10
Tɨmbi endɨ gwañgwañii 12 kɨtɨ-semum bɨumbi, yal kolan ep kle-semnelɨñdok ba jɨmbat kusei kusei ep tɨmbɨ kɨndem danelɨñdok gembɨ emguk. Ama enmumulɨn 12 endok kosɨ ñɨndɨñ: dama Simon koi no Petlo, tɨmbi kwayañ Andlu, gɨt Sebedilok nɨñañiit Yakobo gɨta kwayañ Yoane, Filip gɨt Batlomio, tɨmbi Tomas gɨt Matayo takis epep ama, tɨmbi Yakobo Alifaialok nɨñañ gɨt Tadaio. Tɨmbi Simon Selot * Selot ama endɨ Roma nasilɨ Juda amatam yambɨ-dɨkñeñgɨlɨñ wɨn endok kwelan ep kleu ñanelɨñdok nandɨmbi, mik tɨ-semgɨlɨñ. gɨt Judas Iskaliot en Yesu bola tɨñmɨñguk.
5-6 Tɨmbi Yesulɨ gwañgwa 12 wala wakan en-mupi, molo manda embi enguk, “Islael amatam endɨ sipsip pait-pakañ wandin, wala tɨmbi sɨndɨ endoñgot ña yambɨnekalɨñ. Sɨndɨ Samalia amatam endok isɨ kwesɨnan nɨm lonekalɨñ, ba amatam Judalok sambat nɨm endoñ nɨm ñanekalɨñ, Juda amatamdoñgot ñanekalɨñ. Ñañɨpi, gɨñgɨt manda ñɨndɨñ enɨnekalɨñ, ‘Kunum Molomdɨ amatamñii yambɨ-dɨkñelak wɨn inda-dakleup tɨlak.’ Tɨmbi jɨmbatsɨat ep tɨmbɨ kɨndem danekalɨñ, ba kɨmkɨmɨn ep tɨmbɨ mɨlatnekalɨñ. Wanda kwambɨñjɨat ep tɨmbɨ gɨlɨta-semnekalɨñ, ba yal kolanjɨat ep kle-kot-semnekalɨñ. Gembɨ samsamɨn wɨn tuan nɨmnat, wala tɨmbi sɨndɨ kena tuan nɨmnat kenane-semnekalɨñ.
9-10 Ama kena tɨlak enda tuan mɨlok, wala tɨmbi sɨndɨ ñanepi, mɨnem gɨmɨn ba satnin nɨm mep ñanekalɨñ. Sɨndɨ lɨksɨ nɨm tañginekalɨñ. Tɨmbi kiupɨ tɨpet wakɨt kesɨsɨ gwɨlap ba toña youtilok nɨm mep ñanekalɨñ. 11 Sɨndɨ it kwet wopum ba tip nolok ba nolok lonekalɨñ, wolonda ama kɨndem nolɨ not tɨ-samektok e-lonjɨmbi en-nandɨ tɨnekalɨñ. En-nandɨ tɨmbɨmbi, nɨsɨ inda-dakleumbi, en gɨta ñambi, wandɨñ patnekalɨñ tuop endok ilnangot dou mɨlat tɨnekalɨñ. 12 Endok ilnan loñɨpi, amatam ñɨndɨñ enɨnekalɨñ, ‘Busuk sɨndok kandañ palekak.’ 13 Tɨkap it wolok gɨnañ pakañ endɨ not tɨ-samnekalɨñda, busuk walɨ endok kandañ palekak. Nɨmda, Anutu nɨ-nandumbi, busuk wɨn yapma tɨkeukak. 14 Tɨkap it ba it kwet nolok ama nolɨ not no nɨm tɨ-samnelɨñda ba mandanjɨ no nɨm nandɨnelɨñda, yambinekalɨñ. Yambinep tɨñɨpi, dausɨnan kesɨsɨ plon kwɨlɨñ sapak wɨt sapleum pɨumbi, ‘Anutulɨ siñgi wɨt-nɨmlak’ wɨndɨñ sambɨ-nandɨ-daklenekalɨñ. 15 Nak biañgan sanba nandɨwɨt: Anutulɨ amatam yambɨ-danbekak wolonda it kwet sɨnda siñgi wɨt-samnekalɨñ endok kolanjɨ wolok tuan walɨ amatam kolan papait nindɨ damañgan Sodom gɨt Gomola it kwelan kuñgɨlɨñ endok kolanjɨlok tuan makleukak.” Sodom gɨt Gomola nasilok tɨmɨpmɨle wandin wala Anutulɨ ep siu dɨñguk. (Stat 18:17–19:29)
Yesulok gwañgwañii endɨ amatam yambɨ-kɨliñ embi kulok
16 Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Nandañ. Nak amatamdoñ san-mulam ñambi, kanjɨknailok boñgɨpsɨnan kunekalɨñ. Endɨ kamot moyen sañan wandin, tɨmbi sɨndɨ sipsip gembɨnjɨ nɨmnat wandin. Endɨ sep tɨmbɨ kolanelɨñdok nandañ, wala tɨmbi sɨndɨ nandɨ-kɨliñ tɨmbi kuñɨpi, yom nɨm tɨnekalɨñ. Grik manda plon Matayolɨ manda wɨn ñɨndɨñ youkuk, “Sɨndɨ malet nandɨ-daklenat ba mambaip yom nɨmnat wandin kunekalɨñ.”
