3
Se aa e taukareka i naa Jew raa i aruna naa tama naa henua sara? Se aa e taukareka i naa Jew e ssere? E tammaki te lopo mee e taukalleka e ssura mai i naa Jew. I te kaamata raa, naa taratara TeAtua raa ni kauake ki tauhia naa Jew. Niaaina maa ni tama i laatou see hakannoo ki ana taratara naa, TeAtua ma ki tuku koi ki ana taratara ni kauake ki nnoho ma laatou imua. Niaaina maa naa tama naa henua hakkaatoa e taratara kailallao, TeAtua ma ki tuku koi ki te taratara maaoni. Te Laupepa Tapu raa e taratara peelaa, “TeAtua, koe e taratara koi ki te taratara maaoni. See hai tama e tau te hakatonutonu iaa koe.” Ps 51.4 (LXX)
Ki mee te tiputipu see tonu taatou nei e huri ake maa te tiputipu TeAtua raa e tonu, peehea naa taratara taatou maa TeAtua e sara i aa ia e huri mai no haia haaeoina taatou? (Teenei ni taratara taatou, naa tama te maarama nei.) Seai iloo! Ki mee te tiputipu TeAtua raa see tonu, a Ia see tau te hakatonutonu naa haisara naa tama te maarama nei.
Te mee naa e ssau koi pee ko te tama e maanatu maa, “Ki mee aku taratara kailaarao raa e hakassaaina te hakamaaoni TeAtua ka hakanau te henua iaa Ia, ai nau iaa e taapaa koi a Ia ma se tama haisara?” Aaraa tama ku oti te ffuri mai no sasaakiria nau i aku taratara e mee nei. Laatou ni mee maa nau e taratara peelaa, “Taatou ki sosorina hakallika ki sura mai se taukareka.” Naa tama naa ma ki hakkaitoaina TeAtua ki llono laatou.
See hai tama e tonu
Kootou e mannatu maa naa sosorina taatou naa Jew raa e ttonu are i naa sosorina naa tama naa henua sara? Seai iloo! Nau ku oti te taratara atu, “Taatou naa Jew ma naa tama naa henua sara raa e takkoto hakapaa i laro naa mahi te haisara.” 10 Te Laupepa Tapu raa e taratara peelaa, “See hai tama e tonu. 11 See hai tama e atamai, aa see hai tama hoki e lotu maaoni i TeAtua. 12 Te henua katoo ku oti te ffuro no hakattaha i TeAtua. Naa tama naa ku masseu huri, i laatou ku see ilotia laatou te ara e tonu. See hai tama ku tautari ki te tiputipu e tonu. Seai iloo se tama tokotasi. Ps 14.1-3 (LXX); 53.1-3 (LXX) 13 Naa pukua laatou ku mee ma ni taaruma i te kava e ttuu tallaki. Te taratara kailaarao raa e llohi mai peenaa i naa pukua laatou. Naa arero laatou e hai koi te usuusu tama ka tupetupe tama. Naa maaisu naa tama naa e kkaa pee ko naa niho naa kata e kaittama. Ps 5.9 (LXX); 140.3 14 Laatou e pukua saakiri ka tuku haaeo ki telaa tama. Ps 10.7 (LXX) 15 Laatou e hakavave lokoi ki taa ni tama ma laatou. 16 Laatou e sassare koi ka seua laatou naa kina laatou e oo. 17 Laatou see lavaa te mee ki taukalleka te nnoho laatou ma aaraa tama. Is 59.7-8 18 Laatou hoki see illoa te mattaku i TeAtua.” Ps 36.1
19 Taatou nei ku illoa maa naa taratara te Loo raa e kaumai ki tautari naa tama e takkoto i laro te Loo. I te ara nei raa, see hai tama ma ki oti ku taratara maa ia see iloa. Taatou hakkaatoa e mee naa haisara taatou i naa karamata TeAtua. 20 See hai tama e lavaa te hakatonu tana ora imua naa karamata TeAtua ki mee a ia e tautari ki te Loo Moses. I te aa, i teenaa ko te Loo raa e hakailoa mai maa taatou ni tama haisara. Ps 143.2; Gal 2.16
21 Teenei taatou ku illoa i te ara TeAtua e hiihai ki hakatonutonu naa sosorina taatou imua ana karamata. Naa Loo raa see hai taukareka e kaumai ki hakatonutonu naa ora taatou. Seai iloo! Te ara nei e mmau iloto naa Loo Moses, aa ni tarataraina naa pure TeAtua raa imua. 22 Naa tama hakkaatoa e lotu i Jesus Christ raa ma ki ttonu naa ora laatou imua naa karamata TeAtua. See hai ara hoki peelaa. Gal 2.16 23 Taatou hakkaatoa ni tama haisara, teenei e mmao ai taatou i te laaoi TeAtua. 24 Tevana iaa TeAtua e llee tana manava i taatou. A Ia ni kkave mai tana tama, Jesus Christ, ki uiia naa haisara taatou ki lavaa taatou te ahe kiaa Ia. Teenei seai ni vana taatou e lavaa te mee soko taatou. Seai! Teenei ko te tiputipu te laaoi TeAtua ki taatou. 25 Jesus Christ ni heunatia mai TeAtua ki au no mate ki tokonaki ki taatou. Ki mee se tama peehea e lotu iaa ia, ana haisara katoo ma ki uiia TeAtua ki te ttoo Jesus Christ ni llohi mai i tana saaita ni taia. TeAtua e hakasura iho te ara nei ki illoa taatou i naa tiputipu tana manava. Imua raa TeAtua ni noho seemuu koi ka ttoka i naa hai taatou ma naa haisara taatou. 26 Tevana iaa saaita nei TeAtua ku hakaari mai ki illoa taatou hakkaatoa iaa Ia se tama e taka ki te ara e tonu. Naa tama katoo e lotu i Jesus Christ raa e tautari ki te ara e tonu nei. 27 Taatou nei ki see ahu i taatou soko taatou. Te ora e tonu nei ni see kaumai TeAtua maa i taatou ni tautari ki naa Loo. Te ora nei e sura koi i taatou e lotu maaoni i TeAtua. 28 Taatou nei ku illoa hakkaatoa maa naa ora taatou e ttonu ki mee taatou e lotu maaoni i TeAtua. Naa ora taatou see lavaa te hakatonusia naa Loo Moses imua TeAtua. 29 TeAtua see mee ma se Atua koi naa Jew. Seai. A Ia naa se Atua naa tama naa henua hakkaatoa. 30 Teelaa ko TeAtua koi soko Ia. TeAtua ma ki hakatonutonu naa Jew raa tautari ki naa tiputtipu naa manava laatou iaa Ia. TeAtua ma ki hakatonutonu hoki naa tama naa henua sara, tautari ki naa takkoto naa tiputtipu naa manava laatou iaa Ia. Deut 6.4; Gal 3.20 31 Kootou ki see mannatu maa naa Loo raa ku tiiake taatou maa i taatou e lotu i TeAtua. Seai iloo! Naa taratara naa Loo nei e haia taatou ki takkoto haimahi peenaa.

3.4 Ps 51.4 (LXX)

3.12 Ps 14.1-3 (LXX); 53.1-3 (LXX)

3.13 Ps 5.9 (LXX); 140.3

3.14 Ps 10.7 (LXX)

3.17 Is 59.7-8

3.18 Ps 36.1

3.20 Ps 143.2; Gal 2.16

3.22 Gal 2.16

3.30 Deut 6.4; Gal 3.20