12
Ttiputipu TeAtua e hiihai
Aku taaina ma aku kave nei. Kootou ku oti te kkite i naa takoto te manava aroha TeAtua i kootou. Teenei nau ku kauatu te taratara nei ki kootou. Kootou ki hookii naa tinotama kootou ki TeAtua maa ni ora kootou e hakaara kiaa Ia ki haia ana heuna. Teenaa a Ia ma ki hiahia i kootou. Teenei naa tiputipu te lotu maaoni. Kootou see tautari ki te tiputipu naa tama te maarama nei. Kootou ki tiiake TeAtua ki hakatipu se tiputipu hoou iloto naa manava kootou, ki ssura ni mannatu taukalleka ma kootou. Ki mee kootou e taaohi ki te tiputipu naa, kootou ma ki lavaa te illoa i naa vana TeAtua e hiihai maa kootou ki mee. Teenaa ko naa mee e taukalleka aa e ttonu maaoni teelaa e hiahia ai a Ia.
TeAtua e roorosi hakaraaoi iloo kiaa nau, teenei nau e kauatu te taratara nei ki kootou hakkaatoa: Kootou see hikkahi maa kootou e illoa i te kau vana. Kootou hakatonu koi ki kootou, ki tau ma te kooina naa illoa kootou ni kauatu TeAtua. Te haitino te tama e takoto te lopo tamaa kina e kkee naa heheuna laatou. Te haanauna Christ raa e tiputipu hoki peenaa. Niaaina maa taatou e tammaki, taatou nei e mee ma se haitino koi tokotasi i Christ, i taatou e heheuna hakapaa pee ko te lopo tamaa kina te haitino tokotasi. 1 Cor 12.12 Taatou ki massike no haia taatou te kau heuna TeAtua ni kaumai ki taatou. Ki mee taatou e tukua ki hakaea naa taratara TeAtua, taatou ki hakaea tonu tautari ki naa illoa e ttaka ma taatou. Ki mee taatou e tukua ki heunatia naa heuna aaraa tama, taatou ki heunatia taatou. Ki mee taatou e tukua ki akonaki te henua, taatou ki akonaki hakaraaoi te henua. Ki mee taatou e tukua ki saapai ki aaraa tama, taatou ki saapai ki aaraa tama. Ttama e vvae ana hekau ma telaa tama raa ki vaevae ma te manava laaoi. Te hakamau raa ki heheuna hakaraaoi. Ttama e manava laaoi ki te kau tama raa ki hai ma te hiahia. 1 Cor 12.4-11
Kootou ki hakasura te manava laaoi maaoni ki aaraa tama. Kootou ki tiiake te tiputipu see tonu. Tauhia kootou te tiputipu e taukareka. 10 Manava laaoi i aaraa tama, i teenaa ni taaina kootou i te lotu. Kootou ki haitaina laaoi ka hakanau i naa taaina kootou. 11 Kootou see heheuna matanaennae. Kootou ki heheuna hakappuru ki lavaa kootou naa heuna TeAriki. 12 Kootou ki nnoho hakauaua ka ttari ki TeAriki. Kootou ki nnoho seemuu i naa uru kootou ki te kau haaeo. Kootou ki taku ki TeAtua i naa saaita hakkaatoa. 13 Vaevae naa hekau kootou ma naa taaina kootou i te lotu e nnoho hakaaroha. Kootou ki hakauru te kau tama ki loto naa hare kootou.
14 Kootou ki taku ki TeAtua ki aroha Ia ki naa tama e lotoffaaeo i kootou. Kootou ki see taku ki TeAtua ma ki hai haaeoina naa tama naa. Mt 5.44; Lk 6.28 15 Ki mee ni tama e fiaffia, kootou hoki ki fiaffia ma laatou. Aa ki mee ni tama e ttani, kootou hoki ki ttani hakapaa ma laatou. 16 Aroha i te kau tama hakkaatoa. Kootou see hikkahi maa kootou ni tama hakamau. Kootou ki kkapa no mee naa tamaa heuna naa tamavare. Kootou see mannatu maa kootou e atammai are i aaraa tama. Prov 3.7
17 Ki mee ni tama e mee ni vana hakallika ki kootou, kootou see ffuri atu no mee hoki ni vana hakallika ki laatou. Seai. Kootou ki hakasura te tiputipu te henua e mmata maa e taukareka. 18 Kootou ki tautari ki te tiputipu e taukareka, ki nnoho laaoi kootou ma naa tama hakkaatoa. 19 Ki mee kootou e hai haaeoina ni tama, kootou see ffuri atu no mee ni vana hakallika ki laatou. Kootou ki tiiake TeAtua ki huri ake soko Ia no kauake ana haaeo ki naa tama naa. Te Laupepa Tapu raa e mee maa, “TeAriki e taratara peenei: Nau ma ki painnaki ma naa tama e hai haaeoina laatou aaraa tama.” Deut 32.35 20 Te Laupepa Tapu raa e taratara hoki maa, “Ki mee se tama e tautau haaeo koorua e hiikai, kauatu ni kaikai maana ki kai. Ki mee a ia e hiiunu, kauatu se vai maana ki unu. Naa tama naa ma ki nnapa i naa sosorina laatou soko laatou ki mee kootou e hakasura te tiputipu nei.” Prov 25.21-22 (LXX) 21 Kootou roorosi ki see hakahiti te tiputipu see tonu raa i aruna te tiputipu e tonu e taka ma kootou. Seai. Kootou ki hakahitia kootou te tiputipu see tonu raa ki te tiputipu e tonu.

12.5 1 Cor 12.12

12.8 1 Cor 12.4-11

12.14 Mt 5.44; Lk 6.28

12.16 Prov 3.7

12.19 Deut 32.35

12.20 Prov 25.21-22 (LXX)