9
Yesulɨ ama no kii kesi dalandan endok yomɨn bimbi, tɨmbɨ kɨndem dañguk
Tɨmbi Yesulɨ kɨkeñ plon lombi, tuk guañ tombo kandañ undane ñambi, enlok il kwelnan tomguk. Tɨmbi ama dɨwɨndɨ ama no kii kesi dalandan tañgonembi, endoñ bɨñgɨlɨñ. Bɨu yambɨmbi, nanandɨ-kɨlɨktɨnjɨlok kusei ka-nandɨ-tombi, ama tañgo plon pakuk enda ñɨndɨñ nɨñguk, “Notna, waleñga busukñeun: nak yomga gɨtɨk bi-gamlet.” Wɨndɨñ eumbi, endɨkñe manda nandɨ-tale ama dɨwɨndɨ wala nandum pɨumbi, nɨsɨñgan ñɨndɨñ eñgɨlɨñ, “Ama ñalɨ yom biñmektok elak endɨ Anutula en wandin eñɨpi nɨ-lakatalak yañ!”
Yesulɨ gɨnañ nanandɨnjɨ ka-daklembi enguk, “Nekta gɨnañjɨ gɨnañ nanandɨ kolan wandin tɨ-namañ? Anutulɨ gembɨn nɨm namumda, nak ama ñala ‘Yomga bi-gamlet’ ba ‘Dɨk mɨlapi, kesɨttɨ ñau!’ wɨndɨñ nɨmbambi, bien kɨndem indauk ba? Nɨm a! Wɨndɨñda Amalok Nɨñañ kwelan ñolok yom bimbilok gembɨn palmɨlak wɨn nak ñɨndɨñ daut sametet.” Yesulɨ wɨndɨñ embi, ama kii kesi dalandanla nɨñguk, “Dɨk mɨlapi, ipaka tɨkembi, ikanan ñau!” Eumbi, wolongan mɨlap ipi, ipal tɨkembi, ilnan ñañguk. Tɨmbi amatam kundit wɨn kañgɨlɨñ endɨ mɨsɨmbi, Anutulɨ gembɨ wandin amala emguk wala nɨ-kɨndem dañgɨlɨñ.
Yesulɨ yom ama gɨta yakan nanañ nañguk
Tɨmbi Yesulɨ walinin pɨ ñañɨpi, ama no koi Matayo takis epep ilan kena tɨ-palɨmbi kañbi nɨñguk, “Dɨk bɨmbi nep kle-kuukañ.” Nɨmbɨmbi, wolongan mɨlapi kle ñañguk.
10 Tɨmbi Yesu gɨt gwañgwañii endɨ it gɨnañ lo pipapi, nanañ nañgɨlɨñ. Nañɨlɨmbi, takis epep ama ba ‘yom ama’ * Falisi amalɨ amatam dɨwɨndɨ endɨkñe manda nɨm kɨmɨt-kle-kɨliñ eañgɨlɨñ enda nandum yom ama tɨñgɨlɨñ. asup dɨwɨndɨ bɨ yousɨmbi, en gɨta nanañ yakan na-pakɨlɨñ. Na-palɨñɨlɨmbi, 11 Falisi ama dɨwɨndɨ wɨn kañbi, nandum pɨ-sɨnɨk taumbi, Yesulok gwañgwañii en-nandɨmbi eñgɨlɨñ, “Sandautsɨ endɨ neta takis epep ba yom ama en gɨta nanañ nalak?” 12 Yesulɨ manda wɨn nandɨmbi enguk, “Kɨndesɨ endɨ gwasap amaloñ nɨm ñañ. Wɨn jɨmbatsɨat endɨñgot gwasap amaloñ ñañ. 13 Sɨndɨ ñambi, Anutulok mandan ñɨndɨñ youyoulɨn patak wɨn pinapi, bien ka-daklenekalɨñ, ‘Nak ama gɨnañ busuk tɨ-semnelɨñdok nandɨlet, tapma tɨ-namañ wala nɨm.’ Hosea 6:6 Wɨndɨñda nak yom ama en-tiañeuttok indañgut, ama nɨsɨla nandum dɨndɨm sɨnɨk tɨlak enda nɨm.”
