12
Helotdi metam nadisukilitihinit malabumuŋ yemgiŋ
Nai uŋaniŋgoŋ Mapme Helotdi* Mapme Helot yoŋadi Jesu mintagukneŋ hatiguk u moŋ. Yoŋadi adi’walaŋ laaŋdok yolak. Ala mindaŋkade mihiŋiŋ Agilipadibo me Mapme mintaguk. mikmeŋiye yenimbune metam kayoŋbop tigiŋ noli widihigiŋ. Tiŋa Jems, Jon dali, adi maaŋ miknoŋdi youlukumuŋgiŋ. Unduŋ tubune Judame heki welehik utumbaguk kaŋ u yabuŋa Judahi’walaŋ hinamuni wapum Judahi’walaŋ hinamuni wou “Aŋelodi Yabukiyondaaŋ Yalakapmeguk eŋ Belet Sipakaŋ diniŋ Hinamuni”. nai foloŋ kotigoŋ Pitabo honegiŋ. Honeeŋ hinamuni dapmaune sigineŋ mede titiŋdok yoŋa nagila yot fafaŋeniŋneŋ kamegiŋ. Kaŋ uŋoŋ mikme bop lufolufom, ala bop kubugoŋ gineŋ mikme lufolufomdi yot fafaŋeniŋ maaneŋ Pita kadokogiŋ. Kadokoune yot fafaŋeniŋneŋ uŋgoŋ hatune metam nadisukilitihinit adi Bepaŋdi Pita tubulodadok yoŋa yohineŋ haliŋa ninadi kwanai tigiŋ.
Bepaŋ’walaŋ aŋelodi Pita yot fafaŋeniŋ gineniŋ tubulodaguk
Heleune haniŋ Pita adi mede gineŋ yayatdok nai wendok timiŋ sen lufomdi youkilitigiŋ kaŋ mikme lufom fukufukuŋ kamadi yakumuk kaŋ adi lekiŋgoŋ deihakuk. Unduŋ tubune mikme noli adi yot fafaŋeniŋ taliyeme u kadoko fafaŋeŋ tugumuk.
Unduŋ tiŋa hatune Wapum’walaŋ aŋelo niŋdi pilap hinek yot fafaŋeniŋ maaneŋ fooŋ yalune hauta wapumdi yotmaaŋ u hautadapmaŋ tuguk. Kaŋ Pita kaluwaŋŋiŋ foloŋ honeeŋ talamsukuleeŋ niŋguk, “Pilap pilataŋ.” Unduŋ nimbune tawa fafaŋeniŋ (sen) lufom Pita kohoŋ foloŋ youkilitigiŋ u diliteleeŋ fooŋ hakumuk. Kaŋ aŋelodi niŋguk, “Kiyegelepge youkilitiŋa kayoŋnamokopge beŋa kadahiune udim!” Nimbune u tubune kotigoŋ niŋguk, “Dahidahige fakaŋneniŋ u tiŋa dahiŋa nehikeleweŋ.”
Unduŋ niŋa uune takaliŋa fakaŋde fooŋ ude ugumuk. Wooŋ Pita adi aŋelodi biyagoŋ tuluguk u mu nadidakaleeŋ lihine binek tilak yoŋa nadiguk. 10 Unduŋ nadiŋa bugumuk, buŋa mikme timeŋ yakuk u kalakapmeeŋ buŋa niŋ yakuk u maaŋ kalakapmeeŋ buŋa mindaŋ hinek taliyeme fafaŋeniŋ gineŋ busuwagumuk. Busuwaune taliyeme fafaŋeniŋ u ne hogok dilitomguk kaŋ fobugumuk. Fobuŋa yokwet maaneŋ fooŋ wooŋ aŋelodi Pita bikabuŋa fiit tuguk.
11 Unduŋ tubune mindaŋ Pitadi kaŋ nadidakaleeŋ yoguk, “O, i biyagoŋ hinek. Wapum’walaŋ aŋeloŋiŋdi nu nehitubu-lodaaŋ Helot’walaŋ saŋiniŋ gineŋ eŋ Judame hekidi nemek tinamdok nadiŋit gineniŋ nanagi buŋak.” 12 Unduŋ nadiŋa momoŋ wooŋ metam noli, Maliya (Jon wou noli Mak, adi miŋ) adi yolineŋ bopneeŋ hali Bepaŋ ninadi kwanai hatigiŋneŋ uŋgoŋ fakaŋ wooŋ yali yeme youkuk.
