12
Te ffine ma te manu hakamataku, te dragon
Ki oti raa te hui te mee e hakassoro mmata ku hakasura ake i te lani. Teelaa se ffine e hakao te laa raa ma ni hekau aana e uru, aa te marama raa e takoto i laro ana vae. Te noti e ttuu ana hetuu e sinahuru maa rua raa e hakao i tana pisouru. Te ffine naa e ffura tana manava i aa ia e tinae, teenaa e tanitani ai a ia vaaruna i aa ia ku taupiri ki haanau.
Telaa mee hoki e hakassoro mmata ni hakasura ake i te lani. Teelaa se hui te dragon e mmea e mee ana pisouru e hitu, aa i aruna naa pisouru e hitu naa raa, te pisouru e ttuu ana paki e sinahuru. Naa pisouru naa e hakao katoo ki naa tamaa noti maatua. Dan 7.7 A ia ni taa tana suki no aohia a ia naa hetuu iloo e tammaki no peesia ki laro ki te kerekere. Te manu naa e tuu imua te ffine raa ka roorosi ki kaina a ia te tamariki te ffine raa i tana saaita lokoi e haanau. Dan 8.10 Te ffine naa ni haanau mai tana tamariki tanata, teenaa ko te tamariki tanata teelaa ma ki oti ku noho hakamaatua ka hakamatakuria naa tama naa kanohenua hakkaatoa. Tevana iaa te tamariki naa ni uhukkia i tana tinna raa no toa ki TeAtua e noho i tana nohorana hakamaatua. Is 66.7; Ps 2.9 Teenaa ki tere te ffine naa no mmuni iloto mouku, i tana kina ni tukua mai hakaoti TeAtua. E mee naa tama ma ki roorosi kiaa ia ki llaka naa aso e simata maa te ruarau aa ma naa aso e mataono (1,260).
Ki oti raa te ttau e lasi raa ku masike i te lani. Michael ma ana ensol raa e hetaa ma te dragon, teenaa te dragon raa ni huri atu ma ana ensol raa no hetaa hoki ma laatou. Dan 10.13,21; 12.1; Jude 9 Tevana iaa te dragon raa ma ana ensol naa ni taaia Michael ma ana ensol ka kerekereia ki see nnoho i te lani. Te dragon e lasi naa ni peesia ki laro, teenaa ko te kata tuai raa iloo, teelaa e taapaa ma ko te Tipua kailaarao, aa e taapaa hoki ma ko Satan, te tama ni usuusuhia a ia naa tama hakkaatoa i te maarama nei. A ia ni peesia ki laro ki te kerekere hakapaa ma ana ensol raa hakkaatoa. Gen 3.1; Lk 10.18
10 Ki oti raa nau ku lono i naa taratara mai te reo raa i te lani vaaruna peelaa, “Te ssao TeAtua e hakassao ana tama raa ku tae mai! TeAtua ku oti te hakaari ana mahi iaa Ia ko te Tuku maaoni. Teenei te ssao tana tama ni hakanoho ma se Mesaea raa ku oti te hakaari i tana haimahi! Te tama ni tuu imua TeAtua no taratara haaeo i naa taaina ma naa kave taatou i te poo ma te ao raa ku oti te kerekereia ki see noho i te lani. Job 1.9-11; Zech 3.1 11 Naa mahi te tama naa ni lavaa naa taaina ma naa kave taatou raa i naa mahi te ttoo te Sukua Sipsip, aa i naa mahi te hakamaaoni teelaa ni hakaea laatou. Niaaina maa laatou ni tauppiri ki taaia no mmate raa, laatou ni hakataakoto tonu koi i TeAtua. 12 Teenaa kootou naa tama e nnoho i te lani, kootou ki fiaffia! Tevana iaa nau e aroha i naa tama e nnoho i te kerekere nei aa ma naa tama e ttaka i te moana. Satan ku hanatu ki kootou, teenaa a ia ku haaeo iloo i aa ia e iloa maa ia ku seai tana saaita rooroa e takoto mai.”
13 I te saaita te dragon raa ni iloa maa ia ku peesia ki te kerekere raa, a ia ni ssee lokoi ki taa te ffine teelaa ni haanau mai tana tamariki tanata. 14 Te ffine naa ni kauake ana pakkau e lua i naa pakkau te manu lellee e lasi raa ki llee ia ki tana kina iloto mouku, teenaa ko te kina naa tama raa ma ki roorosi kiaa ia ki llaka naa setau e toru maa naa marama e ono. A ia ma ki see laavea te dragon raa no taia. Dan 7.25; 12.7 15 Teenaa, te dragon raa ki taaraki tana pukua ka llohi mai te ttai e hakaffuta ki tahea te ffine naa. 16 Tevana iaa te ffine raa ni hakasaoria te kerekere; te kerekere raa ni taaraki tana pukua no unumia a ia te ttai teelaa ni llohi mai i te pukua te dragon. 17 Te dragon raa ni porepore i tana loto i te ffine, teenaa ki tere ia no hetaa ma aaraa tama i te haanauna te ffine naa, teenaa ko naa tama e hakannoo ki naa taratara hakamaatua TeAtua, aa e taaohi ki te hakamaaoni teelaa ni hakailotia Jesus. 18 Teenaa ki tuu te dragon raa ka ttari i te manumanu ttai.

12.3 Dan 7.7

12.4 Dan 8.10

12.5 Is 66.7; Ps 2.9

12.7 Dan 10.13,21; 12.1; Jude 9

12.9 Gen 3.1; Lk 10.18

12.10 Job 1.9-11; Zech 3.1

12.14 Dan 7.25; 12.7