17 Sɨndɨ ama yambɨ-kɨliñ embi kunekalɨñ. Endɨ manda plon sep kɨmɨtnelɨñdok ama biesɨlok kɨsɨnan sapɨlɨmbi, it kiyaunjɨ gɨnañ sep waipnekalɨñ. 18 Endɨ naka tɨmbi ama wapmañ ba ka-dɨkñe ama endoñ mandala sanañgɨlɨmbi, telak inda-samumbi, gɨñgɨt manda kɨndem en ba dɨwɨn Juda ama nɨm enda bo enɨnekalɨñ. 19 Mandala sep ñañɨlɨmbi, ‘Nek enetamɨñ, ba manda telal nɨtek plon enetamɨñ’ wala nandɨ bendɨ wopum nɨm tɨnekalɨñ. Neta, manda plon ilɨmbi, wolongan Anutulɨ manda eelok daut samumbi enekalɨñ. 20 Manda enekalɨñ wɨn sɨnlok nɨm. Wɨn Bepsɨ enlok Dɨndɨm Woñ endɨ sep tɨmbɨ pañgɨtaumbi enekalɨñ.
21 Ama dɨwɨn nak nɨm nep kleañ endɨ dasii ba kwayañjii nandɨ-kɨlɨktɨ namañ wɨn kanjɨknailok kɨsɨnan yapɨpi, yandɨpmɨ kɨmnelɨñdok. Ba besii dɨwɨndɨ gwañgwañjɨ bɨsat wɨndɨñgangot tɨ-semnekalɨñ. Tɨmbi wembe gwañgwalɨ menjɨ bepsɨla wɨndɨñgot kanjɨk tɨ-sembi, amalɨ yandɨpmɨ kɨmnelɨñdok enekalɨñ. 22 Tɨmbi nokok gɨñgɨtnai kuañda tɨmbi amatam gɨtɨktɨ nandɨ-kunjɨta wopumgan tɨ-sam tɨ-kunekalɨñ. Gan no en mɨlap wandin indañmekak tuop nep kwambɨñ dambi nɨm nambiukak, endɨ wakan Anutulɨ kuñgu taletalen nɨmnatnan tɨke-kɨmɨlekak. 23 Tɨmbi it kwet nolok nasilɨ mɨlap kusei kusei samnekalɨñda, it kwet nolok pimbi ñanekalɨñ. Nak biañgan sanba: sɨndɨ Islael it kwet patak tuop kenanjɨ gama nɨm tɨmbɨ taleñɨlɨmbi, Amalok Nɨñañ en bɨ tombekak.”
Yesulok gwañgwañii endɨ Anutu en noñganla mɨsɨ-ñɨmlok
24 Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Mɨlaptok kandañ nak ñɨndɨñ sanlet: gwañgwalɨ nɨndaulɨn nɨm makle-patak, tɨmbi kena gwañgwa sɨlanin endɨ molomñɨn nɨm makle-patak. 25 Wala tɨmbi amalɨ nɨndaut ba molom mɨlap nɨtek tɨ-semnekalɨñ, wɨndɨñgangot gwañgwan ba kena gwañgwanla tɨ-semnekalɨñda, wala endɨ manda nɨmnat. Endɨ naka Belsebul nangɨlɨñ, wɨn Satan. Sambatsiilok kumbamla wɨndɨñ nɨñgɨlɨñda, nɨtek tɨmbi sambatnai nɨm san-kolakolae sɨnɨk tɨ-samnelɨñ?
26 Gan amala nɨm mɨsɨnekalɨñ. Nepek sembɨn patak wɨn sɨndɨ amatam enbɨ tawaumbi, ba manda sembɨn gɨtɨk wɨn eu inda-dakleukak. 27 Manda tim sɨnlañgan sansanɨn wɨn maim plon amatam gɨtɨk enɨ-dakle-semnekalɨñ, ba manda janjat sanlet wɨn indañgan e-kolɨ pɨukak. 28 Sɨndɨ amatamda nɨm mɨsɨnekalɨñ. Endɨ gwɨlapsɨñgot wɨpi, gɨnañjɨ tip wɨwɨttok gembɨ nɨm pat-semlak. Gan Anutu endɨ gwɨlap gɨt gɨnañ tip nɨset tɨpelatkan ep munjulɨm jɨmbɨñ pɨndemɨktok gembɨ palɨmlak endañgot mɨsɨnekalɨñ.
