naa karamata. I te poo ma te ao naa manu naa see illoa te mmosi i naa huahua laatou peelaa,
“E tapu, e tapu, e tapu, teenaa ko TeAtua, TeAriki Haimahi,
A Ia ni noho mai iloo imua, teenei e noho ma taatou i te saaita nei, aa teelaa ma ki oti ku hakasura mai imuri no noho hakaoti ma taatou.” Ezek 1.18; 10.12; Is 6.2-3
Takahaa manu e ora hakaoti raa e fuaffua naa mako e hakanau, naa mako e lotu, aa naa mako e taratara hiahia i te tama e taka ma te ora e ora hakaoti, teelaa e nohonoho i te nohorana hakamaatua. Aa i naa saaita laatou e fuaffua raa, 10 te tino rua maa te takahaa naa maatua raa e tauturi katoo imua te tama e noho i aruna te nohorana hakamaatua raa no lotu kiaa Ia, te tama e taka ma te ora e ora hakaoti. Laatou e ppesi naa noti maatua laatou raa kimua te nohorana naa no fuaffua atu kiaa Ia peelaa:
11 “TeAriki aa TeAtua maatou! Koe e tau ma te henua ki hakanau iaa koe,
ki lotu iaa koe, aa ki ahu i oo mahi.
I te aa i aa koe ni penapena naa mee hakkaatoa,
aa naa mee naa ni hakaoratia a koe no ssura ki hano ma too hiihai.”

4.3 Ezek 1.26-28; 10.1

4.5 Ex 19.16; Rev 8.5; 11.19; 16.18; Ezek 1.13; Rev 1.4; Zech 4.2

4.7 Ezek 1.5-10,22; 10.14

4.8 Ezek 1.18; 10.12; Is 6.2-3