9
Te rima naa puu
Teenaa te rima naa ensol raa ku iri tana puu. Nau raa ku kite te hetuu tokotasi teelaa ni leiho mai ki te kerekere. Te hetuu naa e tuu ake ma te kii te tootoka te rua e hotu iloo ki laro. Te hetuu naa ni taaraki te tootoka te rua raa no kohu ake te au raa i te rua, e tuu pee ko naa kohu te umu e lasi e puu. Te maarama te laa ma naa mee katoo i te maarama nei ni uuhia te poouri te au e kohu ake i te rua naa. Gen 19.28 Naa manu e ttapa ma ko naa ‘locust’ e tiputtipu ma ko naa tama te laanui raa ni massike mai i te au raa no llee ake ki te kerekere. Naa manu naa ni kauake naa mahi laatou pee ko naa mahi naa huitaarau. Ex 10.12-15 Laatou ni puuia TeAtua ki see mee pakavaina laatou naa vvee ma naa laakau e ssomo; laatou e lavaa koi te mee pakavaina laatou naa tama teelaa see mmau te hakailona TeAtua raa i naa taurae laatou. Ezek 9.4 Naa manu naa ni see haimahi ki lavaa laatou te taa naa tama naa ki mmate. Naa manu naa ma ki haia koi laatou naa tama naa ki nnoho ka hakallono isu ki lava naa marama e rima. Te hakallono isu laatou naa ma ki llihu pee ko naa uutia laatou naa huitaarau. I loto naa marama e rima naa raa, laatou ma ki ssee ni ara ma laatou ki mmate laatou, tevana iaa laatou ma ki see mmate; laatou ma ki fiffai maa laatou e mmate, tevana iaa laatou ma ki see lavaa te mmate. Job 3.21; Jer 8.3
Naa ‘locust’ naa e tiputtipu ma ko naa hos e mee ki oo no hetaa. Naa manu naa e hakao naa mee e tiputtipu ma ni noti maatua e ppena ki naa kol i naa pisouru laatou, aa naa taurae naa manu naa e mee ma ni taurae tama. Joel 2.4 Naa lauru laatou e mee ma ko naa lauru naa haahine, aa naa niho laatou e mee ma ko naa niho naa laion. Joel 1.6 Naa hatahata laatou e uhi ki naa mee e tiputtipu ma ni katana e pallaha, aa i te saaita laatou e ttaa naa pakkau laatou raa, naa pakkau laatou e ttani kapa pee ko naa ttani naa hos e tammaki teelaa e ffuro ka hakattaki ake naa pokosi e ttuu ai naa tama e oo no hetaa. Joel 2.5 10 Naa hota naa suki laatou e uu mmahi pee ko naa uu llihu te huitaarau, aa teenaa ko naa suki naa manu naa teelaa ma ki nnoho ai te henua ka hakallono isu iloto naa marama e rima. 11 Laatou e mee laatou tuku e noho hakamaatua i laatou, teenaa ko te ensol teelaa e roorosi i te rua e nnoto. Tana inoa i te taratara naa Jew raa ko Abadon, aa i te taratara haka Greece raa te inoa te ensol naa e taapaa ma ko Apolion (teenaa ko te taratara e mee maa, ‘Te tama e seu henua’).
12 Te haaeo mua raa ku laka, tevana iaa e mee naa haaeo e lua koi takkoto mai.
Te ono naa puu
13 Kimuri raa te ono naa ensol raa ku iri tana puu, teenaa ki lono nau te reo e taratara mai i te kina te olta e penapena ki naa kol teelaa e tuu imua TeAtua. Ex 30.1-3 14 Te reo raa e taratara ki te ono naa ensol raa peelaa, “Hakattanasia naa ensol e haa teelaa e saisaitia i te vai e lasi e ttapa ma ko Euphrates!” 15 Naa ensol e haa naa ni hakattanasia ki matamata laatou ki taa se kooina tama ma laatou e tammaki i te ssao nei lokoi. 16 Nau e lono maa te kooina katoo naa tama e ffuro naa hos no taa raa e rua rau naa mano (200,000,000). 17 Aa iloto taku mee e kite naa raa, nau e kite naa tama e ffuro ake i naa hos. Naa tama naa e uhi naa hatahata laatou ki naa katana e pallaha. Naa katana naa e mmea uraura ma se ahi, e pura moana pee ko te hatu ‘sapphire’, aa e ffelo kauna pee ko te hatu ‘sulphur’. Naa pisouru naa hos naa e tiputtipu ma ko naa pisouru naa laion, aa naa pukua laatou e ura ka ssopo mai naa korokorohatu e mallaa; te au raa e tuu ka kohu peenaa i naa pukua laatou. 18 Te mahi ana naa tama i te maarama nei ni mmate hakkaatoa i naa haaeo e toru ni ssae mai i naa pukua naa hos naa. Teenaa ko te ahi, te kohu, aa naa korokorohatu e mallaa teelaa ni ssopo mai i naa pukua naa hos naa. 19 I te aa, i naa mahi naa hos naa e takkoto i naa pukua laatou aa ma i naa suki laatou. Naa suki laatou e mee ma ni kata e mee naa pisouru laatou, aa laatou e taa ki naa suki laatou ki hakallono isu te henua.
20 Aaraa tama i te maarama nei teelaa ni see mmate i naa haaeo nei ni seai iloo ki tiiake naa vana see ttonu laatou e hai. Naa tama naa koi lotu ki naa tippua ma naa aitu laatou e penappena ki naa kol, naa siliva, naa katana tea, naa hatu, aa ma naa laakau. Teenaa ko naa aitu teelaa see kkite, see llono, aa see lavaa te sassare. Ps 115.4-7; 135.15-17; Dan 5.23 21 Naa tama naa ni see tiiake hoki laatou te tiputipu laatou e taa tama, e pakava tama, e hai huri, aa e kailallao.

9.2 Gen 19.28

9.3 Ex 10.12-15

9.4 Ezek 9.4

9.6 Job 3.21; Jer 8.3

9.7 Joel 2.4

9.8 Joel 1.6

9.9 Joel 2.5

9.13 Ex 30.1-3

9.20 Ps 115.4-7; 135.15-17; Dan 5.23