14
Te Sukua Sipsip ma tana kanohenua
Ki oti raa nau ku ttoka no kite i naa tuu mai te Sukua Sipsip raa i aruna te Mouna Zion. Teelaa se lau ma te tino haa maa haa naa simata tama (144,000) e ttuu ake ma te Sukua Sipsip naa. Tana inoa ma te inoa tana Tamana raa e hakatuu i aruna naa taurae naa tama naa. Ezek 9.4; Rev 7.3 Araa nau ku lono te reo e taratara mai i te lani, e mmuu pee ko naa taa naa peau e llasi, aa e takattuu maaroo ma se hatturi. Te reo raa e ttani ma ni tama e hakattani naa ‘harp’. Te lau maa te tino haa maa haa naa simata tama naa e ttuu hakkaatoa imua te nohorana hakamaatua raa ma te takahaa manu e ora hakaoti aa ma naa maatua; naa tama naa e huahua laatou mako hoou teelaa ni lavaa te akoina laatou soko laatou. I naa tama hakkaatoa i te kerekere nei raa, teenaa ko laatou naa koi ku oti te hakassaoria TeAtua. Naa taanata nei seki mmoe iloo ma ni haahine; laatou e taaohi peenaa ki te tiputipu e tonu; laatou ni tama see aavvana. Laatou e tautari koi vaamuri te Sukua Sipsip i ana kina hakkaatoa e hano. Laatou ni hakassaoria TeAtua no hakakkeeina i naa tama katoo te maarama nei, aa laatou naa ko naa tama mua ni hookina ki TeAtua ma te Sukua Sipsip. Te taratara kailaarao raa see sura i laatou; laatou ni tama see illoa te ppena naa vana e ssara. Zeph 3.13
Naa ensol e toru
Ki oti raa nau ku kite telaa ensol e llee ake vaaruna iloo. Te ensol naa e llee ake ki hakaea te Lono Taukareka, teelaa seai tana hakaoti ana, ki naa tama i te kerekere nei. Teenaa ko naa tama naa manava hakkaatoa, naa tama naa haanauna hakkaatoa, naa tama i naa taratara hakkaatoa, aa ma naa tama naa kanohenua hakkaatoa. A ia e taratara vaaruna peelaa, “Kootou ki ssau te inoa TeAtua aa kootou ku hakanau i tana haimahi. I te aa, i tana sao ki hakatonutonu te henua raa ku tae mai. Kootou ki lotu iaa Ia, te tama ni penapena te lani, te kerekere, te moana, aa ma naa tamaa vai e ffuro i te kerekere.”
Te laa ensol ku hakasura ake imuri no taratara peelaa, “Te ffine raa ku leiho ki laro! Te hui te henua, Babilon, ku pakuu ki laro! Naa tama naa henua hakkaatoa ku oti te hakaunumia a ia ki tana vaimmara, teelaa e vvare ai naa tama raa ka hai huri ma te ffine naa!” Is 21.9; Jer 51.8; Rev 18.2
Te ttoru naa ensol raa ku surake vaamuri te takarua ensol imua raa no taratara vaaruna peelaa, “Naa tama e lotu ki te manu kaitama ma tana aitu ni penapena, ka hakatuu te hakailona te manu naa i naa rima hakamaatau laatou ma naa taurae laatou raa, 10 teenaa ko naa tama ma ki hakappuu atu naa loto TeAtua. Naa tama naa ma ki ttani i naa mattaku laatou i te saaita TeAtua e loto. Naa tama naa ma ki mmoe ka hakallono isu iloto te ahi e lasi teelaa e ura naa korokorohatu. Laatou ma ki mmoe ka hakallono isu imua naa karamata naa ensol e ttapu raa ma te Sukua Sipsip. Is 51.17; Gen 19.24; Ezek 38.22 11 Te kohu i te ahi teelaa e mmoe laatou ka hakallono isu naa e tuu ka hano hakaoti iloo ki aruna. Naa tama e lotu ki te manu kaitama ma tana aitu ni penapena raa, teenaa ko naa tama teelaa ni ttaka ma te hakailona te inoa te manu naa, ma ki see lavaa te hakamannava i naa hakallono isu laatou i te poo ma te ao.” Is 34.10
12 Naa tama TeAtua raa ki nnoho hakalavatoa, teenaa ko naa tama teelaa e hakannoo ki naa taratara hakamaatua TeAtua aa e tautari peenaa ki Jesus.
13 Ki oti raa nau ku lono i te reo e taratara mai i te lani peelaa, “Hakatuu peelaa iloto too laupepa: e kaamata i te saaita nei raa, naa tama e mmate iloto naa heuna laatou e mee maa TeAriki raa ki fiaffia.”
Teenaa ki hakaahe ake TeAitu Tapu, “Maaoni iloo! Naa tama naa ma ki fiaffia i laatou ku hakamalolloo i naa heuna e llasi laatou ni mee, i te aa, i naa heuna taukalleka laatou ni mee raa ma ki ttaka ma laatou.”
Te Hakatonu TeAtua i naa tama te kerekere
14 Nau ku ttoka no kite te aoa makkini, aa e mee ma se tama raa e noho i aruna te aoa naa. Te tama raa e hakao ki te noti maatua e penapena ki naa kol i tana pisouru aa e taaohi te paraamoa e kaa i tana rima. Dan 7.13 15 Ki oti raa telaa ensol ku hakasura iho i te Hare Tapu no tanitani varo ki te tama e noho i aruna te aoa, “Too too paraamoa raa aa koe ku kaamata no vasi, i te huata raa ku tae i tana sao ki vasi!” Joel 3.13 16 Teenaa ki masike te tama e noho i aruna te aoa raa no hakataa tana paraamoa raa vaaruna te kerekere no vasi ka hakakkutu naa mee ku ttae i te kerekere.
17 Ki oti raa nau ku kite telaa ensol ku hakasura iho hoki i te Hare Tapu i te lani, aa a ia hoki e taaohi tana paraamoa e kaa.
18 Ki oti raa telaa ensol ku hakasura iho i te kina te olta, teenaa ko te ensol e roorosi i te ahi e lasi. A ia ni tuu ka tanitani varo ki te ensol e taaohi tana paraamoa e kaa raa peelaa, “Too too paraamoa naa no haki naa hua naa wain e ssomo i te kerekere, i naa hua raa ku lleu!” 19 Teenaa ki hakataa te ensol raa tana paraamoa vaaruna te kerekere no ttuu naa hua naa wain raa ka tauatia ki te kina naa hua naa e takatakamia ki ppela. Te mee naa e huri ake te tiputipu i naa loto TeAtua. 20 Naa hua naa wain naa ni takatakamia i naa tautaha te henua naa no llohi mai te ttoo i naa hua naa. Te ttoo raa ni llohi mai pee ko naa hakatahena, ka tere tana ara e huarooroa iloo. Te ffonu te ttoo naa e tae ki naa pisouru naa hos. Is 63.3; Lam 1.15; Rev 19.15

14.1 Ezek 9.4; Rev 7.3

14.5 Zeph 3.13

14.8 Is 21.9; Jer 51.8; Rev 18.2

14.10 Is 51.17; Gen 19.24; Ezek 38.22

14.11 Is 34.10

14.14 Dan 7.13

14.15 Joel 3.13

14.20 Is 63.3; Lam 1.15; Rev 19.15