22
Te ensol raa ni hakaari mai hoki te riva e takoto te vai e hakaora tama. Te vai naa e maarama ttini ma se kalas ‘chrystal’, aa e tere iho i te kina te nohorana hakamaatua TeAtua ma te Sukua Sipsip, Ezek 47.1; Zech 14.8 no tere vaaroto ttonu te henua naa. Aa i naa vasi e lua te riva raa, te laakau teelaa e ffua naa kaikai e hakaora tama raa e somo. Te laakau naa e hua ana saaita katoo e sinahuru maa rua iloto te setau tokotasi, teenaa e hua i te marama; aa naa lau te laakau naa e too naa kanohenua raa no aamosi ki naa kina laatou e ppara ki mmahu aa ki see mmaki laatou. Gen 2.9; Ezek 47.12 Naa mee teelaa TeAtua e hakanniko raa ma ki see ssura iloto te henua naa.
Te nohorana hakamaatua TeAtua ma te Sukua Sipsip raa ma ki takoto iloto te henua naa, aa naa tama teelaa e heheuna iaa Ia raa ma ki lotu iaa Ia. Zech 14.11 Naa tama naa ma ki kkite i naa karamata TeAtua, aa tana inoa ma ki mmau i naa taurae laatou. Te henua naa ma ki see sura te poouri, teenaa laatou ma ki see ssee maa ni lamu aa ma se laa ki tii. I te aa, i laatou ma ki ttaka iloto te maasina TeAtua TeAriki, teenaa laatou ma ki nnoho hakaoti ma ni tuku. Is 60.19; Dan 7.18
Jesus ma ki au
Teenaa te ensol raa ki mee mai, “Teenei ni taratara maaoni, aa kootou e tau te tauhia kootou naa taratara nei. TeAtua TeAriki, te tama ni hookii tana Aitu ki ttaka ma ana pure, ni heuna mai tana ensol raa ki hakaari ake ki naa tama e heheuna iaa Ia i naa vana teelaa ku tauppiri ki ssura.”
Jesus ki mee mai, “Kootou hakannoo mai! Nau ku taupiri ki au!” Naa tama e hakannoo no tautari ki naa taratara iloto te laupepa nei, teelaa e taratara i naa vana ni ssura imua aa ma naa vana ma ki oti ku ssura imuri, laatou ki fiaffia.
A nau, John, ni lono ka kite naa mee nei hakkaatoa, aa taku saaita ni oti te lono ka kite i naa mee nei raa, nau ni tauturi imua te ensol naa ma ki lotu nau kiaa ia. Araa nei a ia ku mee mai, “Koe see mee peenaa! A nau nei se tama koi e heheuna i TeAtua, e mee pee ko koe ma oo taaina, naa pure TeAtua, aa ma naa tama katoo teelaa e hakannoo no tautari ki naa taratara e takkoto i te laupepa nei. Koe ki lotu ki TeAtua!” 10 A ia ki mee mai hoki, “Koe see huuina naa taratara e mmau iloto te laupepa nei, teelaa e taratara i naa vana ma ki oti ku ssura imuri. I te aa i naa vana nei hakkaatoa ku tauppiri ki hakattino mai. 11 Ttama e sosorina tipua raa, tiiake ia ki taka ma ana sosorina naa, aa te tama e taka ma ana mannatu e kerekkere raa, tiiake ia ki taaohi ana mannatu naa; te tama e sosorina taukareka raa, a ia ki taaohi ki ana sosorina naa, aa te tama e tapu raa ki taaohi ki tana tiputipu naa.” Dan 12.10
12 Jesus raa ku mee mai, “Kootou hakannoo mai! Nau ku taupiri ki au! Nau ma ki suratu ma naa tuuhana naa tama ni heheuna iaa nau, teenaa nau ma ki hakatuu ki naa kooina naa heuna laatou ni mee, aa ku vaevae atu naa tuuhana laatou. Is 40.10; 62.11; Ps 28.4; Jer 17.10 13 A nau nei ko te Alfa aa te Omega, te kaamata aa te hakaoti ana naa mee hakkaatoa.” Rev 1.8,17; 2.8; Is 44.6; 48.12
14 Kootou naa tama e fuiffui naa hekau laatou e hakao ki mataffua raa, kootou ki fiaffia. Kootou ma ki tiiake TeAtua ki kkai kootou naa hua te laakau e hakaora tama, aa ki lavaa kootou te uru i naa tootoka raa ki loto te henua naa. Gen 2.9; 3.22 15 Naa tama teelaa ma ki see hakauruhia ki loto te henua naa raa, teenaa ko naa tama e sosorina pee ko naa poi, naa tama e hai ki naa pakava, naa tama e hai huri, naa tama e taa tama, naa tama e lotu ki naa aitu e penappena, aa naa tama e taratara kailallao ka sosorina kailallao.
16 Jesus ki mee mai hoki, “A nau, Jesus, ni heuna atu taku ensol raa ki kauatu naa taratara nei ki kootou, te kanohenua te lotu. A nau nei ko te tahito manava iloo David; nau raa ko te tapao, te hetuu e maasina i te tahaata.” Is 11.1,10
17 Teenaa TeAitu ma te aavana te Sukua Sipsip raa e taku peelaa, “Kau, TeAriki Jesus!” Is 55.1
Naa tama e llono i te taratara nei ki taku hoki peelaa, “Kau, TeAriki Jesus!”
Ki mee se tama e hiiunu, a ia ku au ki kauake nau te vai e hakaora tama, i teenaa ko taku mee e hookii vare ki naa tama e hiiunu.
Naa taratara hakaoti
18 A nau, John, e hakaapo atu te taratara nei ki naa tama katoo e hakannoo ki naa taratara e takkoto iloto te laupepa nei, teelaa e taratara i naa vana ni ssura imua aa ma naa vana ma ki oti ku ssura imuri: Ki mee se tama e ppono ni taratara maana hoou i aruna naa taratara e takkoto i te laupepa nei, TeAtua hoki ma ki tosi naa haaeo teelaa ni tarataraina mai iloto te laupepa nei no pesi atu kiaa ia. 19 Aa ki mee se tama e hanaa ia ni taratara i naa taratara e takkoto iloto te laupepa nei, a ia ma ki kapitia TeAtua ki see kai a ia i naa hua te laakau e hakaora tama, aa a ia ma ki puuia hoki ki see noho ia i te henua e tapu TeAtua. Teenaa ko naa mee e taukalleka teelaa e tarataraina te laupepa nei. Deut 4.2; 12.32
20 Te tama ni hakasura iho naa vana nei ki naa kanohenua hakkaatoa raa e mee maa, “Maaoni iloo! Nau ku taupiri ki au!”
Amen! Kau, TeAriki Jesus!
21 Te laaoi TeAriki Jesus ki takoto i naa kanohenua hakkaatoa.

22.1 Ezek 47.1; Zech 14.8

22.2 Gen 2.9; Ezek 47.12

22.3 Zech 14.11

22.5 Is 60.19; Dan 7.18

22.11 Dan 12.10

22.12 Is 40.10; 62.11; Ps 28.4; Jer 17.10

22.13 Rev 1.8,17; 2.8; Is 44.6; 48.12

22.14 Gen 2.9; 3.22

22.16 Is 11.1,10

22.17 Is 55.1

22.19 Deut 4.2; 12.32