7
Te kanohenua Israel
Kimuri raa nau ku kite naa ensol e haa e ttuu i naa murihenua e haa i te kerekere nei. Naa ensol naa e ttuu ka taaohi naa matani e haa raa ki see oko i aruna te kerekere nei, aa ki see oko hoki i te moana aa ki naa laakau e ssomo. Jer 49.36; Dan 7.2; Zech 6.5 Araa nau ku kite te ensol e hakasura ake i te anake ma te hakailona TeAtua, te tama e ora hakaoti. Te ensol naa e kannaa vaaruna peelaa ki naa ensol e haa teelaa ni tukua TeAtua ki seua te kerekere ma te moana, “Kootou see vave seua kootou te kerekere ma te moana aa ma naa laakau e ssomo. Kootou ttari ki hakamaatinoria taatou naa tama e heheuna i TeAtua, ki tukua te hakailona TeAtua raa i naa taurae laatou!” Ezek 9.4,6 Nau e lono maa te kooina naa tama ni hakamaatinoria ki te hakailona TeAtua i naa taurae laatou raa e lau ma te tino haa maa haa naa simata (144,000). Naa tama naa ni tama i naa haanauna e sinahuru maa rua i te manava Israel, 5-8 te haanauna tokotasi, tana sinahuru maa rua naa simata tama. Teenaa ko naa haanauna Judah, Reuben, Gad, Asher, Naftali, Manasseh, Simeon, Levi, Isakar, Zebulun, Joseph, aa ko Benjamin.
Te kuturana naa tama e tammaki
Ki oti raa nau ku ttoka no kite te kuturana naa tama e tammaki, see ilotia te tama te taaua. Naa tama raa ni tama i naa manava, naa haanauna, naa kanohenua, aa ma te kau taratara hakkaatoa. Laatou e ttuu imua te nohorana hakamaatua raa ma imua te Sukua sipsip, aa e uru katoo ki naa hekau e makkini ka taaohi naa laanui raa ki naa rima laatou. 10 Naa tama naa e ttuu ka tanitani varo peelaa, “Te ara te ora e kaumai TeAtua taatou, te tama teelaa e nohonoho i te nohorana hakamaatua, aa e kaumai hoki te Sukua Sipsip!”
11 Naa ensol raa hakkaatoa e ttuu alleha i te nohorana hakamaatua, i te kina naa maatua raa aa ma te takahaa manu e ora hakaoti e nnoho ai. Ki oti raa laatou ku tauturi katoo imua te nohorana hakamaatua raa no lotu ki TeAtua peelaa, 12 “E maaoni iloo! Taatou ki ssau te inoa TeAtua aa taatou ku hakanau i tana haimahi. A Ia e atamai i te kau vana aa taatou ki taratara hiahia peenaa iaa Ia. Taatou ki lotu kiaa Ia, iaa Ia e noho hakamaatua aa e takoto haimahi peenaa i naa saaita hakkaatoa! Amen!”
13 Teenaa te maatua tokotasi ki huri mai no vasiri peelaa, “Teenei ko ai naa tama e uru ki naa hekau e makkini nei, aa laatou ni tama e oomai i hea?”
14 Teenaa ki mee ake nau, “TeAriki, koe naa e iloa.”
Teenaa ki mee mai te tama naa, “Teenei ko naa tama ni ssao i naa haaeo e llasi teelaa ni pakkuu ki laatou. Naa tama naa ku oti te huihui naa hekau laatou raa no mataffua ki te ttoo te Sukua Sipsip. Dan 12.1; Mt 24.21; Mk 13.19 15 Teenaa e ttuu ai naa tama naa imua te nohorana hakamaatua raa ka mee naa heuna TeAtua i te poo ma te ao iloto tana Hare Tapu. Te tama e nohonoho i aruna te nohorana maatua raa ma ki noho ma laatou ka roorosi i laatou. 16 Naa tama naa ma ki see hiikkai ka hiiunu hoki imuri; aa laatou ma ki see lavaa te tuunia i naa vvela koo te laa. Is 49.10 17 I te aa, te Sukua Sipsip e noho i te kina te nohorana maatua raa ma ki roorosi i laatou, aa laatou ma ki taakina a Ia ki naa vai e hakaora tama. I naa saaita laatou e ttani raa, TeAtua ma ki soroia a Ia naa vai e ffuro mai i naa karamata laatou.” Ps 23.1; Ezek 34.23; Ps 23.2; Is 49.10; 25.8

7.1 Jer 49.36; Dan 7.2; Zech 6.5

7.3 Ezek 9.4,6

7.14 Dan 12.1; Mt 24.21; Mk 13.19

7.16 Is 49.10

7.17 Ps 23.1; Ezek 34.23; Ps 23.2; Is 49.10; 25.8