Yesulok endaut manda komblin wakɨt ep tɨndɨn damanin wɨn nɨm kiuttok
14 Nain wolonda Yoane tuk ii-sem kena tɨñguk endok gwañgwañiilɨ Yesuloñ bɨmbi nɨ-nandɨmbi eñgɨlɨñ, “Falisi ama gɨta nɨndɨ nanañ kɨmɨsip pa tamɨñ, gan nɨtekta dɨkok gwañgwañgailɨ wɨndɨñ nɨm pa tañ?” 15 Eumbi, Yesulɨ gwañgwañiilɨ kusei nekta ep tɨndɨn damanin nɨm kɨmɨt-kleñgɨlɨñ wɨn eu dakleuktok eyout manda dɨwɨn eñguk. Eñɨpi, enla ba gwañgwañiilok plon ñɨndɨñ embi enguk, “Ama nolɨ tamɨn tɨlakta tɨmbi, sina mɨn na-sɨlɨsɨlɨlok nain indaumbi, noliilɨ kɨndem blandok telak kleñɨpi, nanañ kɨmɨsip tɨnelɨñ ba? Wolok tuop nɨm. Gan ama wɨn noliilok boñgɨpsɨnan nanin yapma tɨke-ñaumek, noliilɨ blandok telak klenepi, nanañ kɨmɨsip pa tɨnekalɨñ.”
16 Yesulɨ wɨndɨñ embi yousɨmbi enguk, “Ama nolɨ dasindasin damanin dɨkñendɨkñen mambupmeupi sandum kusip komblin nɨm tɨkelak. Wɨndɨñ tɨmbekta, dasindasin wɨlɨlɨmbi, sandum kusip komblin walɨ ña titambi, dasindasin damanin tiañeum blañganeumbi, gɨnañ wopumgan sɨnɨk indauk. 17 Tɨmbi wain tul komblin bo meme gwɨlap kawai gɨnañ nɨm wɨlɨ gɨlolok. Wɨndɨñ tɨmbekta, wain tullɨ bendɨ wopum dambi, meme gwɨlap kawai tɨmbɨ tawa kolaumbi, wain kwelan lamɨt pɨ-talewɨk. Wala tɨmbi wain tul komblin wɨn gwɨlap komblin gɨnañ pa wɨlɨ gɨlolok, tɨmbi nɨset tɨpelat kɨndemgot patemɨk.”
Yesulɨ tam jɨmbalat no gembɨnlɨ tɨmbɨ kɨndem daumbi, wembe sembɨsembɨn no tɨmbɨ mɨlakuk
18 Yesulɨ wɨndɨñ eñɨlɨmbi, ka-dɨkñe ama nolɨ endoñ bɨmbi, kuañ kuseinan mɨlelem tɨñɨpi nɨñguk, “Wembana kombɨkan sɨnɨk sembɨlak. Gan wandingan dɨk bɨmbi, kɨka endok plon kɨmɨlɨmbi, kuñgun nombo indañmun.” 19 Eumbi, Yesulɨ mɨlapi, gwañgwañii gɨta ka-dɨkñe ama klem ilnan ñanepi ñañgɨlɨñ.
20-21 Tɨmbi tam no tam jɨmbat Juda amatamdɨ nandum jɨmbat walɨ tam ep tɨmbɨ kolaumbi, Anutulok dainan ba amalok ñasɨñgan ñanelɨñdok tuop nɨm. indañmɨ palɨmbi, gwɨlat 12 taleñguk endɨ enla ñɨndɨñ e-nandɨñguk, “Nak Yesulok dasindasingot tɨke-kautatta, kɨndem dautat.” Wɨndɨñ eñɨpi, endok siñgi kandañ ñambi, dasindasin kusipgot tɨke-kañguk. 22 Tɨke-kaumbi, undanem tam kañbi nɨñguk, “Wembe, waleñga kɨndem dawɨn. Nanandɨ-kɨlɨktɨñgalɨ gep tɨmbɨ kɨndem dalañ.” Tɨmbi nain wolondañgan tam walɨ kɨndem dañguk.
23 Tɨmbi Yesulɨ ka-dɨkñe ama endok ilnan ña tombi yambɨñguk wɨn: amatam asup kɨmɨn tɨ-palɨmbi, dɨwɨsɨlɨ blandok kap pakñuaktɨ pendɨlɨmbi, dɨwɨsɨlɨ mano tɨmbi, losala wopumgan tɨñgɨlɨñ. Tɨ-palɨm yambɨmbi 24 enguk, “Sɨndɨ mɨlapi ña-talewɨt. Wembe tip endɨ nɨm sembɨk. Endɨ slak dou-patak.” Eumbi ka-kwalepgɨlɨñ. 25 Gan amatam ep kleum pawan pɨ-taleumbi, Yesulɨ wembe pakuknan lombi, kii plon tɨkeum mɨlakuk. 26 Tɨmbi kundit wolok gɨñgɨttɨ kwet wolok tuop sapakñeñguk.
