13
Mede yokiliti
Hidi nadisukiliti talik gineŋ menot tiiŋ uyadi mu wabineeŋ. Me nalum buune heyemiŋa yapme iitdok gweheye mu tineeŋ. Metam nolidi me nalum heyem yapme ikam yoŋa aŋelo heyemiŋa yapme ikiŋ. Tiŋa nohiye yot fafaŋeniŋ gineŋ yapmeŋit aditok nadisuŋa nadiune hide wanaŋ hapmeŋit nabugoŋ tibaak. Tiŋa hide maaŋ foloohiknit hatiiŋ doktiŋa nohiye widihiyehitubu-figita tiŋit aditok maaŋ nadisuneeŋ.
Hekimalam hatihatidok nadiune nemek folooŋ hinek tubune hekimalam hatihatihik kadokoune Bepaŋ namanda foloŋ walaniŋ hinek hatuwaak. Kefifile tiiŋ, eŋ hekimalam kikabi tiiŋ adi yadi Bepaŋdi kibikoŋ yembaak. Eŋ welehikdi muneeŋ bomboŋdok nadigalika kisaŋ mu tiyaneeŋ. Nemek hahamuluwaak wendok nadiune tuwot tubune kulemaŋgoŋ moŋgo hatiyaneeŋ. Wapum ne indiŋ yoguk, “Nu na yadi mu bihabaat, eŋ habukabele mu tibaat.” Unduŋ doktiŋa fafaŋe tiŋa indiŋ yoyaneem,
“Wapum adi nu’walaŋ tubulodane,
Nu munta mu tiluwaat.
Nediyeŋ maŋgoŋ tinamneeŋ ale?”
Bepaŋ’walaŋ Mede Momooŋ ninindidimeŋit u beŋa Jesu gut hatiyaneem
Hidi talitimeŋhiye Bepaŋ’walaŋ mede hanihehitubu-didime tigiŋ, aditok hatinadiyemaneeŋ, tiŋa titiŋ didimeniŋ hati tiŋa kumuŋgiŋ adi’walaŋ kayoŋ-talik u kaŋ yehikeleeŋ nadisukilitihinit hatiyaneeŋ. Jesu Kilisto adi yadi hatigukdi hatilak undugoŋ hatiŋa wooŋ hatibaak fafaŋeniŋ.
Hanintubudidime mede mebimebi eŋ mede gitipmuhi hanimbune wendi welehik mu tubufilaak. Welehik siloŋ tobogoŋ mededi ulihiŋa fafaŋeŋ yalune kedebawaak, eŋ nanaŋe diniŋ yodoko mede mebimebidi tuwot mu nihitubu-lodawaak. Talik u kelegiŋdi folooŋ mu tubumintagiŋ. 10 Indi’walaŋ alta itak, wondiniŋ nanaŋe Jesu’walaŋ dumuŋ uyadi Judahi’walaŋ titiŋ keleiŋdi mu nanaŋdok yeniŋit.
11 Hidi agaŋ nadiiŋ, kale ula dobuŋa naŋgathik Siloŋyot diniŋ talitimeŋ wapumdi kadakaniŋ tumolodok Siloŋyot diniŋ Yotmaaŋ Uŋgoniŋ Hinehinek maaneŋ beloune folooŋ yokwet magineŋ befooŋ kudupdi heyagiŋ. 12 Kaŋ Jesu adi undugoŋ naŋgatŋiŋdi meeniŋ welenik tubuwalandadok yokwet diniŋ gimbahaŋ magineŋ nagila fooŋ ulune kumuŋguk. 13 Unduŋ doktiŋa indi maaŋ adi’walaŋkade gimbahaŋ magineŋ fooŋ, adi mekaguk undugoŋ indi maaŋ tiyaneem. 14 Indiŋ nadiŋa tiyaneem. Iŋoŋ yokwet waaniŋ nemu itnimilak, ala kougoŋ hatigene neeŋ mintawaak wendok nadikunakunaleeŋ woom hatiyam. 15 Unduŋ doktiŋa indi Jesu wou foloŋ Bepaŋ youdihinit niutumbanene wondi siloŋdok dumuŋ hemiyam tuluwaak. Biyagoŋ kuyoŋ, indi manikdi Bepaŋ nintilooŋ wou yohautaaŋ yonadifo tiyaneem.
Yokahaŋ eŋ yokiliti mede
16 Siloŋ eŋ kitubuloda kwanai titiŋdok haŋinda mu tiyaneeŋ. Biyagoŋ kuyoŋ, Bepaŋ adi wondegoŋ nadiune dumuŋ hemiŋ folooŋ tilak. 17 Talitimeŋhiye’walaŋ mede nadiŋa nadiyembune loune mede tiloloŋ tiyemaneeŋ. Adi yadi welehik eŋ munabulihik yabu-ulidoko tiiŋdi hatigene kwanaihik tiiŋ diniŋ mebi Bepaŋ namanda foloŋ yohautaneeŋ. Unduŋ doktiŋa kwanaihik welekedeba foloŋ tubune tuwot tibaak, bulaniŋnit tubune hidi mu hehitubu-lodawaak.
18 Indi adi didimeniŋ hogok hatidok yogigine tiyam doktiŋa hidi inditok Bepaŋ ninadiune Bepaŋ’walaŋ namanda foloŋ kadakaniŋnit mokit hatiyaneem. 19 Tiŋa natok indiŋ hanimbulabulayelat. Bepaŋ ninadiune Wapumdi nehitubu-udaneune hidi’walaŋkade pilap uuŋdok nadikwambundalat.
20 Dompa kadokome loloŋnit, Wapumnik Jesu adi naŋgatŋiŋ kwatneeŋ Yofolok Dapmadapmaŋnit Mokit tubufafaŋeune Bepaŋ Kulema Molomdi kumuŋ gineniŋ tubukaikaaŋ tubupilakuk. 21 Bepaŋ kwanai u tugukdi nemenemek momohi mebimebi siloŋ tihamuŋa hehitubu-lodaune mede tiloloŋ timineeŋ, tiŋa ne maŋgoŋdok nadiune tuwot tilak uye Jesu Kilisto doktiŋa hidi’walaŋkade tubumintawaak. Adi’walaŋkade wougigit hautanit u niutumbanene haliwooŋ halaak fafaŋeniŋ. U biyagoŋ.
22 Notneye, nu mede kweheyeniŋ mu youhamulat. Unduŋ doktiŋa hidi yokiliti mede i nadiŋa nadikadaka mu tineŋdok hanilat. 23 Tiŋa hanimbe nadineŋ, notnik Timoti adi yot fafaŋeniŋ gineniŋ agaŋ fiyakukiŋ, ala pilap buune nagila wooŋ habudemeet. 24 Talitimeŋhiye eŋ meeniŋ nadisukilitihinit hogohogok wanaŋ haniutumbadapmalat. Italihi nadisukiliti metam adi maaŋ haniutumbaiŋ. 25 Siloŋ tobogoŋdi hidi’walaŋkade hahamuluwaak.