11
Te takarua pure e taratara i te hakamaaoni
Ki oti raa te ensol raa ku kaumai te laakau e hahaaite raa no mee mai kiaa nau, “Tere no haaiteria te Hare Tapu TeAtua raa ma te olta, aa koe ku taaua a koe maa e hia naa tama hakkaatoa e lotu i te Hare Tapu. Ezek 40.3; Zech 2.1-2 Tevana iaa koe see haaiteria a koe naa mataahare i haho. Naa kina naa ku oti te tiiake ki nohoria naa tama teelaa see lotu iaa nau. Teenaa ko naa tama teelaa ma ki nnoho hakamaatua i aruna te henua e tapu naa ki lava naa marama e matahaa maa rua. Lk 21.24 Nau ma ki heunatia atu nau te takarua pure teelaa ma ki hakaea atu ki kootou i aku tiputipu. Te takarua naa ma ki ttara ki naa maro naa paarina, aa laaua ma ki hakaea naa taratara TeAtua raa iloto naa aso e simata maa te ruarau, aa naa aso e mataono (1,260).”
Te takarua pure naa raa, teenaa ko naa laakau e lua e ttapa ma ni oliv aa naa lamu e lua teelaa e ttuu imua TeAriki te kerekere nei. Zech 4.3,11-14 Ki mee ni tama e haaite ma ki taaia laatou te takarua naa raa, laatou ma ki taaia no mmate. I te aa, naa tama teelaa e tautau haaeo ma te takarua naa ma ki mmate i naa ahi teelaa e ssopo iho i naa pukua laaua. Laaua ni kauake naa mahi laaua TeAtua ki puuia laaua naa papallani ki see hai ua e too i te ssao laaua e hakaea naa taratara TeAtua. Laaua e lavaa hoki te huria laaua naa tamaa vai e ffuro iho i te kerekere raa ki mee ma see ttoo, aa laaua e lavaa hoki te haia laaua te kau haaeo ki llau mai ki te kerekere nei ki hakallono isu naa tama te maarama nei. Laaua e lavaa te haia laaua naa vana nei i naa saaita katoo laaua e fiffai. 1 Kgs 17.1; Ex 7.17-19; 1 Sam 4.8
I te saaita laaua e oti te hakaea naa taratara laaua nei raa, te manu kaitama teelaa e hakasura ake i te rua e nnoto raa ma ki hetaa ma laaua. Laaua ma ki lavaa te manu naa te taaia no mmate, Dan 7.7,21; Rev 13.5-7; 17.8 aa naa haitino laaua ma ki mmoe i te ara e lasi iloto Jerusalem. Teenaa ko te kina TeAriki laaua raa ni taia no tuukia ki te kros. Te henua nei ni taapaa hoki ma ko Sodom aa ko Egypt. Is 1.9-10 Naa tama naa kanohenua hakkaatoa, naa haanauna hakkaatoa, naa taratara hakkaatoa, aa naa tama i naa manava hakkaatoa ma ki mmata i naa mmoe naa haitino te takarua naa iloto te ara i naa aso e toru aa te vasi. Laatou ma ki see fiffai maa naa haitino te takarua naa e tanumia. 10 Naa tama te maarama nei ma ki fiaffia i te takarua naa ku mmate. Naa tama raa ma ki hai naa taffao laatou ka hakahitihiti naa hekau laatou ma naa soa laatou, i laatou e hai maa laatou e hakallono isu i naa vana te takarua pure TeAtua naa ni mee. 11 Saaita naa aso e toru aa te vasi ni mmoe ai naa haitino te takarua naa ni llaka raa, TeAtua ni iri mai tana soromatani e hakaora tama raa ki laaua, teenaa, massike iloo te takarua naa ki aruna. Naa tama katoo ni kkite i laaua raa ni poreppore i naa mattaku laatou. Ezek 37.10 12 Ki oti raa te takarua pure TeAtua naa ku llono i te reo e taratara mai maaroo i te lani peelaa, “Koorua oomai ki aruna nei!” Naa tama e lotoffaaeo i te takarua naa ni ttuu ka ttoka i naa saaua laaua vaaroto te uruaoa raa ki te lani. 2 Kgs 2.11 13 I te saaita naa lokoi raa, te hui te mahuke raa ku ruu no seua te tamaa vasi te henua naa, teenaa naa simata e hitu naa tama hakkaatoa ni mmate. Naa tama ni ora raa ni mattaku ka hakannau i te haimahi TeAtua i te lani. Rev 6.12; 16.18
14 Te rua naa haaeo raa ku laka, tevana iaa te ttoru naa haaeo raa koi takoto mai.
Te hitu naa puu
15 Teenaa te hitu naa ensol raa ku iri tana puu. Nau ku lono i naa hai mai naa reo raa vaaruna iloo i te lani peelaa, “Naa mahi ki roorosi i naa tama i te maarama nei ku takkoto i TeAriki taatou ma tana tama ni hakanoho ma se Tuku, aa TeAtua ma ki noho hakamaatua i naa saaita hakkaatoa!” Ex 15.18; Dan 2.44; 7.14,27 16 Ki oti raa te tinorua maa haa naa maatua e nnoho i naa tuai maatua laatou imua TeAtua raa ku tauturi katoo imua TeAtua no lotu kiaa Ia. 17 Laatou e lotu peelaa,
“TeAtua, TeAriki Haimahi, te tama ni noho mai iloo imua aa teenei e noho ma taatou i te ssao nei!
Maatou e fiaffia i aa koe ku oti te too oo mahi hakamau
aa iaa koe nei ku noho hakamaatua i maatou!
18 Naa tama teelaa see lotu iaa koe raa ku ttaka ka haaeo naa manava laatou,
i too sao ki hakappuu oo haaeo raa ku tae mai,
teenaa ko too sao e hakatonutonu naa tama e mmate.
Te ssao raa ku tae mai ki suia naa pure teelaa e heheuna iaa koe,
aa ma too kanohenua raa hakkaatoa, teenaa ko naa tama teelaa e lotu kiaa koe, naa tama hakamaatua ma naa tamavare hakapaa.
Te ssao ki taaia naa tama e mee pakavaina laatou te kerekere nei ku tae mai!” Ps 2.5; 110.5; 115.13
19 Te Hare Tapu TeAtua i te lani raa ni tuu taaraki mai no kkite naa tama i te maarama nei i naa moe mai te pokosi e ttapa ma ko te Pokosi naa Taratara Hakamaatua TeAtua. Teenaa naa uila raa ni tallaki ka takattuu naa hatturi, te mahuke raa ni ruu no maaoha mai naa mee e mee ma ni korokorohatu i te lani. Rev 8.5; 16.18,21

11.1 Ezek 40.3; Zech 2.1-2

11.2 Lk 21.24

11.4 Zech 4.3,11-14

11.6 1 Kgs 17.1; Ex 7.17-19; 1 Sam 4.8

11.7 Dan 7.7,21; Rev 13.5-7; 17.8

11.8 Is 1.9-10

11.11 Ezek 37.10

11.12 2 Kgs 2.11

11.13 Rev 6.12; 16.18

11.15 Ex 15.18; Dan 2.44; 7.14,27

11.18 Ps 2.5; 110.5; 115.13

11.19 Rev 8.5; 16.18,21