7
Sɨndɨ amatamdɨ nek tɨ-samnelɨñdok nandañ, wɨndɨñgangot enda tɨ-semnekalɨñ
Yesulɨ manda yousɨmbi ñɨndɨñ enguk, “Sɨndɨ amatamdok ep tɨndɨnjɨ kañ-danbi, endɨ kolasɨ wɨndɨñ nɨm enɨnekalɨñ. Nɨm kañbi, Anutulɨ sɨnda wɨndɨñgangot tɨ-samek. Nekta, telak nɨtek plon sɨndɨ amatam yambɨ-dan tɨ-semañ, wɨndɨñgangot Anutulɨ bo sambɨ-dan tɨ-samekak. Tɨmbi kusei nɨtektok tuop sɨndɨ amatam yambɨ-dan tɨ-semañ, kusei wolok tuopkan Anutulɨ bo sambɨ-dan tɨ-samekak.
Dɨk nɨtek tɨmbi nokalok dainan kɨlɨkɨlɨk mɨnam wɨn kalañ, gan dɨtnalok dauka gɨnañ komba bem pakamlak wɨn nɨm ka-daklelañ? Dɨtnalok dauka gɨnañ komba bem wɨndɨñ patakta, nɨtek nokala ñɨndɨñ tuop nɨmbeñ, ‘Notna, nak dauka gɨnañ kɨlɨkɨlɨk patak wɨn klewa lambɨ-gamek.’ Dɨk ama juluñgandok. Dama dɨtnalok dauka gɨnañ komba bem patak wɨn kle-kopmek, siñgi kɨndem dei-kɨliñ embi, nokalok dai gɨnañ kɨlɨkɨlɨk mɨnam patak wɨn kle-kolekañ.
Sɨndɨ nepek no Anutulok gɨñgɨt wɨlɨmɨmɨn wɨn tɨkembi, kamotta nɨm emnekalɨñ. Nɨm kañbi, kamottɨ undanembi, sɨnla sep sainelɨñ. Ba sɨndɨ sɨnlok kokomjɨ tuan lolon wɨn bɨtta nɨm emnekalɨñ. Nɨm kañbi, bɨt kesɨsɨlɨ yali mɨna dam kotnelɨñ.” * Yesulɨ e-yout manda wɨndɨñ eñguk wɨn endɨ Anutulok gɨñgɨt manda kɨndem wala nandum tlal tɨlak ama wandisɨ wala nɨm enendok eñguk.
Yesulɨ yousɨmbi, nɨmolo tɨndɨla ñɨndɨñ enguk, “Sɨndɨ nepek nola tɨpɨkañ wala nɨ-nandɨ tɨnekalɨñ, tɨmbɨmbi nandɨ-samekak. Sɨndɨ nepek nola lonjɨmbi tɨpɨkañ wala lolonjɨ tɨnekalɨñ, tɨmbɨmbi nepek wolok bien kanekalɨñ. Sɨndɨ yaman wɨwɨt tɨnekalɨñ, tɨmbɨmbi Anutulɨ pɨsat-sambi sep plaptaukak. Wɨn kusei ñɨndɨñda: nɨ-nandɨañ tuop nandɨ-semlak. Lonjɨañ tuop bien kañ. Yama wɨkañ tuop yama pɨsat-semekak. Sɨndoññan nanin nindɨ nɨñañ nanañla eumbi kawat mɨwɨk? Nimbek nolɨ tuop nɨm. 10 Ba pisla eumbi, malet no nɨm nanalok kɨndem mɨwɨk ba? Wɨn bo tuop nɨm. 11 Sɨndɨ ama yomat, gan nepenepek kɨndem gwañgwa bɨsatsɨla emnelɨñdok nandɨ-kɨliñ eañ. Wɨndɨñda tɨmbi, sɨndɨ ñɨndɨñ sɨnɨk nandɨwɨt: Bepsɨ kunum gɨnañ patak endɨ mek sapma klembi, nepenepek kɨndem ama nindɨ enda nɨ-nandañ enda guma emekak.
12 Sɨndɨ amatamdɨ nek tɨ-samnelɨñdok nandɨ-koñgom tañ, wɨndɨñgangot enda tɨ-semnekalɨñ. Manda walɨ wakan endɨkñe manda Moselɨ kɨmɨt-nɨmguk ba manda plofet amalɨ nɨnɨ-daut tɨ-nɨmgɨlɨñ wolok kusei tɨmbɨ inda-daklelak.
13 Sɨndɨ yama gik wandɨñ lonekalɨñ. Jɨmbɨñ ñañalok yama wɨn wopum, tɨmbi telak jɨmbɨñ kandañ ñalak wɨn basakñanen, ba kesɨttɨ ñañalok pañgɨtnin, wala tɨmbi amatam asupgandɨ telak wɨn kleañ. 14 Gan kuñgu kwambɨñ ñañalok yama wɨn gik sɨnɨk, tɨmbi kuñgu wandɨñ ñañalok telak wɨn bo tip tɨmbi gliñgliñnat. Wala tɨmbi ama noñgan noñgandɨñgot telak yama wɨn kañbi, gɨnañ loañ.”
