8
Te hitu naa loki
Saaita te Sukua Sipsip raa ni ffana no taaraki te hitu naa loki raa, te lani ni tuu seemuu tana tamaa saaita. Kimuri raa nau ku kite naa ensol e hitu e ttuu imua TeAtua. Teenaa naa puu e hitu raa ki kauake ki laatou.
Te laa ensol, teelaa e taaohi te tamaa kamete e pena ki te kol aa e takoto ai te insens raa ku hanake no tuu i te olta. A ia naa ni kauake naa insens e tammaki ki hakapaa ma naa taku naa tama hakkaatoa TeAtua raa no hakaara i aruna te olta e pena ki te kol teelaa e tuu imua te nohorana maatua. Amos 9.1; Ex 30.1,3 Te kohu te insens e ttuni naa ni masike i naa rima te ensol e tuu imua TeAtua raa no hano ki aruna hakapaa ma naa taku naa tama TeAtua. Ki oti raa te ensol naa ku too te kamete ni takoto ai te insens raa no ffao naa maramara i te olta raa no nnini ki te kerekere nei. Naa hatturi raa ni takattuu ka tallaki naa uila ka ruu te mahuke. Lev 16.12; Ezek 10.2; Ex 19.16; Rev 11.19; 16.18
Naa puu e iri
Ki oti raa naa ensol e hitu raa ku ssau naa puu laatou raa ki iri.
Saaita te ensol mua raa ni iri tana puu raa, naa korokorohatu ma naa maramara ahi e hilo ma te ttoo raa ni maaoha ki te kerekere, e mee ma se ua e too. Naa murihenua e toru i te kerekere nei ni vvela hakkaatoa, e vvela hakapaa ma naa laakau aa ma naa vee teelaa e ssomo i naa kina naa. Ex 9.23-25; Ezek 38.22
Teenaa, te ssoa te ensol raa ku iri tana puu. Tana saaita ni iri tana puu raa, te mee e tiputipu ma se mouna e lasi e ura raa ku peesia ake ki loto te moana. Naa vasi e toru te moana ni huri no mee ma se ttoo, teenaa e tammaki iloo naa ika ma naa manu e ttaka i te moana ni mmate, aa e tammaki hoki naa vaka ni appuru no masseu.
10 Kimuri raa te ttoru naa ensol raa ku iri tana puu. Teenaa te hetuu tokotasi e lasi iloo, e ura ma se ahi, ni leiho mai i te lani ki aruna te lopo vai e ffuro ma naa tamaa vai i te kerekere. Is 14.12 11 (Te inoa te hetuu naa ko, “E mmara.”) E tammaki naa vai e unuunu raa ni mmara hakkaatoa. Turaa tama i naa tama ni unu i naa vai naa ni mmate, i naa vai naa e mmara hakallika iloo. Jer 9.15
12 Teenaa, te haa naa ensol raa ku iri tana puu. Teelaa se poouri e lasi raa ni uhi ake vaaruna te laa raa ka sura tana tamaa kina e maarama. Te marama raa hoki ni uuhia te poouri naa ka sura hoki tana tamaa kina e maarama. Te mahi naa hetuu i te lani ni uuhia hoki te poouri naa. Teenaa te vasi ao ma te vasi poo ni tuu poouri tanutanu hakaoti. Is 13.10; Ezek 32.7; Joel 2.10,31; 3.15
13 Nau ni ttoka no lono nau te manu e lasi e llee ake vaaruna iloo ka taratara peelaa, “Aroha! aroha! Aroha i naa tama e nnoho i te kerekere nei i te saaita naa ensol e toru hakaoti raa ma ki iri naa puu laatou. Naa tama naa ma ki hakallono isu hakallika iloo!”

8.3 Amos 9.1; Ex 30.1,3

8.5 Lev 16.12; Ezek 10.2; Ex 19.16; Rev 11.19; 16.18

8.7 Ex 9.23-25; Ezek 38.22

8.10 Is 14.12

8.11 Jer 9.15

8.12 Is 13.10; Ezek 32.7; Joel 2.10,31; 3.15