13
Te manu kaitama e ssae mai i te moana
Ki oti raa nau ku kite te manu kaitama e hakasura ake i te moana. Te manu naa e mee ana pisouru e hitu aa e ttuu ana paki e sinahuru, aa naa paki naa e hakao naa noti maatua. Naa pisouru e hitu naa e takkoto naa taratara e sasakkiri ki TeAtua. Dan 7.3; Rev 17.3,7-12 Te manu naa e tiputipu ma se ‘leopard’, aa naa tapuvae te manu naa e mee ma ko naa tapuvae te ‘bear’, aa tana maaisu e mee ma se maaisu te laion. Te dragon raa ni hookii ake ana mahi ki te manu kaitama naa, teenaa e hookii ake hoki tana nohorana raa kiaa ia ki noho hakamaatua a ia i ana tama. Dan 7.4-6 Te pisouru tokotasi i naa pisouru te manu naa e tiputipu ma se kina ni mere hakallika iloo, tevana iaa te kina ni mere naa ku oti te mahu. Naa tama hakkaatoa e nnoho i te kerekere raa ni massaro iaa ia, teenaa laatou ni ffuri no tautari katoo kiaa ia. Te henua hakkaatoa ni lotu ki te dragon, i aa ia ni hookii ana mahi ki te manu kaitama naa. Laatou ni lotu hoki ki te manu kaitama naa ka hakanau iaa ia peelaa, “Ko ai te tama e haimahi ma ko te manu kaitama nei? Ko ai te tama e lavaa te hetaa laaua?”
Te manu kaitama raa ni tiiake ki ahu kiaa ia soko ia ka tuku haaeo ki TeAtua. A ia ni tiiake ki noho hakamaatua ia i naa marama e matahaa maa rua. Te manu kaitama naa ni kaamata te sasaakiri i TeAtua, teenaa e taratara haaeo ka sasaakiri i te inoa TeAtua, tana kina e noho ai, aa e sasaakiria a ia naa tama hakkaatoa e nnoho i te lani. Dan 7.8,25; 11.36 Te manu kaitama naa ni tiiake ki hetaa no lavaa a ia naa tama TeAtua, aa ku noho hakamaatua i aruna naa haanauna katoo, naa kanohenua katoo, naa tama i naa taratara katoo, aa naa tama i naa manava hakkaatoa. Dan 7.21 Naa tama hakkaatoa e nnoho i te kerekere raa ma ki lotu ki te manu kaitama naa. Naa tama koi ma ki see lotu kiaa ia raa, teenaa ko naa tama teelaa ni sissia naa inoa laatou imua i te mahaa mai ana te maarama nei, iloto te laupepa te Sukua Sipsip teelaa ni taia no mate. Te laupepa naa e takkoto naa inoa naa tama e ora hakaoti. Ps 69.28
“Ki mee kootou e fiffai maa kootou e illoa, kootou ku hakannoo mai! 10 Te tama e tukua ki karapusi raa, a ia ma ki karapusi maaoni. Te tama e tukua ki taia ki te komu e taa tama raa, a ia ma ki taia maaoni ki te komu e taa tama. Naa tama TeAtua raa ki nnoho hakalavatoa ka hakataakoto tonu i TeAtua.” Jer 15.2; 43.11
Te manu kaitama e ssae mai i te kerekere
11 Nau ku ttoka no kite hoki te ssoa te manu kaitama e ssae mai i te kerekere. Te manu naa e ttuu ana paki e lua i tana pisouru, e mee ma ko naa paki naa sukua sipsip, aa e taratara ma se dragon. 12 Te manu kaitama naa ni hakassura hoki naa mahi te manu kaitama imua, teenaa naa tama i te kerekere raa ni ppuratia a ia ki lotu laatou ki te manu kaitama teelaa ni ssae mai imua, teenaa ko te manu teelaa ku oti te mahu tana kina ni mere. 13 Te manu kaitama hakamuri nei ni hakassura naa hui vana aitu; a ia ni pena tana ahi ki au i te lani no tae mai ki te kerekere imua naa karamata te henua hakkaatoa. 14 Naa tama e nnoho i te kerekere raa ni usuusuhia a ia ki ana vana aitu teelaa a ia ni tiiake ma ki hakassura imua te manu kaitama ni hakasura mai imua. Te manu kaitama naa ni mee ake ki laatou ki penapena se aitu e lasi ki tiputipu ma ko te manu ni ssae mai imua, ki mannatu laatou i naa mahi te manu kaitama teelaa ni mere i te komu taa tama, iaa koi ora. 15 Te ssoa te manu kaitama raa ni tiiake ki maanava atu te soromatani te ora raa ki loto te aitu naa tama raa ni penapena ma ki tiputipu ma ko te manu kaitama ni ssae mai imua, teenaa ki lavaa te aitu naa te taratara aa ki huri te aitu e penapena naa no taaia naa tama teelaa see lotu kiaa ia. 16 Te manu kaitama naa ni haia a ia te henua hakkaatoa, teenaa ko naa tamavare, naa tama hakamaatua, naa tama hai hekau, naa tama e nnoho hakaaroha, naa tama see heheuna maa aaraa tama aa ma naa poe, ki hakatuu se hakailona i aruna naa rima hakamaatau laatou, aa ki mee seai, ki hakatuu i naa taurae laatou. 17 Naa tama see mmau te hakailona nei i naa rima laatou ma naa taurae laatou raa ma ki see lavaa te taavi ni mee maa laatou i naa kina; laatou ma ki see lavaa hoki te tuku ni mee maa laatou ki tauia aaraa tama. Te hakailona nei raa, teenei ko te inoa te manu kaitama naa, aa teenaa ko te kooina tana inoa.
18 Koe ki atamai ki ilotia a koe te hakataakoto te mee nei. Te tama e hai pisouru raa ma ki lavaa te seeia a ia no ilotia te hakataakoto te kooina te manu kaitama, i te kooina e hakatuuria raa, teenaa se inoa te tama. Tana kooina raa e ono naa rau maa te mataono maa ono (666).

13.1 Dan 7.3; Rev 17.3,7-12

13.2 Dan 7.4-6

13.6 Dan 7.8,25; 11.36

13.7 Dan 7.21

13.8 Ps 69.28

13.10 Jer 15.2; 43.11