Ama Wapmañlɨ gembɨn Juda amatamda daut semguk
8
Yesulɨ amatam asup ep tɨmbɨ kɨndem dañguk
Yesulɨ kwet jañgɨnnan nanin pɨ ñaumbi, amatam kɨmɨn wopumdɨ en kle ñañgɨlɨñ. Tɨmbi ama no wanda kwambɨñnat endɨ Yesuloñ bɨmbi, mɨlelem tɨ-ñɨmbi nɨñguk, “Wopum, tɨkap dɨk nep kɨmɨlep nandɨlañda, guma jɨmbatna tɨmbɨ taleumbi, kɨndem dawa.” * Juda amalok nanandɨ-kɨlɨktɨnjɨ ñɨndɨñ pakuk: jɨmbat ba ep tɨndɨn dɨwɨn walɨ ama ep tɨmbɨ kolaumbi, Anutulok dainan ba amalok ñasɨñgan ñanelɨñdok tuop nɨm. Eumbi, kii kot-suapi, ama wɨn tɨke-kambi nɨñguk, “Nak nandɨ-gamlet. Dɨk kɨndem da” eumbi, wolongan wanda kwambɨñ walɨ pailɨmbi kɨndem dañguk. Tɨmbi Yesulɨ ñɨndɨñ nɨñguk, “Nandɨlañ. Nepek inda-gamlak wolok kasat ama nola nɨm tɨ-semekañ. Nɨm. Dɨk ñambi, gwɨlapka tapma amala daulɨmɨumbi, jɨmbatka talelak wɨn gambɨ-dakleukak. Tɨmbi dɨk amatamdɨ wandañga biañgan ip talek wɨn gambɨ-nandɨnelɨñdok Moselɨ endɨkñe manda kɨmɨt-nɨmguk wolok tuop tapma tɨmbekañ.”
Tɨmbi Yesulɨ Kapaneam it kwelan ñañguk. Ña tombɨmbi, Romalok mik ama 100 endok telak damanjɨ endɨ Yesuloñ bɨmbi nɨ-gɨñgɨnembi eñguk, “Wopum, kena gwañgwana jɨmbat wopum indañmumbi, kii kesi dalandaumbi, pɨñgɨp gawat wopum nandɨmbi, ilan patak.” Eumbi nɨñguk, “Ale, nak ña tɨmba kɨndem dautak.” Gan mik amalok telak damanjɨlɨ tambanembi nɨñguk, “Wopum, nak ama pɨmbɨñenen, nɨtek dɨk nokoñ ilan bɨwɨñ? Dɨk mandañgot eumbi, kena gwañgwana kɨndem dawɨn. Kusei ñɨndɨñda wɨndɨñ elet: lolonalok kapmalnan wɨn natna kulet, tɨmbi nokok kapmalnan mik ama dɨwɨn nolɨ kuañ. Tɨmbi nak nola ‘Dɨk ñau!’ nɨmbambi ñalak, ba nola ‘Dɨk bo!’ nɨmbambi bɨlak, tɨmbi kena gwañgwanala ‘Kena ñɨn tɨ!’ nɨmbambi, kena wɨn tɨlak.”
10 Yesulɨ manda wɨn nandɨmbi nandɨ sɨlɨkñembi, amatam en kle ñañgɨlɨñ enda ñɨndɨñ enguk, “Yakñesɨ! Sɨndɨ ama ñɨn kawɨt! Biañgan sanlet: endɨ Juda ama nɨm, gan endɨ nanandɨ-kɨlɨktɨ wopumnat! Nak Islael sɨndok boñgɨpsɨnan nanandɨ-kɨlɨktɨ wandin nɨm kañgut. 11 Nak ñɨndɨñ sanba: Kunum Molomdɨ kusei kɨmɨpi, amatamñii indañgan yambɨ-dɨkñembi, nanañ sina wopum tɨ-semekak, wolonda amatam asup kwet tuopnan nanin endɨ bɨmbi, Ablaam, Aisak gɨt Jekop en gɨta nanañ nanekalɨñ. 12 Gan Anutulɨ Juda amatam dama gɨñgɨtñii ep kasɨleñguk wɨn asup ep kleumbi, kɨlɨm gɨnañ pɨmbi, wandɨñ mano kwɨlɨm tɨmbi, manjɨ sɨ-gɨlɨm danekalɨñ.” 13 Tɨmbi Yesulɨ mik amalok telak dama nɨmbi eñguk, “Dɨk ñau. Nanandɨ-kɨlɨktɨ tɨlañ wolok tuop inda-gametak.” Eumbi, wolongan sɨnɨk telak damalok kena gwañgwa jɨmbalɨ taleumbi kɨndem dañguk.
14 Tɨmbi Yesulɨ Petloloñ ilan ña loñguk. Lombi kañguk wɨn: Petlolok yapman tam pɨñgɨu komba dɨumbi, ipat plon dou-pakuk. 15 Tɨmbi Yesulɨ kii plon tɨke-kaumbi, jɨmbalɨ taleumbi, tam walɨ mɨlapi, nanañ tuk tɨmbɨ plaptañguk.
