3
Te kanohenua te lotu i Sardis
“Koe ku sissii atu ki te ensol e roorosi te kanohenua te lotu i Sardis no kauatu naa taratara nei:
“Teenei naa taratara e kaumai te tama teelaa e noho ma naa aitu e hitu TeAtua aa ma naa hetuu e hitu. Nau e iloa i naa vana kootou e mee i te kina naa. Niaaina maa aaraa tama e mmata maa kootou e ora raa, kootou ni tama kunaa mmate are. Kootou massike no hakatonu hoki naa sosorina kootou ki see mate hakaoti te hakataakoto ni ttaka ma kootou. I te aa nau e kite maa naa vana kootou ni mee naa seki ttonu hakaraaoi i naa karamata taku TeAtua. Aa teenaa, kootou ki hakamaarona hakaraaoi iloo ki naa akonaki kootou ni kauatu ma naa taratara kootou ni llono. Tautari ki naa taratara naa aa kootou ku tiiake naa haisara kootou. Ki mee kootou see massike no mee naa vana nei, teenaa kootou ma ki hakatekia i taku saaita ma ki hakasura atu, i aa nau ma ki hakasura atu ma se tama kailaarao ki kootou. Kootou ma ki see illoa hoki i taku sao ma ki hanatu. Mt 24.43-44; Lk 12.39-40; Rev 16.15 Tevana iaa e mee naa uruai tama i kootou i Sardis ni lavaa te mee hakaraaoi naa hekau laatou ki takkoto mataffua. Kootou ma ki sassare taatou hakapaa ma naa hekau makkini kootou naa, i kootou e tau te ttaka ma nau. Naa tama e ttaka haimmahi no tae ki te hakaoti ana raa, laatou ma ki uru ki naa hekau e makkini peenei, aa naa inoa laatou ma ki see soroia a nau i te laupepa e takkoto naa inoa naa tama e ora hakaoti. Nau ma ki taratara iloo imua naa karamata taku Tamana aa ma ana ensol raa maa nau e iloa i laatou aa laatou ni tama aaku. Ex 32.32-33; Ps 69.28; Rev 20.12; Mt 10.32; Lk 12.8
“Ki mee kootou e fiffai maa kootou e illoa, kootou ku hakannoo ki naa taratara TeAitu e kauake ki naa kanohenua te lotu!
Te kanohenua te lotu i Filadelfia
“Koe ku sissii atu ki te ensol e roorosi te kanohenua te lotu i Filadelfia no kauatu naa taratara nei:
“Teenei naa taratara e kaumai te tama teelaa e tapu aa e taratara ki te taratara maaoni. A ia e taaohi te kii David, aa i tana saaita e taaraki te tootoka raa, see hai tama e lavaa te puuia a ia. Aa i tana saaita e ppui te tootoka, see hai tama e lavaa te tarakina a ia. Is 22.22; Job 12.14 Nau e iloa i naa vana kootou e mee i te kina naa; nau e iloa maa naa mahi kootou see llasi; tevana iaa kootou ni hakannoo ki aku akonaki aa kootou ni lotu peenaa iaa nau. Nau ku oti te tarakina a nau te tootoka raa ki kootou, teenaa see hai tama e lavaa te puuia a ia. Kootou hakannoo mai! Aa naa tama e heheuna i Satan raa iaa, teenaa ko naa tama teelaa e hai maa laatou ni Jew, iaa seai ni Jew maaoni, laatou ma ki haia a nau ki oomai no ttuu ki naa turi laatou imua kootou. Laatou ma ki kkite maa nau e llee taku manava i kootou. Is 49.23; 60.14; 43.4 10 I kootou ni hakannoo ki aku taratara ki nnoho hakalavatoa kootou raa, teenaa kootou ma ki hakalluutia a nau ki see llave kootou i naa haaeo teelaa ma ki pakkuu mai ki te maarama nei ki hahaaiteria naa tama hakkaatoa i te kerekere. 