Yesulɨ ama tɨpet dauset sipmɨsipmɨn gɨt ama no man sipmɨsipmɨn ep tɨmbɨ kɨndem dañgɨlɨñ
27 Yesulɨ waliningan pɨ ñañɨlɨmbi, ama tɨpet dauset sisipmɨn endɨ siñgi kandañ klembi kɨtɨñmɨm eñgɨmɨk, “Devittok Komblin, dɨk nɨta blan tɨ-nɨmɨñ.” 28 Yesulɨ it gɨnañ lo palɨmbi, ama tɨpet walɨ endoñ bɨñgɨmɨk. Bɨumbi en-nandɨmbi eñguk, “Nak gumañ sep tɨmba kɨndem dandemɨk wɨn sɨtɨ nandɨ-kɨlɨktɨ tɨ-namamɨk ba?” Eumbi nɨñgɨmɨk, “Oñ, Wopum, wɨndɨñgan.” 29 Eumbi, kiilɨ dauset tɨke-kambi enguk, “Nɨtek nandɨ-kɨlɨktɨ tɨ-namamɨk wolok tuop inda-samun.” 30 Eumbi, dautset tombɨmbi, kɨmɨsip manda kwambɨñ ñɨndɨñ enbi eñguk, “Sɨtɨ nepek ñɨn inda-samlak wɨn ama dɨwɨn nola nɨm enɨndekamɨk.” 31 Wɨndɨñ eñguk, gan endɨ ñambi, Yesulok gɨñgɨt wɨn kwet wolok tuop e-sapakñeñgɨmɨk.
32 Ama tɨpet walɨ walinin pɨ ñañɨlɨmbi, amatamdɨ ama no yal kolanlɨ man tɨmbɨ sipmɨñguk wɨn Yesuloñ nañgɨp bɨñgɨlɨñ. Nañgɨp bɨumbi, 33 yal kolan kleñmɨumbi, man sisipmɨn endɨ kusei kɨmɨpi, manda eñguk. Tɨmbi amatamdɨ wɨn ka sɨlɨkñembi eñgɨlɨñ, “Dama Islael kwelan nepek ñandin no nɨm indañguk.” 34 Gan Falisi amalɨ ñɨndɨñ pa nɨañgɨlɨñ, “Yal kolandok telak damanjɨlɨ gembɨ mɨumbi, yal kolan pa ep kle-semlak.”
Ama Wapmañlɨ kena gwañgwañii molo manda enguk
Yesulɨ kena gwañgwa 12 en-tiañembi, kena tɨnelɨñdok molo manda enbi en-mukuk
35 Tɨmbi Yesulɨ it kwet wopum ba tip gɨtɨk kle-gɨmbulepi ñañguk. Ñañɨpi, amatam it kiyaunjɨ gɨnañ enɨ-daut tɨ-sembi, Anutulɨ amatam yambɨ-dɨkñelak wolok plon gɨñgɨt manda kɨndem eu pɨumbi, amatam jɨmbat kusei kusei inda-semguk ep tɨmbɨ kɨndem dañgɨlɨñ. 36 Tɨmbi endɨ ama kɨmɨn wopum yambɨñguk wɨn endɨ sipsip ka-dɨkñenjɨ nɨmnat ba tɨ-plaplaenjɨ nɨmnat nomɨk kuumbi yambum mɨlataumbi blan tɨ-semguk. Blan tɨ-sembi, 37 gwañgwañiila ñɨndɨñ enguk, “Nanañ bien mepmettok asupgan pakañ, gan kena ama wɨn lakatgot. 38 Wala tɨmbi sɨndɨ Anutu kena molom nɨmolo tɨñmumbi, kena ama ep tɨmbɨ indaumbi, kenan gɨnañ en-mulɨm ñambi, bien ep kɨmɨn kotnekalɨñ.”

*9:10: Falisi amalɨ amatam dɨwɨndɨ endɨkñe manda nɨm kɨmɨt-kle-kɨliñ eañgɨlɨñ enda nandum yom ama tɨñgɨlɨñ.

9:13: Hosea 6:6

9:20-21: Juda amatamdɨ nandum jɨmbat walɨ tam ep tɨmbɨ kolaumbi, Anutulok dainan ba amalok ñasɨñgan ñanelɨñdok tuop nɨm.