29 Monɨk tipnam tɨpet mɨnem kwandai gɨmɨn noñganlɨñgot tuatuan, gan noñgan piulekta, sɨndok Bepsɨlɨ wɨn nandɨ-talelak. Endɨ monɨk kambak wandin yambɨ-dɨkñelakta, 30 sɨndɨ bo sambɨ-dɨkñelak, tɨmbi kumbanjɨ saktok kunakunat wɨn bo nandɨ-talelak. 31 Sɨndɨ Anutulok dainan loloñ sɨnɨk, monɨk tiptip asupgan yapma kleañ, wala tɨmbi amatamda nɨm mɨsɨnekalɨñ.
32 Sɨndɨ amalok dausɨnan ‘Nak Yesulok gɨñgɨt kulet’ wɨndɨñ e-dakleañ, nak bo wɨndɨñgangot kunum Bepnalok dainan sɨnda nɨ-dakleutat. 33 Gan sɨndɨ naka amalok dausɨnan ‘Nak nɨm nandɨñmɨlet’ eañ, nak bo wɨndɨñgangot kunum Bepnalok dainan sɨnda ‘Nak nɨm nandɨ-semlet’ eutat.”
Yesulok sambaliilɨ mɨlap bembɨmbi, no en epmɨ plap taukak enda tuan palmekak
34 Yesulɨ yousɨmbi, gwañgwañiila ñɨndɨñ enguk, “Sɨndɨ ñɨndɨñ nɨm nandɨ-namnekalɨñ, ‘Endɨ kwelandok mik gɨtɨk tɨmbɨ taleupi indañguk’. Nak mik tɨmba taleuktok nɨm indañgut. Nɨm. Nak kakit nomɨk 35 amatam ep tambɨleptok indañgut. Wɨndɨñda ama nolɨ beula kanjɨk tɨñmumbi, wiulɨ meñla kanjɨk tɨñmum, tamɨnlɨ nambɨn tamla kanjɨk tɨñmekak, 36 wɨn ama nolok sambalii endɨ endok kanjɨkñii tɨnekalɨñ. Maika 7:6
37 Nandañ. Ama no en gɨnañlɨ nak nep kasɨlelak, gan gɨnañlɨ meñ ba beu ep kasɨle-sɨnɨk talakta, nandɨñmam tuop nɨm tɨ-namlak. Tɨmbi ama no gɨnañlɨ nak nep kasɨlelak, gan gɨnañlɨ wemben ba gwañgwan kasɨle-sɨnɨk talakta, nandɨñmam tuop nɨm tɨ-namlak. 38 Tɨmbi ama no kloñbalɨ nɨm bembi nep kle-kulakta, enda bo nandɨñmam tuop nɨm tɨ-namlak. 39 Ama no kuñgun enlok biñmɨlak, endok kuñgun pailɨmekak. Gan ama no naka tɨmbi kuñgun bi-namlakta, endɨ kuñgun taletalen nɨmnat indañmekak.”
40 Yesulɨ yousɨmbi enguk, “No en sɨnda not tɨ-samlak, endɨ naka not tɨ-namlak, tɨmbi no en naka not tɨ-namlak, endɨ Anutu nan-mukuk enda not tɨñmɨlak. 41 No en plofet ama no endok kenanla tɨmbi not tɨñmɨlak, enda Anutulɨ plofeta tuan kɨndem mɨlak wɨndɨñgangot mɨukak. Tɨmbi no en ama dɨndɨm no endok dɨndɨm kuñgula tɨmbi not tɨñmɨlak, enda Anutulɨ ama dɨndɨmla tuan kɨndem mɨlak wɨndɨñgangot mɨukak. 42 Sɨndɨ gɨñgɨtnai kosɨ nɨmnat ñɨn endoññan nanin no ka-nandɨwɨt. Nak biañgan ñɨndɨñ sanlet: no en ama wolok kusei ka-daklembi, plap tɨñmɨlak ba tukgot gɨpi mɨlak endok tuan wɨn biañgan Anutulɨ kɨmɨlɨm palmekak.”

*10:4: Selot ama endɨ Roma nasilɨ Juda amatam yambɨ-dɨkñeñgɨlɨñ wɨn endok kwelan ep kleu ñanelɨñdok nandɨmbi, mik tɨ-semgɨlɨñ.

10:15: Sodom gɨt Gomola nasilok tɨmɨpmɨle wandin wala Anutulɨ ep siu dɨñguk. (Stat 18:17–19:29)

10:16: Grik manda plon Matayolɨ manda wɨn ñɨndɨñ youkuk, “Sɨndɨ malet nandɨ-daklenat ba mambaip yom nɨmnat wandin kunekalɨñ.”

10:36: Maika 7:6