18
Babilon ku maseu
Kimuri, i taku kite ana i te ffine e noho i aruna te manu kaitama e mmea raa, nau ku kite hoki telaa ensol e au ki laro i te lani. Te ensol naa se ensol hakamaatua iloo, teenaa te maarama nei ni maasina hakkaatoa i te ttia tana haitino. A ia ni tanitani varo peelaa,
“Te ffine raa ku oti te pakuu ki laro!
Te hui te henua Babilon ku oti te pakuu ki laro!
Saaita nei te henua naa ku nohoria naa tippua ma naa aitu e kerekkere;
te kau manu haaeo ma naa manu teelaa e hakanniko ai te henua ku ttaka vaaroto te henua naa. Is 13.21; 21.9; Jer 50.39; 51.8; Rev 14.8
Naa tama i naa kanohenua hakkaatoa ni hakavaarea ka moemmoe laatou ma te ffine hai huri naa.
Naa tama raa ku mee ma ko naa tama e hakaunumia ki naa vai mmara.
Naa tuku i te kerekere nei ni moemmoe peenaa ma te ffine naa,
aa naa tama e mee naa sitoa laatou i te kerekere nei ni ffuti te lopo mane i te kau hekau te ffine naa ni kaimanako ka taavi.” Is 23.17; Jer 51.7
Ki oti raa nau ku lono i telaa reo e taratara mai i te lani peelaa,
“Aku tama nei, kootou hakattaha i te henua naa!
Kootou see hakapaa atu ki see llave kootou i naa haisara te ffine naa;
kootou hakattaha ki see llave kootou i naa haaeo teelaa ma ki kauatu kiaa ia. Is 48.20; Jer 50.8; 51.6,45
TeAtua ma ki see lavaa te ssiri i naa sosorina tipua te ffine naa.
Ana haisara naa ku hakatau no ttae iloo ki te lani. Gen 18.20-21; Jer 51.9
Kootou ffuri atu no haia ia pee ko ana vana ni mee ki kootou;
ana vana e hakallika ni mee ki kootou raa, kootou ku hakattoe no hakaahe atu kiaa ia.
Kootou hakavii naa vai mmara kootou raa ki mmara hakallika iloo, aa ku kauatu ki unu ia.
Hakauru naa vai mmara kootou naa ki ttoe are i ana vai mmara ni penapena maa kootou. Ps 137.8; Jer 50.29
Haia te ffine naa ki tanitani ka hakallono isu,
ki sui tana noho ni noho ka hakaffine ma te lopo hekau.
I aa ia maraa e hakanau peelaa kiaa ia:
‘Teenei nau e noho ma se ffine hakamaatua!
Nau seai se puruna e noho hakaaroha.
Nau seai taku vana ma ki oti ku tani ai nau!’
Tevana iaa teenei ko ana hakanau nei teelaa e takoto ai a ia tana aso ma ki oti ku ttiri ia i te lopo haaeo.
A ia ma ki laavea te kau maki no mate;
a ia ma ki oti ku noho hakaaroha,
aa a ia ma ki noho ka hiikai.
Teenaa a ia ma ki tuunia no vela i te ahi,
i TeAtua, te tama ma ki hakatonutonu iaa ia raa, ko TeAriki hakamaatua raa iloo.” Is 47.7-9
Naa tuku ni moemmoe ma te ffine naa ma ki ppari ka ttani i naa ttoka laatou i naa ura te henua naa. 10 Laatou e ttuu hakammao iloo ka ttoka i naa ura te henua naa, i laatou e mattaku maa laatou ma ki vvela hakapaa ma te henua naa. Laatou e ttani peelaa, “Aroha! Aroha i te hui te henua Babilon! Koe ni tuu haimahi mai imua; koe ni hakateki koi no haia pakavaina iloto te punaa saaita!” Ezek 26.16-17
11 Naa tama hoki e mee naa sitoa laatou i te kerekere nei raa ni ppari ka ttani iaa ia, i see hai tama ku tataavi naa hekau i laatou; Ezek 27.31,36 12 ku see hai tama ku taavi naa kol laatou, naa siliva, naa kikilani aa ma naa tamaa hatu e taavi mmaha, naa maro e makkini, naa maro e mmea poouri, naa maro e silika, aa naa maro e pura mmea maarama. Ku see hai tama hoki ku taavi naa muri laakau e mannoni teelaa see ssura i naa kina, aa ma naa mee e penappena ki naa paki naa manu vao, naa mee e penappena ki naa laakau e taavi mmaha, aa ma naa mee e penappena ki naa katanatea, naa katana, aa ma naa hatu e makkini; 13 see hai tama ku taavi te kau mee e mannoni pee ko naa ‘cinnamon’, naa ‘spice’, naa insens, naa ‘myrrh’ aa ma naa ‘frankincense’; ku see hai tama hoki ku taavi naa wain, naa sunu, naa haraoa e makkini, naa haraoa wit, naa purumakau, naa sipsip, naa hos aa ma naa karis laatou e ttaki, naa poe aa ma naa karapusi. Ezek 27.12,13,22 14 Naa tama e mee naa sitoa laatou raa ni ttani kiaa ia peelaa, “Te kau mee aau ni kaimanako ma ki too maau raa ku vvela hakkaatoa, aa koe ma ki see kite hakaoti i naa mee naa! Koe ku oti te taka ka hakaffine ma te lopo hekau!” 