2
Welekubugoŋ tiŋa siloŋ kibikibi titiŋdok
Kilistodi niniŋkiliti tiŋa welesiloŋ eŋ welekulema nimilak, tiŋa kulema eŋ siloŋ tobogoŋ maaŋ nimilak, kaŋ Munabulidi welenik gineŋ menot tinimilak, unduŋ doktiŋa hidi titiŋ fofooŋ hogohogok tubune nu’walaŋkade nadifodi tokihinakawek. Nadinadihik kubugoŋ tiŋa welehikdi me noli yabukahileeŋ menot titiŋ eŋ munabuli gineŋ bop kubugoŋ tiŋa welekubugoŋ tiyaneeŋ. Hidi hidetok hogok nadiŋa sigitilo foloŋ nemek mu tiyaneeŋ. Niŋ adi netok nadiune fofoŋnit tubune noliŋiyedok nadiune lowaak. Tiŋa nebek niŋ adi nemek ne’walaŋ utumbadok hogok mu nadiluwaak. Noliŋiye’walaŋ maaŋ utumbadok nadiluwaak.
Jesudi talitimeŋ tinimiŋa ninindidimeguk uŋakoŋ keledok
Kilisto Jesu’walaŋ nadisu hakuk undugoŋ, hidi’walaŋdi maaŋ hatuwaak. Jesu adi Bepaŋdok tuwolit hatigukdi Bepaŋdok tuwolit hatilat u deti wabiwit unduŋ yoŋa hatihatiŋiŋ mu kahileguk. Moŋ. Adi yadi hatihatiŋiŋ kwihiŋa kameeŋ tipilapilaye-medok tuwolit tuguk, eŋ titiŋŋiŋ kaune meeniŋdok tuwolit tuguk. Adi fofoŋnit tiŋa hatiŋila mede tiloloŋ talik keletauyeeŋ kumuŋguk. Koloŋdabek foloŋ kumuŋ u mekaŋgoŋ iŋgoŋ fiit kumuŋguk. Unduŋ tuguk doktiŋa Bepaŋdi nagitilooŋ wapum loloŋnit hinek kambiyaliŋa wou loloŋnit niŋguk u noli hogohogok yalakapmedapmaŋ tilak. 10 Unduŋ doktiŋa kunum gineŋ be kwetfoloŋ, be kwet falipmeŋ hatiiŋ wanaŋ hogohogok Jesu mulelem timiŋa wou nintilodok. 11 Tiŋa undugoŋ meeniŋ hogohogok adi mahikdi Jesu Kilisto adi Wapum hatilak, unduŋ yohautayaneeŋ. Kaŋ yonadifo wendi Baŋ Bepaŋdok gigit tuluwaak.
Indi’walaŋ titiŋ momohidi metam welehik maaneŋ hauta tubumintayemuluwaak
12 Notneye momohi, hidi helemahelemaŋ mede tiloloŋ tiiŋ, uyadi nu hidut hatiluwene tigiŋ, ala niŋkade hatiluwene u maaŋ momooŋ hinehinek undugoŋ takaliŋa tiyaneeŋ. Hidi agaŋ Bepaŋ’walaŋ hatihati kahilegiŋ, iŋgoŋ kadakaniŋ tineeneŋ doktiŋa nadimuntaaŋ hehele tiŋa nemek folooŋ hinek hamdok yoguk u kahiledok fafaŋe kwanai taneeŋ. 13 Biyagoŋ kuyoŋ, Bepaŋ negoŋ welehik gineŋ hehitubu-lodaune lodaloda tiŋa adi’walaŋ nadinadiŋiŋ kedem takalidok saŋiniŋ hamulak.
