6
Gɨnañ tiptok kena nɨtek tɨlok
Yesulɨ yousɨmbi, gwañgwañiila enguk, “Sɨndɨ gɨnañjɨ tiptok kena tɨñɨpi ka-kɨliñ embi, amatamdok dausɨnan ep tɨndɨnjɨ sambɨ-daklenelɨñdok nɨm tɨnekalɨñ. Nɨm kañbi, Besɨ kunum gɨnañ patak endɨ tuanjɨ tambon nɨm ombɨ-samek.
Ama manjɨ manbenjɨ malet nomɨk endɨ it kiyau gɨnañ ba ipaka boñgɨpnan gɨñgɨlɨ wopumgan tɨñɨpi, mɨnem nepenepek ama pɨmbɨñesɨla emañ, wɨn amatamdɨ kosɨ gɨñgɨt tɨke-lonelɨñdok wɨndɨñ tañ. Nak biañgan sanba: endɨ tuanjɨ ikan kasɨle-taleañ. Wala tɨmbi nain nola ba nola dɨk plap kena tɨñɨpi, wɨndɨñ nɨm tɨmbekañ. 3-4 Dɨk ama pɨmbɨñesɨ ep kɨmɨlɨñɨpi, plap kenañga tɨlañ walɨ dausɨnan sembɨn palektok dɨk kɨka dɨndɨmdɨ nek tɨlak wɨn kɨka kepmala nɨm nɨmbekañ. Tɨmbi Bepkalɨ nepek dausɨnan sembɨn indalak wɨn kalakta endɨ tuan ombɨ-gamekak.
Ama manjɨ manbenjɨ malet nomɨk endɨ it kiyau gɨnañ ba telak balambalak ba pañga indanan ipi, nɨmolo tɨnepi nandañ, wɨn amatamdɨ yambɨ-daklenelɨñdok wɨndɨñ tañ. Nak biañgan sanba: endɨ tuanjɨ ikan kasɨle-taleañ. Wala tɨmbi nain nola ba nola dɨk nɨmolo tɨñɨpi, wɨndɨñ nɨm tɨmbekañ. Dɨk nɨmolo tɨmbepi, dɨtnañgan doundou ika gɨnañ lombi, yamañga sipbi, Bepka kwet sembɨn patak enda nɨmolo tɨñmekañ. Tɨmbi Bepkalɨ nepek dausɨnan sembɨn indalak wɨn kalakta endɨ tuan ombɨ-gamekak.
Amatam anutu juluñgan nɨmolo tɨ-semañ endɨ manda sɨlanin asup pinapi, ‘Nɨmolo ombapnɨla nandɨ-nɨmetak’ wɨndɨñ nandɨñɨpi pa tañ. Gan sɨndɨ nɨmolo tɨnepi, endok nɨmolonjɨlok telal nɨm klenekalɨñ. Sɨndɨ Bepsɨla nepek nola gamañ nɨm nɨ-nandɨñɨlɨmbi, nekta lonjɨañ wɨn endɨ ikan nandɨ-talelak. Wɨndɨñda nɨmolo ñɨndɨñ tɨnekalɨñ,
‘Kunum Bepnɨ, dɨkok koka wɨn giñgiñgan tɨ-gamlok.
10 Dɨk amatam gɨtɨk nɨp tɨmbɨ gɨñgɨtgai indambi,
kunum gɨnañ kuañdɨ mañga tañgoneañ
wɨndɨñgangot nɨndɨ kwelan ñolok tañgoneneñ.
11 Dɨk nanañ sandap ñolok tuop nɨmɨñ.
12 Nɨndɨ amatamdɨ yom tɨ-nɨmañ wɨn bi-semamɨñ,
wɨndɨñgangot dɨk yomnɨ bi-nɨmɨñ.
13 Dɨk tɨ-kuyuk plon nɨm nɨmbiwɨñ,
tambo kolandok kiinan nanin nɨpmɨñ.’