15 Naa tama e mee naa sitoa laatou teelaa ni haimane iloo i te henua naa ma ki ttuu hakammao iloo, i laatou e mattaku maa laatou ma ki vvela ma te henua naa. Laatou ma ki ttani ka ppari, Ezek 27.31,36 16 ka mee peelaa, “Aroha. Aroha i te hui te henua Babilon! Imua raa a ia ni hai laakei ki naa hekau e makkini, naa hekau e mmea poouri, naa hekau e mmea mallama, aa e tau ki naa kikilani e ppena ki naa kol aa ma naa tamaa hatu e taavi mmaha. 17 Aa iloto te punaa saaita koi raa, ana hekau naa ni hakateki no seai hakkaatoa!”
Naa ariki naa vaka ma naa tama e hollau i naa vaka naa, naa tama e heheuna i naa vaka, aa ma naa tama katoo e heheuna mane i te moana raa ni ttuu hakammao Is 23.14; Ezek 27.26-30 18 ka ttani i naa kkite laatou i naa tuu te kohu i naa ura ake te henua naa. Laatou e ttuu koi ka taratara peelaa, “See hai henua imua ni tae ki te taukareka te henua nei!” Ezek 27.32 19 Naa tama naa ni ppari ka huru naa pisouru laatou ki naa nanahu ka ttani, “Aroha! Aroha i te hui te henua Babilon! Te henua ni llave ai naa mane naa vaka hakkaatoa e ttaka i te moana. Aa iloto te punaa saaita koi raa, ana hekau naa ni hakateki no seai hakkaatoa!” Ezek 27.30-34
20 Kootou naa tama i te lani, kootou ki fiaffia i te henua naa ku maseu! Kootou naa tama TeAtua, naa pure aa ma naa aposol TeAtua, kootou ki fiaffia i te henua naa e tuku haaeoina TeAtua i ana vana ni mee ki kootou! Deut 32.43; Jer 51.48
21 Ki oti raa te ensol haimahi tokotasi ku ssau te hui te hatu e lasi no ttoni ki loto te moana ka taratara peelaa, “Teenei te ara Babilon ma ki haia a nau. Te henua naa ma ki peesia a nau ki loto te moana pee ko te hatu nei, ki see kiitea hakaoti! Jer 51.63-64; Ezek 26.21 22 Te henua ma ki see llono hakaoti maa ni ‘harp’ e hakattani ka huahua mai naa tama, aa te henua ma ki see llono hoki maa ni poronu e hakattani aa ma ni puu e iri hoki i aruna te henua naa! Naa tama e llau te heheuna i te kau heuna raa ma ki see kiitea hakaoti i aruna te henua naa, aa te henua ma ki see llono hakaoti maa ni tama e varu lloo ka hai kkai! Ezek 26.13; Is 24.8 23 Te henua ma ki see kkite hakaoti maa ni lamu e ura ka llono hoki maa ni tama e aavvana hoou i te henua naa. Naa tama ni mee naa sitoa laatou i te henua naa ko naa tama hakamau iloo i te maarama nei, teenaa naa tama katoo i te maarama nei ku oti te hakarereesia a koe ki oo pakava hakalellesi naa!” Jer 7.34; 25.10
24 Babilon ni mee pakavaina, i naa tama teelaa ni hakaea naa taratara TeAtua aa ma aaraa tama aana ni taaia i te henua naa. Maaoni iloo, Babilon naa ni mee no taaia ka mmate naa tama i naa kina katoo i te maarama nei. Jer 51.49

18.2 Is 13.21; 21.9; Jer 50.39; 51.8; Rev 14.8

18.3 Is 23.17; Jer 51.7

18.4 Is 48.20; Jer 50.8; 51.6,45

18.5 Gen 18.20-21; Jer 51.9

18.6 Ps 137.8; Jer 50.29

18.8 Is 47.7-9

18.10 Ezek 26.16-17

18.11 Ezek 27.31,36

18.13 Ezek 27.12,13,22

18.15 Ezek 27.31,36

18.17 Is 23.14; Ezek 27.26-30

18.18 Ezek 27.32

18.19 Ezek 27.30-34

18.20 Deut 32.43; Jer 51.48

18.21 Jer 51.63-64; Ezek 26.21

18.22 Ezek 26.13; Is 24.8

18.23 Jer 7.34; 25.10

18.24 Jer 51.49