11
Yesulɨ gwañgwañii 12 wɨndɨñ enɨ-dɨkñe-sem-talembi, walinin pɨ ñambi, Juda amatam enɨ-daut tɨ-sembi, gɨngɨt manda kɨndem enbektok it kwet pakɨlɨñnan ñañguk.
Yesu en Juda amalok ama wapmañ ba nɨm wala gɨnañ tɨpet tɨñgɨlɨñ
Yoane tuk ii-sem endɨ Yesulok telak dama tɨñmɨñguk
Tɨmbi Yoane tuk ii-sem kena tɨñguk en it kwambɨñ gɨnañ kɨmɨlɨm pakuk. Papi, Yesu Mesialɨ kundit kusei kusei tɨñguk wolok gɨñgɨt nandɨñgukta, gwañgwañii dɨwɨn en-mulɨm Yesuloñ ñambi, ñɨndɨñ nɨkañbi eñgɨlɨñ, “Anutulɨ ama nɨ-mulɨm bɨ-nɨmektok een wɨn dɨk wakan ba? Ba nola mandɨ-ta-kunekamɨñ?” Eumbi, Yesulɨ tambanem enguk, “Sɨndɨ undane ñambi, kunditna dausɨlɨ kañ ba pawanjɨlɨ nandañ wolok kasat Yoanela ñɨndɨñ tɨñmɨnekalɨñ: dausɨ sipsipmɨn endɨ deiañ, kesɨt nɨm kuañ endɨ kesɨt kuañ, wanda kwambɨñjɨat endɨ wandanjɨ gɨlɨtalak. Pawanjɨ kamalañguk endɨ manda nandañ, kɨmgɨlɨñ endɨ nombo ep tɨmba mɨlap kaik pakañ, ba pɨmbɨñen enda gɨñgɨt manda kɨndem enba nandañ. Tɨmbi no en kusatna ka-nandumbi, nanandɨ-kɨlɨktɨn nɨm pipɨlak, endɨ amatam dɨwɨn yapma kle-patak.”
Tɨmbi Yoanelok gwañgwañiilɨ Yesu kañbim ñañɨlɨmbi, Yesulɨ amatam kɨmɨn tɨ-pakɨlɨñda Yoanela ñɨndɨñ enguk, “Sɨndɨ kwet kambaññan sɨlaninnan ñañgɨlɨñ, wɨn nek kanepi ñañgɨlɨñ? Wɨn klinandok kundɨt no sasalelɨ pendɨlɨmbi ña-bɨt tɨmbɨm kanepi ñañgɨlɨñ ba? Tɨkap nɨmda, sɨndɨ nek kanepi ñañgɨlɨñ? Ama no dasidasin kɨndem pamanat kanepi ñañgɨlɨñ ba? Nandañ: ama wandisɨ endɨ ama wapmañdok isɨnan pipat mɨlat tɨ-kuañ. Wɨndɨñda nek kanepi ñañgɨlɨñ? Plofet ama no ba? Biañgan. Gan plofet ama kañgɨlɨñ walɨ plofet sɨlanin no nɨm. Nak ñɨndɨñ sanlet: Yoane endɨ engano. 10 Endɨ Anutulok gɨñgɨt ee ama, wɨn enda wakan manda ñɨndɨñ youp bimbin patak, ‘Nandɨlañ, nak gɨñgɨt ee amana no nɨ-mulambi, telak dama tɨ-gambi, telak tɨ-dɨndɨme kena tɨ-gamekak.’ Kisim Bek 23:20, Malakai 3:1 Wɨn Yoanela manda wɨndɨñ youp bimbin patak. 11 Nak biañgan sanba: Yoanelɨ amatam gɨtɨk dama kuñgɨlɨñ ba man ñɨndɨñgɨt kuañ endok loloñ sɨnɨk yañ, gan ama pɨmbɨñesɨ gɨtɨk Kunum Molomdok gɨñgɨtñii kuañ endɨ bo Yoane makleañ.
12 Yoanelɨ tuk ii-sem kena kusei kɨmɨpi tɨñguk walinin bɨkap man ñɨndɨñgɨt nepek ñandin indalak: ama kolan ba sañan endɨ Kunum Molomdɨ amatamñii nɨtek yambɨ-dɨkñelak wolok endaut manda wɨn mik tɨ-ñɨmbi, tɨmbɨ kolanelɨñdok gɨñgɨne kena tañ. 13 Yoanelɨ kenan gama nɨm kusei kɨmɨlɨñɨlɨmbi, Mose gɨta plofet ama gɨtɨk endɨ Kunum Molomdɨ amatamñii telak nɨtek yambɨ-dɨkñeukak wolok plon manda youkɨlɨñ. 14 Tɨkap sɨndɨ manda ñɨn tɨke-dasinelɨñdok tuopta wɨn ñɨndɨñ: plofet amalɨ Elia Mesialok telak dama indauptok eñgɨlɨñ wɨn Yoane wakan. 15 No en pawañnat endɨ mandana nandɨmbi nandɨ-kɨliñ eukak.”
