2
Te kanohenua te lotu i Epises
“Koe ku sissii atu ki te ensol e roorosi te kanohenua te lotu i Epises raa no kauatu naa taratara nei:
“Teenei naa taratara e kaumai te tama e taaohi naa hetuu e hitu i tana rima hakamaatau aa e taka vaaroto naa mee e ppena ki naa kol e hitu teelaa e hakatuutuu ai naa lamu karu. Nau e iloa i naa vana kootou ni mee i te kina naa. Nau e iloa maa kootou ni nnoho hakalavatoa iloo ka heheuna hakappuru i naa heuna TeAtua. Nau e iloa maa kootou see illoa te tuku ki naa vana naa tama e sosorina hakallika, aa kootou hoki ku oti te haaiteria kootou naa aposol hakalellesi i te kina naa no ilotia kootou maa laatou ni tama e taratara kailallao. Niaaina maa kootou ni hakallono isu maa i kootou e heheuna iaa nau raa, kootou ni lavatoa koi te heheunatia kootou aku heuna. Aku heuna nei ni see lavaa iloo kootou te tiiake.
“Tevana iaa teenei taku mee see hiihai i kootou: Kootou ku mee sara pee ko imua. Te laaoi kootou iaa nau i te saaita nei ku see tae pee ko imua. Kootou hakatuu ki naa sosorina taukalleka kootou imua aa ma te hakallika kootou ku ttaka ma kootou i te ssao nei. Kootou tiiake naa haisara kootou naa aa kootou ku taaohi ki te tiputipu kootou imua. Ki mee kootou see tiiake naa haisara kootou naa, nau ma ki hanatu no hanaa te mee kootou e hakatuutuu ai te lamu karu raa i tana kina e tuu. Tevana iaa teenei taku mee e hiahia i kootou: Kootou see fiffai ki naa vana naa tama e tautari ki te kuturana naa Nikolaita raa e mee i te kina naa. A nau taku tino hoki see hiihai i naa vana naa.
“Ki mee kootou e fiffai maa kootou e illoa, kootou ku hakannoo ki naa taratara TeAitu e kauake ki naa kanohenua te lotu!
“Naa tama e ttaka haimmahi no ttae ki te hakaoti ana raa, laatou ma ki tiiake nau ki kkai laatou naa hua te laakau te ora teelaa e somo iloto te verena TeAtua.” Gen 2.9; Rev 22.2; Ezek 28.13; 31.8 (LXX)
Te kanohenua te lotu i Smirna
“Koe ku sissii atu ki te ensol e roorosi te kanohenua te lotu i Smirna no kauatu naa taratara nei: Is 44.6; 48.12; Rev 1.17; 22.13
“Teenei naa taratara e kaumai te tama e mee ma ko te kaamata aa te hakaoti ana naa mee hakkaatoa, te tama teelaa ni mate aa ni masike no ora hoki. Nau e iloa i naa haaeo e nnoho ma kootou; nau e iloa maa kootou e nnoho hakaaroha maa i kootou see hai hekau maaoni iaa kootou ni tama e hai mee! Nau e iloa i naa taratara hakallika kootou e haia naa tama e hai maa laatou ni Jew, iaa seai ni Jew maaoni. Naa tama naa ni tama e heheuna ma Satan! 10 Kootou see mattaku i naa mee teelaa ma ki pakkuu atu ki kootou no hakallono isu kootou. Kootou hakannoo mai! Kootou ma ki hahaaiteria Satan, teenaa aaraa tama i kootou ma ki karapusina i naa aso e sinahuru. Kootou ki hakataakoto tonu lokoi kiaa nau, niaaina maa kootou e taaia ki mmate. Nau ma ki kauatu te ora maaoni raa ki kootou, e mee ma se hau e kauatu i kootou ni lavaa te ttaka haimmahi no tae ki te hakaoti ana.
11 “Ki mee kootou e fiffai maa kootou e illoa, kootou ku hakannoo ki naa taratara TeAitu e kauake ki naa kanohenua te lotu!
“Naa tama e ttaka haimmahi no ttae ki te hakaoti ana raa, laatou ma ki see hakallono isu i te mate hakamuri. Rev 20.14; 21.8
Te kanohenua te lotu i Pergamum
12 “Koe ku sissii atu ki te ensol e roorosi te kanohenua te lotu i Pergamum no kauatu naa taratara nei:
“Teenei naa taratara e kaumai te tama e taaohi te komu taa tama e kkaa ana vasi e lua. 13 Nau e iloa i te kina kootou e nnoho, teenaa ko te kina Satan e noho hakamaatua ai. Kootou e lotu maaoni iloo iaa nau, teenaa i te saaita Antipas, te tama ni hakailotia a ia i aku tiputipu ki naa tama i te kina naa, ni taia no mate i te kina Satan e noho naa raa, see hai tama i kootou ni tiiake naa lotu laatou iaa nau. 14 Tevana iaa, e mee aaraa mee nau see hiihai i kootou: E mee aaraa tama e ttaka iloto kootou e tautari ki naa akonaki Balaam. Teenaa ko Balaam naa ni ako ake ki Balak i naa mateara ki usuhia te kanohenua Israel raa ki ppena naa haisara. Naa tama i Israel raa ni usuusuhia a ia ki kkai naa kaikai laatou e ppena ki hakaara ki naa aitu laatou e penappena. Naa tama naa e usuusuhia hoki laatou ki hai huri ma naa aavana aaraa tama. Num 22.5,7; 31.16; Deut 23.4; Num 25.1-3 15 E mee hoki naa tama e ttaka iloto kootou e tautari ki naa akonaki te kuturana Nikolaita. 16 I te saaita nei lokoi kootou ki ffuri no tiiake naa haisara kootou! Ki mee kootou see ffuri naa manava kootou, nau ma ki hanatu no taaia naa tama naa ki te komu teelaa e ssae mai i taku pukua.
