10
Te ensol ma te laupepa e rii e punaamea
Teenaa nau ku kite telaa ensol haimahi e sepu mai i te lani. Tana haitino e uru ki te aoa aa te tumoa raa e tuu taakai i tana pisouru; tana taurae e maasina pee ko te laa, aa ana vae e mee ma ni pou e ttuu ka ura. A ia e taaohi te tamaa laupepa e rii, aa e hakatuu tana vae maatau ki te moana aa tana vae maavi ki aruna te kerekere. Te ensol naa ni tuu no kappisi ana varo. Tana reo e takattuu pee ko naa kkaa naa pukua naa laion. Tana saaita ni kappisi ana varo raa, naa hatturi e hitu raa ni hakaahe mai no takattuu iloo maaroo. Nau naa ku mee lokoi ma ki sissia a nau naa taratara laatou, araa nei nau ku lono te reo e taratara mai i te lani peelaa, “Tauhia naa taratara naa hatturi e hitu nei ki takkoto iloto too manava; koe see sissia a koe naa taratara nei!”
Ki oti raa te ensol teelaa ni kite nau e hakatuu tana vae ki te moana aa te laa vae ki aruna te kerekere raa ku ssau tana rima maatau ki te lani no pesi tana taratara hakamaatua iloto te inoa TeAtua, te tama e ora hakaoti teelaa ni penapena te lani, te kerekere, te moana, aa ma naa mee hakkaatoa e ssura i naa kina naa. Te ensol naa e mee peelaa, “Naa vana nei ma ki see nnase hoki! Saaita te hitu naa ensol raa ma ki iri tana puu raa, teenaa TeAtua ma ki hakassura ana vana teelaa ni see ilotia imua. Teenaa ko ana mee ni taratara ake ki naa tama teelaa ni heheuna ma ni pure aana.” Ex 20.11; Deut 32.40; Dan 12.7; Amos 3.7
Ki oti raa te reo teelaa ni lono nau e taratara mai i te lani raa ku mee mai kiaa nau hoki, “Tere no too te laupepa e rii e taaraki teelaa e tauhia te ensol e tuu i aruna te moana ma te kerekere.”
Teenaa ki hano nau ki te ensol raa no mee ake ki kaumai te laupepa e rii punaamea. A ia ki mee mai, “Too te mee nei no kai. Te mee nei ma ki vai ttoro iloto too pukua ma se malaasisi, tevana iaa i too saaita ma ki horokii raa, oo manava ma ki ssuke.”
10 Teenaa ki too nau te laupepa e rii punaamea naa no kai. Te mee raa e vai ttoro iloo iloto taku pukua ma se malaasisi, aa taku saaita ni horokii raa, aku manava ni ssuke hakallika iloo. Ezek 2.8—3.3 11 Ki oti raa te taratara raa ku kaumai kiaa nau, “Koe ku ahe no hakaea hoki i naa vana TeAtua ma ki mee ma naa kanohenua aa ma naa manava e tammaki, naa tama i te kau taratara, aa ki naa tuku hakkaatoa.”

10.7 Ex 20.11; Deut 32.40; Dan 12.7; Amos 3.7

10.10 Ezek 2.8—3.3