13 Kaŋ tipilapilaye waabi niŋ wou Loda adi talik dilitombit yoŋa buguk. 14 Buŋa Pita medeŋiŋ kiyoŋ nadiŋa nadifo tiŋa talik mu dilitomuŋa kotigoŋ udaneeŋ kiyane wooŋ metam yeniŋguk, “Pita agaŋ buŋa fakaŋ yatak.”
15 Unduŋ yoguk kaŋ metamdibo niŋgiŋ, “Nadibubuye be tiŋa bu yolaŋ?” Iŋgoŋ adi biyagoŋ yoŋa gigine tubune wabiŋa, “U Pita’walaŋ aŋelo Nai uŋaniŋ Judahi me feedi indiŋ nadisuyagiŋ. Metam hogohogok hatiiŋ adi aŋelohik molomolom hatiyemiiŋ. Tiŋa adi’walaŋ namandap wele unduŋ mintaiŋ. Unduŋ yonadiyagiŋ. binek” unduŋ yogiŋ.
16 Unduŋ ha yolu Pita adi yeme uŋgoŋ yougigine tuguk, kaŋ wooŋ talik dilitomuŋa kaŋ boho tigiŋ. 17 Boho tiŋa mede wapum togiŋ kaŋ kohoŋdi kabup itneŋ tiyembu kabup ilune Wapumdi tubulodaaŋ yot fafaŋeniŋ gineniŋ nagi buguk wondok kahat tiyemguk. Tiyemiŋa yeniŋguk, “Kahat i nadiŋa wooŋ Jems eŋ metam nadisukilitihinit noli yenineŋ.” Unduŋ yeniŋa biyabuŋa kwet niŋkade uguk.
18 Heleune me yot fafaŋeniŋ kadoko tigiŋ adi Pita moŋ lohiŋa kaŋ tibubuye wapum hinek tigiŋ. 19 Pita uŋoŋ moŋ kaŋ Helotdi me yenimbu Pita lohigiŋ iŋgoŋ mu kagiŋ. Doktiŋa Helotdi me Pita kadokogiŋ adi kumuŋdok gigit yenindapmaguk. Yenindapmaaŋ Judiya kwet biŋa Sisaliya uŋoŋ muniniŋ hatibene uguk.
Helot kumumbune Wapum’walaŋ mededi kwetkwet udapmaguk
20 Helot adi Saidonhi eŋ Taiyahi metam dut siwe tigiŋ. Metam uŋahidi Helot’walaŋ kwelineŋ wooŋ nanaŋe beyagiŋ doktiŋa tigene yenihep tibaakneŋ yoŋa nadibedi tiŋa wooŋ Helot’walaŋ tipilapilaye-me heki’walaŋ talitimeŋhik me Bilasto wooŋ kaune yehitubu-lodaune bopnit wooŋ Helot weleŋ kulemawekdok ninadigiŋ.
21 Ala nai kamegiŋ foloŋ Helot adi mapme diniŋ dahidahi tinahukulaŋa popŋiŋ uŋgoniŋ foloŋ ila mede yoguk. Mede yobune metam adi medeŋiŋ nadigalikaaŋ yogiŋ, 22 “I mehinekdi mu yolak, yadi bepaŋdi yolak.” Unduŋ yoŋa kakaliŋa mede nadigalika tigiŋ. 23 Unduŋ tubune Helot adi netok nadiune loune Bepaŋ wou mu niŋa tiloguk. Unduŋ doktiŋa Wapum’walaŋ aŋelodi pilap hinek buŋa ulatukulu maguk kaŋ binemdi naune kumuŋguk.
24 Unduŋ tulune Bepaŋ medeŋiŋdi kwetkwet hautaguk. 25 Kaŋ Banabas dut Sol adi kwanai tubudapman-dapmaŋdok muneeŋ moŋgo buŋa Jelusalem kayoŋbop diniŋ talitimeŋdok yemiŋa Jon wou noli Mak adi maaŋ nagila Antiyokde ugiŋ.

*12:1: Mapme Helot yoŋadi Jesu mintagukneŋ hatiguk u moŋ. Yoŋadi adi’walaŋ laaŋdok yolak. Ala mindaŋkade mihiŋiŋ Agilipadibo me Mapme mintaguk.

12:3: Judahi’walaŋ hinamuni wou “Aŋelodi Yabukiyondaaŋ Yalakapmeguk eŋ Belet Sipakaŋ diniŋ Hinamuni”.

12:15: Nai uŋaniŋ Judahi me feedi indiŋ nadisuyagiŋ. Metam hogohogok hatiiŋ adi aŋelohik molomolom hatiyemiiŋ. Tiŋa adi’walaŋ namandap wele unduŋ mintaiŋ. Unduŋ yonadiyagiŋ.