17 “Ki mee kootou e fiffai maa kootou e illoa, kootou ku hakannoo ki naa taratara TeAitu e kauake ki naa kanohenua te lotu!
“Naa tama e ttaka haimmahi no ttae ki te hakaoti ana raa, nau ma ki kauake ni haraoa i naa haraoa te lani teelaa ni hakalluutia. Nau ma ki kauake hoki ki laatou, te tama tana hatu makkini e hakatuu te inoa hoou i aruna. See hai tama e iloa i te inoa hoou naa. Naa tama koi ni kauake nau naa hatu laatou naa ma ki illoa. Ex 16.14-15; 16.33-34; Jn 6.48-50; Is 62.2; 65.15
Te kanohenua te lotu i Tiatira
18 “Koe ku sissii atu ki te ensol e roorosi te kanohenua te lotu i Tiatira no kauatu naa taratara nei.
“Teenei naa taratara e kaumai te Tama TeAtua, te tama teelaa e ura ana karamata ma se ahi, aa e too tana tia i ana vae pee ko naa katana ‘brass’ e oro ki kkiva. 19 Nau e iloa i naa vana kootou e hai i te kina naa. Nau e iloa i naa manava laaoi kootou; nau e iloa maa kootou e lotu peenaa iaa nau; nau e iloa i naa heheuna taukalleka kootou, aa i te lavatoa kootou te nnoho ka ttari. Nau e iloa maa naa vana kootou e mee i te saaita nei ku ttoe iaa i naa vana kootou ni mee imua.
20 “Tevana iaa, teenei te tiputipu see hiihai nau i kootou: Kootou ni see lavaa iloo te puuia kootou Jesebel, te ffine e hai maa ia ni heunatia mai TeAtua. Teenaa ko ana akonaki naa teelaa e hakarereesia ai naa tama e heheuna iaa nau raa ka ffuri no hai huri ma te ffine naa aa no kkai naa kaikai teelaa e hakaara ki naa aitu e penappena. 1 Kgs 16.31; 2 Kgs 9.22,30 21 Nau ku oti te kauake tana sao ki huri tana manava, tevana iaa a ia ni see lavaa iloo te tiiake tana manava hai huri naa. 22 A ia ma ki hakamoeria a nau ki ana moelana naa ki moe ia ma naa taanata e moemmoe ma ia naa ka hakallono isu hakaraaoi iloo. Laatou ma ki haia a nau peenaa i te saaita nei, ki mee maa laatou see tiiake naa vana hakallika laatou ni mee ma te ffine naa. 23 Naa tama hakkaatoa e tautari ki te ffine naa ma ki taaia a nau hoki ki mmate, ki illoa hakkaatoa naa kanohenua te lotu raa maa nau nei koi e ilotia a nau te hakataakoto ma te hiihai te henua hakkaatoa. Kootou ma ki suia a nau i naa vana kootou ni mee. Ps 7.9; Jer 17.10; Ps 62.12
24 “Tevana iaa te mahi ana kootou i Tiatira ni see tautari ki naa akonaki e hakallika naa. Teenaa ni see illoa ai kootou i te taratara aaraa tama e mee maa, ‘naa taratara huu Satan’. Nau nei ku taratara atu ki kootou i aa nau ma ki see kauatu ni mmaha sara hoki maa kootou. 25 Tevana iaa kootou ki taaohi hakaraaoi iloo ki te tiputipu e noho ma kootou naa ki tae atu nau. 26-28 Naa tama e ttaka haimmahi no ttae ki te hakaoti ana ka hai peenaa te ppena aku mee e fiffai raa, nau ma ki kauake naa mahi teelaa e ssau koi pee ko naa mahi nau ni too i taku Tamana. Naa tama naa ma ki nnoho hakamaatua i aruna naa kanohenua hakkaatoa; laatou ma ki nnoho ma ko naa tuku haimmahi, teenaa naa tama naa kanohenua raa ma ki seua laatou ki masseu pee ko i-naa mallepu naa kamete e ppena ki naa hatu. Nau ma ki kauake hoki te Tapao, te hetuu te tahaata, ki laatou. Ps 2.8-9 (LXX)
29 “Ki mee kootou e fiffai maa kootou e illoa, kootou ku hakannoo ki naa taratara TeAitu e kauake ki naa kanohenua te lotu!

2.7 Gen 2.9; Rev 22.2; Ezek 28.13; 31.8 (LXX)

2.8 Is 44.6; 48.12; Rev 1.17; 22.13

2.11 Rev 20.14; 21.8

2.14 Num 22.5,7; 31.16; Deut 23.4; Num 25.1-3

2.17 Ex 16.14-15; 16.33-34; Jn 6.48-50; Is 62.2; 65.15

2.20 1 Kgs 16.31; 2 Kgs 9.22,30

2.23 Ps 7.9; Jer 17.10; Ps 62.12

2.26-28 Ps 2.8-9 (LXX)