16 Maim pɨumbi, ama yal kolanjɨat asup yanañgɨpi, Yesuloñ bɨñgɨlɨñ. Bɨumbi, man mandalɨñgot yal ep kle-kopi, amatam jɨmbatsɨat gɨtɨk ep tɨmbɨ kɨndem dañgɨlɨñ. 17 Wɨndɨñ tɨñgukta, endɨ plofet Aisaialɨ kundit indauktok eñguk wolok tuop tɨñguk, wɨn ñɨndɨñ,
“Endɨ jɨmbat ba pɨñgɨp gawatnii nɨpma tɨkembi bem-nɨmguk.” Aisaia 53:4
Yesulɨ en kle-kuñgulok manda enguk
18 Amatam asuptɨ Yesu kle-gɨmbup palɨm yambɨmbi, gwañgwañiilɨ tuk guañ tambon kandañ ñañalok enɨ-dɨkñeñguk. 19 Tɨmbi endɨkñe manda nandɨ-tale ama nolɨ Yesuloñ bɨmbi nɨñguk, “Endaut. Dembek dembek ñaukañ tuop nak gep kle-kuutat.” 20 Eumbi tambane nɨñguk, “Kamot moyen klinalok endɨ kwet tombañjɨat, tɨmbi monɨk endɨ bo isɨat, gan Amalok Nɨñañ en il no nɨm palmɨlak.” 21 Tɨmbi gwañgwañiiloñ nanin ama nolɨ Yesu ñɨndɨñ nɨñguk, “Wopum, nandɨ-namumbi, dama ña bepna kɨndit tapli-bimek bɨm gep kle-kuutat.” 22 Gan Yesulɨ nɨñguk, “Nɨm a. Ama gɨnañjɨ tip kɨmkɨmɨn endɨ kɨndem nosɨ tɨke kɨmɨpi kɨnditnelɨñ. Dɨkta bɨm, nep kle.”
Yesulɨ sasale wopumda manda nɨmbɨmbi biñguk
23 Tɨmbi Yesulɨ kɨkeñ plon loumbi, gwañgwañiilɨ en kle ñambi loñgɨlɨñ. 24 Tɨmbi tuk guañ plon ñañɨlɨmbi, sasale wopum plapkan sɨnɨk pendɨpi, tuk munjulɨmbi, kɨkeñ kot tapliupi tɨñguk. Gan Yesu enla dou kamalam pakuk. 25 Tɨmbi gwañgwalɨ Yesu tɨmbɨ sɨlɨkñeumbi nɨñgɨlɨñ, “Wopum, nɨpmɨ plata! Kuñgunɨ taleupi tɨlak.” 26 Eumbi enguk, “Nekta gembɨnjɨ pɨumbi mɨsɨañ? Nanandɨ-kɨlɨktɨnjɨ lakat nɨm pat-samlak ba?” Wɨndɨñ embi mɨlapi, sasale gɨt tuk enombɨumbi, sasalelɨ biumbi, tuktɨ busukñanen douñguk. 27 Tɨmbi ama Yesu gɨta pakɨlɨñ endɨ ka sɨlɨkñembi eñgɨlɨñ, “Ama ñɨn nɨtein sɨnɨk, ñala sasale gɨt tuktɨ mandan tañgoneamɨk?”
Yesulɨ ama tɨpet endok yal kolan kle-semguk
28 Galili tuk guañ tambon kandañ, Gadala nasilok kwelan, ama tɨpet yal kolanjɨat endɨ sumnan pa kuñgɨmɨk. Endɨ ama sañasɨt sɨnɨkta tɨmbi ama nolɨ endɨ kuñgɨmɨknan kandañ ñañambɨt tɨndɨlok tuop nɨm. Yesulɨ wolok ña tombɨmbi, ama tɨpet endɨ sumnan nanin pɨmbi, en tɨmbɨ indambi 29 kɨtɨmbi nɨñgɨmɨk, “Anutulok Nɨñañ, dɨk nekta nɨndoñ bɨlañ? Kwelan kuñgulok nainnii gama nɨm dumalañɨlɨmbi, kena gɨm nɨmepi bɨlañ ba?”
30 Bɨt kɨmɨn wopum no kambak mayañgan kuñɨpi, kwet minañ-pakɨlɨñ. 31 Tɨmbi yal kolan endɨ Yesulɨ nandɨ-semektok nɨ-gɨñgɨnembi eñgɨlɨñ, “Tɨkap dɨk nɨp kleup tɨlañda nandɨ-nɨmumbi, bɨt kɨmɨn da pakañ endok gɨnañjɨ gɨnañ ña pɨna.” 32 Eumbi enguk, “Ale, pɨm ñawɨt!” Tɨmbi wolongan yal kolan endɨ ama tɨpet yambɨk bimbi, bɨt asup endok gɨnañjɨ gɨnañ ña pɨñgɨlɨñ. Pɨumbi, bɨt gɨtɨk endɨ gembɨnat woñepi, kwet yaliup jɨlopi, jɨmbɨñ pɨmbi, tuk guañ gɨnañ tuk nañbi kɨm-taleñgɨlɨñ. 33 Tɨmbi bɨt ka-dɨkñe ama endɨ pim ñambi, it kwet wopumnan ña tombi, bɨttok kasat ba ama tɨpet yal kolanjɨat kuñgɨmɨk endok kasat gɨtɨk amatamda tɨ-semgɨlɨñ. 34 Wɨndɨñda tɨmbi amatam it kwet wopumnan kuñgɨlɨñ gɨtɨk endɨ Yesu bɨ kañbi, kwesɨ bim ñauktok nɨ-nandumbi nandɨ-semguk.

*8:2: Juda amalok nanandɨ-kɨlɨktɨnjɨ ñɨndɨñ pakuk: jɨmbat ba ep tɨndɨn dɨwɨn walɨ ama ep tɨmbɨ kolaumbi, Anutulok dainan ba amalok ñasɨñgan ñanelɨñdok tuop nɨm.

8:17: Aisaia 53:4