11 Nau ku taupiri ki au. Kootou taaohi hakaraaoi naa mee e nnoho ma kootou naa, ki see ssura atu ni tama no huuina naa tuuhana kootou e tukua mai TeAtua. 12 Nau ma ki hakatuuria a nau naa tama teelaa e ttaka haimmahi no ttae ki te hakaoti ana raa ma ko naa pou hakamaatua te Hare Tapu taku Atua, aa teenaa laatou ma ki takkoto hakaoti peenaa. Nau ma ki sissii te inoa TeAtua aa ma te henua TeAtua i aruna laatou. Teenaa ko Jerusalem hoou teelaa ma ki oti ku tukua iho TeAtua i te lani. Nau ma ki sissii hoki taku inoa hoou raa i aruna laatou. Rev 21.2; Is 62.2; 65.15
13 “Ki mee kootou e fiffai maa kootou e illoa, kootou ku hakannoo ki naa taratara TeAitu e kauake ki naa tama te lotu!
Te kanohenua te lotu i Laodosia
14 “Koe ku sissii atu ki te ensol e roorosi te kanohenua te lotu i Laodosia no kauatu naa taratara nei:
“Teenei naa taratara e kaumai te tama e ttapa ma ko Amen, te tama teelaa e hakailotia a ia maaoni naa tiputipu TeAtua. A Ia naa ko te tahito i naa mee hakkaatoa TeAtua ni penappena. Prov 8.22 15 Nau e iloa i naa vana kootou ni mee; nau e iloa maa kootou see vvela aa kootou hoki see saumakallii. Nau iaa e hiihai maa kootou ki vvela aa ma kootou hoki ki saumakallii. 16 Tevana iaa, i kootou e mahana koi raa, kootou ma ki savarea mai nau i taku pukua! 17 Kootou e taratara maa kootou e hai hekau aa maa kootou e nohonoho laaoi; kootou e hai maa kootou e kaatoa katoo naa mee. Tevana iaa kootou seai iloo ki illoa i naa nnoho hakallika kootou ka hakaaroha mai! Kootou e ttaka see hai hekau, e takaffua, aa e ttaka ka ppuni naa karamata kootou. 18 Nau e mee atu ki oomai kootou no taavi ni kol maaoni ma kootou i aa nau ki hai mee kootou maaoni. Kootou ki taavi hoki ni maro makkini ma kootou i aa nau no ttara ki see nnapa kootou. Kootou ki taavi hoki ni marasini no pallai naa karamata kootou ki kkite hakaraaoi kootou. 19 Naa tama e llee ai taku manava raa, nau e nutu no hakatonu naa tiputtipu laatou. Teenaa kootou ki mannatu hakaraaoi aa kootou ku tiiake naa haisara kootou naa. Prov 3.12; Heb 12.6 20 Hakannoo mai! Nau e tuu i te tootoka raa no kannaa. Ki mee se tama e lono iaa nau no taaraki te tootoka raa, nau ma ki uru atu ki loto tana hare naa no kkai maaua, aa a ia ma ki noho no kai ma nau. 21 Naa tama e ttaka haimmahi no ttae ki te hakaoti ana raa, laatou ma ki tiiake nau ki oomai laatou no nnoho i taku vasi i aruna taku nohorana maatua. E mee pee ko nau hoki ni taka haimahi no tae ki te hakaoti ana, teenei e noho ai nau ma taku Tamana i tana nohorana maatua.
22 “Ki mee kootou e fiffai maa kootou e illoa, kootou ku hakannoo ki naa taratara TeAitu e kauake ki naa kanohenua te lotu.”

3.3 Mt 24.43-44; Lk 12.39-40; Rev 16.15

3.5 Ex 32.32-33; Ps 69.28; Rev 20.12; Mt 10.32; Lk 12.8

3.7 Is 22.22; Job 12.14

3.9 Is 49.23; 60.14; 43.4

3.12 Rev 21.2; Is 62.2; 65.15

3.14 Prov 8.22

3.19 Prov 3.12; Heb 12.6