20
Te simata setau
Teenaa ki kite nau te ensol e sepu iho i te lani. A ia e taaohi te kii te rua e hotu iloo ki laro aa ma te seni e mmaha i tana rima. Te ensol naa ni osohia a ia te dragon raa no tauhia, teenaa ko te kata tuai teelaa e haia ma ko te tipua kailaarao, e ttapa ma ko Satan. A ia ni saitia te ensol naa ki te seni, teenaa ki karapusi ia naa setau e lava tana simata. Gen 3.1 Ki oti raa peesia iloo a ia te dragon naa ki loto te rua e hotu iloo ki laro, teenaa ki hakanitia a ia te tootoka te rua naa ki mmau, ki see hakasura mai te dragon naa no hakarereesia hoki naa kanohenua i te maarama nei. A ia ma ki tiiake ki moe peenaa ki laka te simata setau. Te saaita naa setau naa ku llaka raa, a ia ma ki hakattanasia se tamaa saaita maana ki taha.
Ki oti raa nau ku kite naa tama e noho i aruna naa nohorana maatua. Naa tama naa ni hakanohoria TeAtua ki hakatonutonu laatou naa tama te maarama nei. Nau e kite hoki naa manu naa tama ni taaia i laatou ni hakaea te hakamaaoni teelaa ni tarataraina Jesus, aa i laatou ni hakaea hoki naa taratara TeAtua. Naa tama naa ni see lotu ki te manu kaitama ma tana aitu ni penapena, aa laatou hoki ni see too te hakailona te manu kaitama raa i naa rima laatou ma naa taurae laatou. Naa tama naa ni massike mai no ora hoki, aa teenaa laatou ku nnoho hakapaa ma Christ ma ni tuku iloto te simata naa setau. Dan 7.9,22 (Teenei ko naa tama mua e massike i te mate. Aaraa tama ni mmate raa ni see massike no ora hoki, laatou e ttari ki laka te simata setau naa.) Naa tama e ffai i naa tama TeAtua ma ki hakamasike mua i te mate raa, laatou e tau te fiaffia, i laatou ma ki see llave i te mate hakamuri. Laatou ma ki heheuna ma ni maatua TeAtua ma Christ, aa laatou ma ki nnoho hakamaatua ma ia iloto te simata setau.
Satan ku taia TeAtua no mate
Saaita te simata setau naa e laka raa, Satan ma ki hakattanasia i tana kina e karapusina TeAtua. Teenaa a ia ma ki hano no usuhia naa kanohenua katoo teelaa e masseu ki naa kina katoo i te maarama nei, teenaa ko naa kina e haia ma ko Gog ma Magog. Naa kanohenua naa ma ki hakakkuturia a ia hakapaa ki hetaa ma naa tama TeAtua. Naa tama naa e tammaki iloo, e mee pee ko te kerekere i naa tahua vaatai. Ezek 7.2; 38.2,9,15 Naa tama naa ma ki ttoha ki naa kina katoo i te kerekere nei no aarehatia laatou te kanohenua TeAtua iloto te henua teelaa e llee ai te manava TeAtua. Tevana iaa te ahi raa ni ura mai i te lani no tuunia katoo laatou. 10 Teenaa Satan, te tama ni usuusuhia a ia naa tama naa, ni peesia ki loto te rua e ura ana korokorohatu. Teenaa ko te kina ni peesia hoki ka mmoe te manu kaitama raa ma te pure hakareeresi. Laatou ma ki mmoe hakaoti iloto te ahi naa ka hakallono isu i te poo ma te ao.
Te Hakatonu hakaoti
11 Ki oti raa nau ku kite te nohorana maatua e makkini, aa teelaa se tama raa e noho i aruna. I tana saaita ni hakasura iho raa, te kerekere ma te lani ni hakatteki no seai, teenaa naa kina naa ni see kiitea hakaoti. 12 Teenaa nau ku kite i naa tama ku oti te mmate, naa tama hakamaatua ma naa tamavare. Laatou e ttuu imua te nohorana hakamaatua. Araa naa laupepa raa ku tallaki, teenaa ko naa laupepa e hakatuu naa sosorina hakkaatoa naa tama te maarama nei. Ki oti raa telaa laupepa ku taaraki hoki, teenaa ko te laupepa e hakatuu naa inoa naa tama e ora hakaoti. TeAtua e hakatonutonu naa tama e mmate, tautari ki naa sosorina laatou e hakatuu mai iloto naa laupepa naa. Dan 7.9-10 13 Ki oti raa te moana ku pesi ake naa tama ku oti te mmate aa e mmoe iaa ia. Te mate ma te kina te mate ni ppesi ake naa tama ni mmate ka mmoe i naa kina naa. Naa tama naa hakkaatoa ni hakatonutonusia, tautari ki naa sosorina laatou ni mee i te maarama nei. 14 Teenaa te mate ma te kina te mate ku peesia katoo ki loto te rua e ura tana ahi. (Te rua e ura tana ahi nei ko te mate hakamuri.) 15 Naa tama see mmau naa inoa laatou iloto te laupepa naa tama e ora hakaoti raa ni peesia ki loto te rua e ura tana ahi.

20.2 Gen 3.1

20.4 Dan 7.9,22

20.8 Ezek 7.2; 38.2,9,15

20.12 Dan 7.9-10