14 Nandañ. Sɨndɨ amatam ep tɨndɨnjɨ kolan wɨn bi-semnelɨñda, Bepsɨ kunum gɨnañ patak endɨ bo sɨndok yomjɨ bi-samekak. 15 Gan, tɨkap sɨndɨ amatam ep tɨndɨnjɨ kolan nɨm bi-semnelɨñda, Bepsɨ endɨ bo ep tɨndɨnjɨ kolan nɨm bi-samekak.”
16 Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Ama man manbenjɨ malet nomɨk endɨ nanañ gɨtɨk kɨmɨsip tɨñɨpi, dei blamblae ba tɨ-kolakola embi, nanañ kɨmɨsip tañ wɨn amatam dausɨnan inda-daklenelɨñdok. Nak biañgan sanlet: endɨ tuanjɨ ikan kasɨle-taleañ. Wala tɨmbi nain nola ba nola sɨndɨ nanañ gɨtɨk kɨmɨsip tɨndɨlok telak kɨmɨt-kleñɨpi, wɨndɨñ nɨm tɨnekalɨñ. 17 Dɨk nanañ gɨtɨk kɨmɨsip tɨñɨpi, tuk imbi, kumbañga sak youlekañ. 18 Wɨndɨñ tɨmbeñda, dɨk nanañ kɨmɨsip tɨlañ wɨn Bepka kwet sembɨn patak en noñganlañgot inda-daklewɨñ, amatamda nɨm. Tɨmbi Bepkalɨ nepek dausɨnan sembɨn indalak wɨn kalakta endɨ tuan ombɨ-gamekak.”
19 Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Kwelan ñolok kwɨnakam ba bapaptɨ nepenepek tɨmbɨ kolalak, tɨmbi kumbu amalɨ it wiapi, kumbu tañ. Wala tɨmbi sɨndɨ gwɨlaptok kenañgot tɨmbi, nepenepesɨ tuan wopum kwelan ñolok pat-samektok nɨm tɨ-jumɨt tɨnekalɨñ. 20 Tambon sɨndɨ tuanjɨ kɨndem wɨn kunum gɨnañ pat-samektok tɨ-jumɨt tɨnekalɨñ. Wɨn kunum gɨnañ kwɨnakam ba bapaptɨ nepek no nɨm tɨmbɨ kolalak, tɨmbi kumbu amalɨ bo it wiapi, kumbu nɨm tɨañ, wala tɨmbi tuanjɨ nɨm pailekak. 21 Kusei ñɨndɨñda tɨmbi wɨndɨñ tɨndɨlok sanlet: nepek nekta sɨnɨk nandum loloñ tɨlak walañgot gɨnañ nanandɨnjɨlɨ pat-samlak.
22 Daut endɨ tipala nomɨk, endɨ pɨñgɨpnɨlok kolsalen. Tɨkap daukalɨ kɨndem patakta, kolsalenlɨ pɨñgɨpka gɨnañ gɨtɨk kolɨ salelak. 23 Gan, tɨkap dauka kolanla, pɨñgɨpka gɨnañ gɨtɨk kɨlɨme-patak. Wɨndɨñda tɨmbi, tɨkap nepek gep kolɨ salelok walɨ kɨlɨm indañgukta, biañgan kɨlɨm mulum gɨnañ kulañ.”
Anutu en noñganla kena tɨñmɨlok
24 Tɨmbi Yesulɨ yousɨmbi, gwañgwañiila enguk, “Kena gwañgwa sɨlanin endɨ molom tɨpettok kena tɨ-semektok tuop nɨm. Wɨndɨñ tɨmbekta, molomñɨn nola not tɨ-ñɨmbi tɨke-kwambɨñ dambi, molomñɨn nola nandɨ-kunjɨt tambi, siñgi wɨlɨmek. Wɨndɨñgangot sɨndɨ nepek tɨpelat, wɨn Anutu gɨt mɨnem kwɨlɨkwɨlɨ, endok kena tɨnelɨñdok tuop nɨm.