Amatamdɨ Yesulok kenanla nandum tlal tɨñgukta enombɨñguk
16 Yesulɨ yousɨmbi enguk, “Nak amatam man ñɨndɨñgɨt kuañ sɨnda nɨtek ewɨt? Sɨndɨ wembe gwañgwa wandin ipakanan pipapi, nosiila ñɨndɨñ kɨtɨ-semañ, 17 ‘Pakñuak pendɨtnambi, sɨndɨ kap nɨm tilɨñ. Ba nɨndɨ kap blan tinambi, mano nɨm tɨlɨñ.’ 18 Kusei ñɨndɨñda tɨmbi sɨnda wembe gwañgwa sanlet: Yoanelɨ indambi, nanañ gɨtɨk kɨmɨsipbi, wain tuk no nɨm pa nalak, tɨmbi sɨndɨ ‘Yal kolanlɨ pɨñmɨlak’ pa nɨañ. 19 Tɨmbi Amalok Nɨñañ endɨ indambi, nanañ gɨt wain tuk pa nalak, tɨmbi sɨndɨ ñɨndɨñ pa nɨañ, ‘Wɨ kawɨt! Endɨ nanañ gɨt wain tuk nana molom, takis epep ba yom ama not tɨ-semlak!’ Gan amatam Anutulok nanandɨ kleñɨpi kundit kɨndem tañ endɨ nanandɨ wɨn dɨndɨm sɨnɨk tɨmbɨ dakleañ.” Yesulɨ wɨndɨñ eñguk.
20 Endɨ dama it kwet dɨwɨnnan kundit engano gembɨnat sɨnɨk asupgan tɨñguk, gangan wɨnasilɨ gɨnañjɨ nɨm tambaneñgɨlɨñ, wala tɨmbi endɨ kusei kɨmɨpi, it kwet wɨn enombɨmbi eñguk, 21 “Kolasin gɨt Betsaida nasi sɨndɨ kilañmet! Anutulɨ mek salamɨlekak! Nak kundit engano gembɨnat asup sɨndok kandañ tɨñgut, gan sɨndɨ gɨnañjɨ nɨm tambaneñgɨlɨñ. Kundit wɨn Tilo ba Sidon it kwelan indaumda, endɨ gɨnanjɨ tambaneañ wɨn inda-daklenepi blandok dasindasin dasimbi, kwɨlɨñ plon pipatnelɨñ. * Kolasin gɨt Betsaida nasi endɨ Juda amatam, Tilo gɨt Sidon nasi endɨ Judalok sambat nɨm. 22 Wɨndɨñda sanba nandɨwɨt: Anutulɨ amatam sambɨ-danbekak wolonda sɨndok kolanjɨlok tambon walɨ Tilo gɨt Sidon nasilok tambon wɨn makleukak.
23 Tɨmbi Kapaneam nasi, sɨndɨ ‘Anutulɨ kunum gɨnañ nɨp loukak’ wɨndɨñ nɨm nandɨnekalɨñ! Nɨm sɨnɨk, sɨndɨ jɨmbɨñ sep kolɨ pɨmbɨlokgot. Nekta, nak kundit engano gembɨnat asup sɨndok kandañ tɨñgut, gan sɨndɨ gɨnañjɨ nɨm tambaneñgɨlɨñ. Kundit wɨn Sodom kwelan indaumda, wɨnasilɨ gɨnañjɨ tambaneumbi, Anutulɨ it kwet wɨn nɨm tɨmbɨ kolaumbi, ñɨndɨñgɨt guma palek. 24 Wɨndɨñda sanba nandɨwɨt: Anutulɨ amatam sambɨ-danbekak sɨndok kolanjɨlok tambon walɨ Sodom nasilok tambon wɨn makleukak.”
Amatamdɨ Yesu enloñ bɨnelɨñdok enguk
25 Nain wolonda Yesulɨ ñɨndɨñ eñguk, “Bep, kunum kwet molom, nak ñɨndɨñda gan-kɨndem dalet: dɨk nanandɨñga dɨwɨn ama nanandɨnjɨat ba nandɨ-daklenjɨat enda kɨmɨsembɨñguñ, gan nanandɨ sembɨn wɨn amatam nanandɨnjɨ nɨmnat enda tɨmbɨ dakle-semguñ. 26 Bep, biañgan sɨnɨk, dɨk wɨndɨñ indauptok nandɨñguñ.” 27 Eñɨpi yousɨmbi, amatamda enguk, “Bepnalɨ gembɨn nanandɨn gɨtɨk wɨn naka nam-taleñguk, tɨmbi en noñganlɨñgot Nɨñañ nandɨ-namlak. Tɨmbi Bep wɨn nindɨ nandɨñmañ? Wɨn Nɨñañ en ba ama nin endɨ epmbi, Bep daut semlak endɨñgot Bep nandɨñmañ.
28 Kena gɨm tɨmbi mɨlap bemañ sɨndɨ gɨtɨk nokoññan bɨ-talewɨt. Bɨumbi, nak pat-nandɨ samambi, sɨmbasɨ busukñewɨn. 29 Nak kulan busuk molom, natnala nɨm ewa lolak, wala tɨmbi sɨndɨ nambium sanañgɨlambi, manda san-daut tɨ-samlet wɨn tañgonenekalɨñ. Wɨndɨñ tɨ-kuñɨpi, gɨnañjɨlɨ busukñaneukak. Tañgotañgo nak tañgonenelɨñdok samlet wɨn tɨkembi tañgonenekalɨñ. 30 Wɨn mɨlap nɨm, wɨn pañgɨtninga n.”

11:10: Kisim Bek 23:20, Malakai 3:1

*11:21: Kolasin gɨt Betsaida nasi endɨ Juda amatam, Tilo gɨt Sidon nasi endɨ Judalok sambat nɨm.