Ep tɨndɨnjɨlok bien walɨ kusasɨ tɨmbɨ daklelak
15 Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Plofet ama julunjuluñ enda yambɨ-kɨliñ embi kunekalɨñ. Endɨ sipsip busukñanen wandin nomɨk sɨndoñ bañ, gan gɨnañ nanandɨnjɨ wɨn kamot moyen sañan wandin: endɨ sep tɨmbɨ kolanelɨñdok nandɨañ. 16 Sɨndɨ endok ep tɨndɨnjɨ ba kenanjɨlok bien kañbi, kusasɨ ka-dɨndɨm enekalɨñ. Kuañgɨmdɨ mandañ bien nanalok lalilak ba? Ba gɨnjattɨ gip bien nanalok lalilak ba? Nɨm a. 17 Komba tɨpitɨpin kɨndem endɨ bien kɨndemgot lalilak, komba kolan endɨ bien kolan lalilak. 18 Komba kɨndem endɨ bien kolan lalilali wɨn nɨm patak, ba komba kolan endɨ bien kɨndem lalilali wɨn bo nɨm patak. 19 Tɨmbi komba no bien kɨndem nɨm laliumbi jɨnbɨm gɨloumbi, komba gɨnañ silok. 20 Wɨndɨñgangot sɨndɨ plofet ama julunjuluñ endok ep tɨndɨnjɨ kañbi, kɨndem kusasɨ ka-daklenekalɨñ.
21 Amatam ‘Wopumna, Wopumna’ pa nanɨañ endɨ gɨtɨkkandɨ Kunum Molomdok gɨñgɨt nɨm indambi kunekalɨñ. Wɨn Bepna kunum gɨnañ patak endok man mandan tañgoneañ endɨñgot kunum gɨnañ lonekalɨñ. 22 Kunum Molomdɨ amatam yambɨ-danbekak wolonda asuptɨ ñɨndɨñ nanɨnekalɨñ, ‘Wopum, wɨn dɨkok kokala nɨndɨ plofet manda eñgɨmɨñ, yal kolan ep kle-semgɨmɨñ, tɨmbi kundit gembɨnat engano asup tɨñgɨmɨñ yañ!’ 23 Wɨndɨñ eumbi, ñɨndɨñ e-daklembi enbetat, ‘Sɨndɨ Anutulok endɨkñe manda makleñgɨlɨñ. Nak nɨm nandɨ-samlet. Sɨndɨ nambimbi ñawɨt!’ ”
24 Yesulɨ yousɨmbi enguk, “No en manda gɨtɨk ñɨn san-talelet wɨn tɨke-kulakta, endɨ ama nanandɨnat ñandin: endɨ il kɨndilɨpi, ita mambɨ ilɨmbi, kawat ta kusei gɨnañ melɨ pɨumbi, gembɨnatkan youlɨ gɨlɨm da-taleñguk. Wɨndɨñ tɨmbi, il kɨndit-talem palɨmbi, 25 nain nola gwi gwam wopum sɨnɨk it plon suañguk, tɨm sasalelɨ bo it pendɨt-tɨlalɨmbi, dɨñdam pakuk. Nekta, kawat ta kusei gɨnañ melɨ pɨumbi youlɨ gɨlɨm dañgukta nɨm gɨloñguk. 26 Gan no en manda gɨtɨk ñɨn san-talelet wɨn nandɨmbi nandɨ-kɨmkɨmnelakta, endɨ ama kamen ñandin: endɨ il kɨndilɨpi, ita kenanjat sɨlanin plon mambɨ ikuk. It kɨndit-talem palɨmbi, 27 gwi gwam wopum sɨnɨk it plon suambi, kɨnanjat kɨndilɨmbi, sasalelɨ bo it pendɨp yout mɨnjulɨmbi gɨlom pɨmbi, lɨlɨme-taleñguk.”
28-29 Yesulɨ amatam kɨmɨn wopum nanandɨ emguk, wɨn endɨ endɨkñe nandɨ-tale amanjiilɨ enɨ-daut tɨ-semmañgɨlɨñ wolok tuop nɨm tɨñguk. Nɨm, endɨ enlok man ba gembɨn plon enɨ-daut tɨ-sem tɨ-kuñguk, wala tɨmbi manda eu taleumbi amatamdɨ nandɨ-gɨtɨñgɨtɨk tɨmbi, dambenjɨ pɨumbi pakɨlɨñ.

*7:6: Yesulɨ e-yout manda wɨndɨñ eñguk wɨn endɨ Anutulok gɨñgɨt manda kɨndem wala nandum tlal tɨlak ama wandisɨ wala nɨm enendok eñguk.