25 Wala tɨmbi ñɨndɨñ sanba nandɨwɨt: sɨndɨ kuñgunjɨla ba gwɨlapsɨla nandɨmbi, nanañ tuk ba dasindasinjɨ tuop pat-samlak wala nandɨ-bendɨ nɨm tɨnekalɨñ. Biañgan sɨnɨk: nepek nek ñalɨ bien sɨnɨk? Wɨn kuñgunjɨlɨ nanañ maklelak, tɨmbi gwɨlapsɨlɨ dasindasinjɨ maklelak. 26 Sɨndɨ monɨk yambɨ nandɨwɨt: endɨ nanañ tɨpimbi met-na wɨsɨ-kot wɨndɨñ nɨm tañ, gan sɨndok Bepsɨ kunum gɨnañ patak endɨ ep towilak. Tɨmbi nɨtek? Sɨndɨ monɨk endok pɨmbɨñ ba? Nɨm a! Sɨndɨ endok loloñ sɨnɨk, wala tɨmbi endɨ wɨndɨñgangot sep towilak. 27 Ba sɨndoññan nanin ama nin ñalɨ sɨnɨk kuñgunla nandɨ-bendɨ wopum tɨñɨpi, kuñgun lakat nombo guma yousum ombatawɨk?
28 Tɨmbi dasindasinjɨla nekta nandɨ-bendɨ wopum tañ? Sɨndɨ pepekañgolalok paman klinan indambi pakañ wɨn ka nandɨwɨt: endɨ dasindasinjɨlok kena nɨm tañ, 29 gan pamanjɨ wɨn kɨndem bien sɨnɨk. Nak wala ñɨndɨñ sanlet: ama wapmañ Solomon endɨ dasindasin pamanat dasiñguk, gan endok pama wɨn kli wolok paman nɨm makleñguk. 30 Kli nepek pamanjɨ mangan indambi, desa yañetambi bɨndɨp pɨlak wɨn bo Anutu en dasindasinjɨ emlakta, nɨtek tɨmbi endɨ dasindasinjɨ nɨm tɨmbɨ inda-samek? Nanandɨ-kɨlɨktɨnjɨ lakat nɨm pat-samlak ba? 31 Wɨndɨñda sɨndɨ nandɨ-bendɨ tɨmbi, ñɨndɨñ nɨm enekalɨñ, ‘Nɨndɨ nanañ tuk nek ep na tɨnekamɨñ?’ ba ‘Nɨndɨ dasindasin nek dasi kunekamɨñ?’
32 Ama nindɨ Anutu biañgan en nɨm nandɨñmañ endok gɨnañjɨ ba nanandɨnjɨlɨ nepenepek gɨtɨk wandindokgot pat-semlak. Tɨmbi kunum Bepsɨlɨ ñɨndɨñ nandɨ-sam-talelak: sɨndɨ nepek gɨtɨk wɨn nɨm pat-samekta guma nɨm kunelɨñ, wala tɨmbi nepek wala nandɨ-bendɨ wopum nɨm tɨnekalɨñ. 33 Sɨndɨ gɨnañ nanandɨnjɨlɨ dama nepek ñala kɨmɨlɨm pat-samekak: sɨndɨ Anutulok gɨñgɨtñii indam kumbi, dɨndɨm kuñgu kunekalɨñ. Wɨndɨñ tɨnekalɨñda, nepek dɨwɨn gɨtɨk wandin walɨ bo inda-samekak. 34 Wala tɨmbi sɨndɨ desa nek indauk wolok man nandɨ-bendɨ wopum nɨm tɨnekalɨñ, wɨn desalok gɨñgɨt. Sandap nolok mɨlap wɨn sandap wolok tuop. Nɨm kañbi, yousɨmbi e-ta-ñaumbi mɨlatauk.”