14 Hidi nemenemek hogohogok tiŋila kiyomunumunuŋe eŋ tosiwe mu tiyaneeŋ. 15 Tiŋa undugoŋ yomnit mokit eŋ welehik walaniŋ hatiyaneeŋ. Unduŋ tiŋa metam noli titiŋhik hogohi u mekanit mokit tifit tiiŋ, adi’walaŋ mambip gineŋ hidi Bepaŋ’walaŋ wapmihidi welehik hautanit hatiŋila hinantilamek undiniŋ hautayaneeŋ. 16 Mede hatihatinit uyadi gitagoŋ moŋgo hatiŋila yenihautayaneeŋ. Unduŋ tiŋa hatigene kougoŋ Kilisto busuwawaakneŋ, folofigita nadigut eŋ kwanai tugut wendiniŋ folooŋ mintaune welemomooŋ nadiwaat. 17 Nadisukilitihikdi Bepaŋdok dumuŋ hemiŋ unduŋ tilak. Eŋ nu’walaŋ naŋgatnedi wain ime nabugoŋ hidi’walaŋ dumuŋ hemiŋ foloŋ nobu yougombaak, iŋgoŋ nu wendok nadifo tibaat.* Judahi adi indiŋ tagiŋ. Dumuŋ hemiŋ tiyagiŋ foloŋ wain ime yougomiyagiŋ. Eŋ Poldi unduŋ foloŋ kamekaaŋ ne yot fafaŋeniŋ gineŋ halune ulukumuneeŋ be fiyakulune fowaak u mu nadiŋa welelufom foloŋ youkuk. Nu hidigut nadifo tibaat. 18 Eŋ hidi maaŋ, wanakaŋ hogohogok, nukut nadifo tiŋa welemomooŋ nadineeŋ.
Pol ne Timoti Filipaide niŋkulu uuŋdok yoguk
19 Wapum Jesudi nadiune tuwot tubune pilap hinek Timoti hidi’walaŋkade niŋkule uuŋdok yolat. Ala hidi’walaaniŋ mede kahat niŋ beŋa buŋa nanimbune nadiŋa walane kulemawaak. 20 Me niŋ adi undiniŋ noli nimaaŋgoŋ nemu hatinamiiŋ. Adi hogokdi biyagoŋ hinek weleŋdi hehiulihiwaak. 21 Meeniŋ noli adi nehi’walaŋ kwanaidok hogok nadiŋa Jesu Kilisto’walaŋ kwanaidok mu yoiŋ. 22 Timoti adi hatihatiŋiŋ diniŋ mebi agaŋ nadiiŋ. Mihi niŋdi beu tubulodalak undugoŋ adi nu Bepaŋ’walaŋ Mede Momooŋ kwanaidok nehitubu-lodalak. 23 Kaŋ nu na’walaŋkade nemek unduŋ be unduŋ mintawaak u nadididimehinakaŋ adi-ku pilap kamewe waak. 24 Tiŋa undugoŋ Wapumdi nadinambune na maaŋ denimbek hidi’walaŋkade waat. Unduŋ nadilat.
Epafoloditus’walaŋ mebi
25 Nu nemenemek lohiŋa hatiluwene hidi Epafoloditus niŋkulune buŋa nehikasopneguk. Adi yadi notne eŋ kwanai noŋgoŋ tiyamut eŋ mik wendok gineŋ kikasop tiyamut. Ala adi fiit kotigoŋ niŋkule hidi’walaŋkade bubuŋdok yolat. 26 Adi yagit tubune mede kahat nadigiŋ, ala aditok nadibedi tineeneŋ yoŋa welemulap tilak. Unduŋ doktiŋa wooŋ habudok hinek nadilak. 27 Adi yadi yagit malabumuŋ tiŋa kumuŋdegoŋ tuguk, kaŋ Bepaŋdi bulaniŋgoŋ nadimiŋa tubulodaguk. Tiŋa adi hogok moŋ. Nu maaŋ aditok tiŋa bulaniŋgoŋ helemahelemaŋ nadiwaatneŋ doktiŋa walane tubukulemaguk. 28 Ala hidi adi kaŋ, welemomooŋ nadineeŋ, eŋ na maaŋ nadibedinit mokit hatidok nadiŋa Epafoloditus mu kamekibidalat, moŋ. Tobo pilap kamewene ulak. 29 Ale usuwaune welemomooŋ nadimiŋa Wapum doktiŋa nadifo tineeŋ. Biyagoŋ kuyoŋ, hidi me undiniŋ u welemomooŋ nadimiŋa tubulodayaneeŋ. 30 Adi yadi Kilisto’walaŋ kwanai doktiŋa kumumbe tuguk. Hiditok kibikoŋ ne hogok tipilapilaye tinamuŋa kumuŋdegoŋ tuguk.

*2:17: Judahi adi indiŋ tagiŋ. Dumuŋ hemiŋ tiyagiŋ foloŋ wain ime yougomiyagiŋ. Eŋ Poldi unduŋ foloŋ kamekaaŋ ne yot fafaŋeniŋ gineŋ halune ulukumuneeŋ be fiyakulune fowaak u mu nadiŋa welelufom foloŋ youkuk.