19
Ki oti raa nau ku lono maa ni tama e tammaki e hevaa mai i te lani peelaa,
“Haleluia! TeAtua, te tama e hakaora taatou, e haimahi aa e noho hakamaatua i taatou!
Naa hakatonu TeAtua e ttonu maaoni.
A Ia ku oti te hakatonu peelaa maa te ffine hai huri naa ki taia ki mate.
Teenaa ko te ffine ni mee pakavaina a ia naa tama te kerekere nei ki ana tiputipu hai huri.
A ia ni mee pakavaina TeAtua i naa tama teelaa ni heheuna iaa Ia raa ni taaia a ia no mmate.” Deut 32.43; 2 Kgs 9.7
Teenaa laatou ki tanitani varo hoki,
“Haleluia! Te kohu te ahi e vela ai te henua e lasi naa e tuu peenaa see motu!” Is 34.10
Te tinorua maa haa naa maatua raa aa ma te takahaa naa manu e ora hakaoti raa ni ppesi katoo ki laro no hakamaruu ki naa turi laatou imua TeAtua, te tama e noho i tana nohorana maatua, no lotu kiaa Ia. Teenaa ki hakatoo laatou hakapaa no mee peelaa, “Amen! Haleluia!”
Te kaikai te Sukua Sipsip e aavana
Ki oti raa te taratara raa ku kaumai i te nohorana hakamaatua raa peelaa,
“Kootou naa tama e heheuna i TeAtua aa ma te kau tama hakkaatoa, naa tama hakamau ma naa tamavare;
kootou hakannau i TeAtua taatou!” Ps 115.13
Ki oti raa nau ku lono ma se nnana naa tama tammaki, e takattuu pee ko naa peau e taa, aa e takattuu pee ko naa hatturi. Nau e lono i naa tanitani varo laatou peelaa,
“Haleluia! I TeAriki, taatou Atua Haimahi, ko te Tuku hakamau taatou! Ezek 1.24; Ps 93.1; 97.1; 99.1
Taatou ki fiaffia; taatou ki hakanau i ana mahi hakamaatua!
Te ssao te Sukua Sipsip ki aavana raa ku tae mai,
aa tana aavana raa ku oti te hai laakei hakaoti.
Tana aavana naa ni kauake tana maro e makkini aa e matahua ki tara.”
(Te maro e makkini naa, teenaa ko naa sosorina e taukalleka naa tama e ttapu TeAtua.)
Teenaa te ensol raa ki mee mai kiaa nau, “Hakatuu naa taratara nei ki too laupepa: Naa tama ni arumia ki te kaikai i te aavana te Sukua Sipsip raa, laatou ki fiaffia.” A ia ki mee hoki peelaa, “Teenei ko naa taratara maaoni TeAtua.” Mt 22.2-3
10 Teenaa ki tauturi nau imua te ensol naa ma ki lotu nau kiaa ia. Araa nei a ia ku mee mai. “Koe see mee peenaa! Nau nei se tama koi e heheuna i TeAtua, e mee pee ko kootou ma naa tama katoo teelaa e hakataakoto i te hakamaaoni teelaa ni tarataraina Jesus. Koe ki lotu ki TeAtua!”
I te hakamaaoni teelaa ni tarataraina Jesus raa ko te mee ni usuhia ai naa manava naa pure TeAtua.
Te tama e tere ake te hos e makkini
11 Teenaa nau ki ttoka no kite i te lani e taaraki ka tuu mai te hos e makkini. Te tama e noho i aruna te hos naa e ttapa ma ko ‘Te Tautari tonu ma te Hakamaaoni.’ A ia e hakatonutonu ki te tiputipu e tonu, aa i tana saaita e hai haaeo ka hetaa ma aaraa tama raa, a ia e tautari ki te tiputipu e tonu. Ezek 1.1; Ps 96.13; Is 11.4 12 Ana karamata e ura ma se ahi aa e hakao ana noti maatua e tammaki i tana pisouru. A ia e mee tana inoa e mmau i tana haitino, iaa see hai tama e iloa i te inoa naa. A ia soko ia e iloa i tana inoa. Dan 10.6 13 Ana hekau e uru raa e uhi katoo ki te ttoo. Tana inoa ko “Te Taratara TeAtua.” 14 Naa tama taa i te lani raa e ffuro ake vaamuri i aruna naa hos e makkini raa e uru katoo ki naa hekau e makkini aa e mataffua. 15 Te komu taa tama e kaa raa e ssae mai i tana pukua, teenaa ko tana komu ma ki sare taa a ia naa tama naa kanohenua. A ia ma ki noho ma se tuku haimahi. Teenaa a ia ma ki takatakamia a ia naa hua wain raa no mallepu, ki huri ake te tiputipu i naa loto TeAtua Haimahi. Ps 2.9; Is 63.3; Joel 3.13; Rev 14.20 16 Te inoa nei e mmau i aruna ana hekau e hakao, i te kina ana vae, e ssii peelaa, “Te Tuku hakamaatua i naa tuku, aa TeAriki hakamaatua i naa ariki.”
17 Ki oti raa nau ku kite te ensol e tuu ake i aruna te laa. A ia e tuu ka tanitani varo ki naa manu hakkaatoa e lellee i te lani peelaa, “Kootou hakakkutu mai ki te kaikai e lasi TeAtua! 18 Kootou oomai no kkai naa pukunohi naa haitino naa tuku, naa tama e taa i naa tau ma naa hakamau laatou, naa pukunohi naa hos ma naa tama e ttere i naa hos naa, naa pukunohi naa poe, naa hakamau aa ma naa pukunohi naa tamavare!” Ezek 39.17-20
19 Teenaa nau ku kite i te manu kaitama ma naa tuku i te kerekere nei aa ma naa tama taa laatou raa e hakakkutu ki hetaa laatou ma te tama e tere ake i te hos e makkini raa ma naa tama e ffuro ake vaamuri aana. 20 Te manu kaitama naa ni tauhia no karapusina hakapaa ma tana pure hakareeresi teelaa ni hakassura ana mahi aitu imua ana karamata. Teenaa ko naa mahi aitu teelaa ni hurisia naa manava naa tama e ttaka ma te hakailona te manu kaitama, aa e lotu ki tana aitu ni penapena. Te manu kaitama naa ma te pure hakareeresi raa ni tauhia no peesia ki loto te rua e ura ana korokorohatu. Rev 13.1-18 21 Naa tama taa te takarua naa ni taaia katoo no mmate ki te komu taa tama teelaa e ssae mai i te pukua te tama e tere ake i te hos e makkini. Naa manu katoo e lellee raa ni llee ake no kkai naa pukunohi naa tama e mmate naa.

19.2 Deut 32.43; 2 Kgs 9.7

19.3 Is 34.10

19.5 Ps 115.13

19.6 Ezek 1.24; Ps 93.1; 97.1; 99.1

19.9 Mt 22.2-3

19.11 Ezek 1.1; Ps 96.13; Is 11.4

19.12 Dan 10.6

19.15 Ps 2.9; Is 63.3; Joel 3.13; Rev 14.20

19.18 Ezek 39.17-20

19.20 Rev 13.1-18