15
Te takahitu ensol ma naa haaeo hakaoti
Teenaa nau ku kite telaa mee hoki e hakasoro mmata. Teelaa se takahitu ensol e ttuu mai ma naa haaeo e hitu, teenaa ko naa haaeo hakaoti. Teenei naa loto TeAtua raa e hakaoti mai peenei.
Ki oti raa nau ku kite ma se moana e tuu marino aa e mee ma e hilo ma te ahi. Nau e kite hoki te kuturana tama e ttuu i te kerekere i tai. Teenaa ko naa tama teelaa ni lavaa te hakahitia laatou naa mahi te manu kaitama ma tana aitu ni penapena, aa ma te tama e mee tana kooina teelaa e hakatuu ma ko tana inoa. Laatou e ttuu ka hakattani naa ‘harp’ ni kauake TeAtua ki laatou. Naa tama naa e huahua te mako Moses, te tama e heheuna i TeAtua, aa ma te mako te Sukua Sipsip, laatou e huahua peelaa,
“TeAtua, TeAriki Haimahi,
oo vana e mee raa e hakasoro mmata!
Te Tuku naa kanohenua hakkaatoa,
oo sosorina e ttonu maaoni! Ex 15.1
Ko ai te tama ma ki see tuu no mataku iaa koe, TeAriki?
Ko ai te tama ma ki see hakanau i too inoa?
Koe koi e tapu.
Naa kanohenua katoo ma ki oomai no lotu kiaa koe,
i te aa, naa kanohenua katoo e kkite i naa ttonu oo sosorina.” Jer 10.7; Ps 86.9
Teenaa nau ku kite te Hare Tapu i te lani ku taaraki ka kite nau i naa tuu mai te tamaa Hare Tapu iloto. Ex 38.21 Te takahitu ensol e ttaka ma naa haaeo e hitu raa ku uru mai ki taha te Hare Tapu. Laatou e hakao ki naa kkahu e maasina ka mataffua, aa e tuu ki naa tuu e ppena ki naa kol i naa hatahata laatou. Ki oti raa te manu tokotasi i naa manu e ora hakaoti raa ku hookii ake naa tamaa kamete e hitu e ppena ki naa kol ki te takahitu ensol naa. Naa kamete naa e takkoto naa loto TeAtua, te tama teelaa e ora hakaoti. Te Hare Tapu raa e ttoha katoo ki te au teelaa e kohu mai i te kina TeAtua e noho hakamaatua ma ana mahi. See hai tama ni lavaa te uru atu ki loto te Hare Tapu. Laatou e ttari ki hakaoti mai naa haaeo teelaa e toomai naa ensol e hitu naa. Ex 40.34; 1 Kgs 8.10-11; 2 Chr 5.13-14; Is 6.4

15.3 Ex 15.1

15.4 Jer 10.7; Ps 86.9

15.5 Ex 38.21

15.8 Ex 40.34; 1 Kgs 8.10-11; 2 Chr 5.13-14; Is 6.4