17
Te ffine hai huri ma te manu kaitama
Ki oti raa te ensol tokotasi i naa ensol e hitu teelaa ni taaohi naa tamaa kamete raa ku hanake kiaa nau no mee mai peelaa, “Kau ki hakaari atu nau i taku vana ma ki mee ki te ffine e hai huri naa, teenaa ko te henua e lasi e tuu i te kina naa riva tammaki. Jer 51.13 Naa tuku te kerekere raa ku oti te moemmoe katoo ma te ffine naa. Laatou ku oti te hakaunumia a ia no vvare ki te vaimmara i tana manava hai huri.” Is 23.17; Jer 51.7
TeAitu TeAtua raa ni tau iaa nau, teenaa ki saaua nau te ensol raa no kaavea ki loto mouku. I te kina naa raa, nau ni kite te ffine e noho i aruna te manu kaitama e mmea. Te manu kaitama naa e mee ana pisouru e hitu aa e ttuu ana paki e sinahuru. Te kau taratara haaeo i TeAtua e sissii vaaruna te haitino katoo te manu kaitama naa. Rev 13.1 Te ffine naa e uru ki naa hekau e mmea poouri ka mmea maarama, aa e tau ki naa kikilani e ppena ki naa kol aa ma naa paa hatu e taavi mmaha. A ia e taaohi te kap raa ki tana rima, aa iloto te kap naa e pii ki te lopo mee e kerekkere hakallika. Teenaa ko naa tiputipu tana manava hai huri. Jer 51.7 I aruna tana taurae raa, e taataa te inoa teelaa see ilotia tana hakataakoto. Te inoa raa e hakatuu peelaa, “Babilon, te henua hakamau, te tinna naa tama hai huri hakkaatoa aa te tinna naa tama hakkaatoa e sosorina hakallika i te maarama nei.” Nau e kite maa te ffine naa ni unu no vvare i te ttoo naa tama TeAtua ma te ttoo naa tama ni taaia no mmate i laatou ni tautari ki Jesus.
Taku saaita ni kite i te ffine naa raa, nau ni oho iloo. Teenaa ki mee mai te ensol raa peelaa, “Koe e oho i te aa? Kau ki hakaari atu nau te hakataakoto teelaa see ilotia i te ffine raa aa i te manu kaitama e ssau iaa ia. Teenaa ko te manu kaitama e mee ana pisouru e hitu aa e ttuu ana paki e sinahuru. Te manu kaitama e kiitea a koe naa ni noho mai imua, aa teenei ku seai. Tevana iaa te manu naa ku saaita koi ki uru mai i te rua e hotu iloo ki laro ka poouri tanutanu, ki huri atu TeAtua no taia hakaoti. Naa tama e nnoho i te kerekere nei, teelaa ni see sissia naa inoa laatou imua i te mahaa mai ana te maarama nei iloto te laupepa naa tama e ora hakaoti raa ma ki oho i te saaita laatou ma ki kkite i te manu kaitama naa. Te manu kaitama naa ni ora imua, aa teenei ku seai i te saaita nei. Tevana iaa a ia ma ki hakasura mai hoki imuri. Dan 7.7; Rev 11.7; Ps 69.28
“Te tama e atamai raa ma ki ilotia a ia te hakataakoto te mee nei. Naa pisouru e hitu raa, teenaa ni tamaa mouna e hitu teelaa e noho ai te ffine raa i aruna. Naa pisouru naa e mee hoki ma ni tuku e hitu. 10 Naa tuku e rima ku oti te mmate, te tuku tokotasi koi noho i te ssao nei, aa telaa tuku seki au are. Tana saaita ma ki au raa, a ia ma ki noho hakamaatua i te tamaa saaita koi. 11 Aa te manu kaitama teelaa ni ora imua, aa teenei ku seai raa, a ia naa ko te varu naa tuku. A ia naa se tuku i naa tuku e hitu naa, aa teenaa ko ia naa teelaa ma ki taia no mate.
12 “Naa paki e kite koe e ttuu i naa pisouru te manu kaitama naa, teenaa ni tuku e sinahuru, aa laatou seki hakanoho ma ni tuku naa henua. Tevana iaa laatou ma ki oti ku tiiake ki nnoho hakamaatua laatou ma ni tuku i te tamaa saaita ma te manu kaitama. Dan 7.24 13 Naa tuku e sinahuru nei e mee laatou hakataakoto tokotasi, teenaa ki hookii naa mahi laatou ki te manu kaitama naa ki noho hakamaatua ia. 14 Laatou ma ki hetaa ma te Sukua Sipsip, tevana iaa te Sukua Sipsip, e hakapaa ma naa tama ni kannaatia a Ia, teenaa ko naa tama ni hakamaatinoria a Ia, naa tama e tautari peenaa kiaa Ia raa ma ki ffuri atu no taaia laatou. I te aa, i aa Ia naa ko TeAriki naa ariki aa te Tuku naa tuku hakkaatoa.”
15 Te ensol raa ki taratara mai hoki peelaa, “Te moana aau ni kite teelaa e noho ai te ffine i aruna raa, teenaa ko naa kanohenua hakkaatoa, naa manava hakkaatoa, aa ma naa tama i naa taratara hakkaatoa. 16 Naa paki e sinahuru aa te manu kaitama aau ni kite raa, laatou ma ki lotoffaaeo i te ffine hai huri naa. Naa hekau katoo te ffine naa ma ki uiia laatou ka tiiake te ffine naa ki noho hua; naa pukunohi tana haitino ma ki kaina laatou ka tuunia tana haitino i te ahi. 17 Naa manava naa tuku naa ku oti te usuhia TeAtua, niaaina maa laatou ni see illoa, ki hakaioo laatou hakapaa no hookii naa mahi laatou ki te manu kaitama raa ki noho hakamaatua a ia, teenaa ki tae ki te saaita naa taratara TeAtua raa e hakattino maaoni.
18 “Te ffine e kiitea a koe raa, teenaa ko te henua e lasi e mee ana tuku teelaa e nnoho hakamaatua i aruna naa tuku naa kanohenua hakkaatoa i te maarama nei.”

17.1 Jer 51.13

17.2 Is 23.17; Jer 51.7

17.3 Rev 13.1

17.4 Jer 51.7

17.8 Dan 7.7; Rev 11.7; Ps 69.28

17.12 Dan 7.24