2
* 1Ko 4.21Temaeit, getu la tapokisimeo tar me banga tamiuoum, inggo ku namana tanika manasa pare, ahik baka poluk pahu me uaueldolomo tamiuoum. Doh gete ku uaueldolomo tamiuoum maingua re turung uaha totoguo? Teoum puk manasampeene ku uaueldolomosio pake turung uauaha totoguo. Ter tengkana, maeit ku bolomeo tamiuoum te pare, tar binaka ru lameo tamiuoum, ahik pah ra me uaueldolomo baka polukuio. Inggoum pake turung uauaha totoguo. Doh inggo u tagorong mana teil pare, tar binaka ru uaho, inggoum pono mung uah.
* Apo 20.31Tar binaka giane ku bolomeo, inggo ku ueldolomontiehe tun, kare pirik tunumper koloug, karu kiring u malara mung ateoum hape ru malahirintiehe tun peo tamiuoum.
Ueldolomo tapokis, karo kale liu tar niguata uasa
Gete me tang sioko ke uaueldolomontiehe tun me tang giameh inggon ahik pah ke guata totoguo, bo inggono ke siokor uaueldolomontiehe tamiuoum uakap. U kula deho pare, inggo ahik pahu malar e parakukuhuion. A uelmahing geka heirinir burehe tar tang siok ke matoto manas. Bo gine puk daan inggoum pakung kale liu tar niguata uasa, karung uamamahoul tatanon, maeit ahikiono pahe kalentieheinir niueldolom. Temaeit inggo u kula uapopokoho tun tamiuoum tar uamoko poluk teremi nimalauelhir tatanon.
Ter tengkana maeit ku bolomeo tamiuoum, inggo u marang uedanga tamiuoum, karu banga, ge pare kung longorompeoum tar mamang inetelik. 10 Doh getung kale liuoum me niguata uasa me tamat, inggo u kale liu pono tena niguata uasaon. Doha haua geku kale liuio inggo u guata keip tar hangana Kristo tar poul tamiuoum. 11  * Luk 22.31Inggo ku guata paar maeit, ahik Satan pahe matotong pehuara tur me inete tagigeig. Ge inggeig pe i ate uaia tun tar haua re marang guatagion.
Poul ke namanantiehe tang Taitus
12  * Apo 14.27; 1Ko 16.9Binaka ku lao i Troas tar hire tauete tono Uelhire Uaia Kristo, a Tamata Noman ke uatakapuka tun toro pirik totoguo. 13  * Apo 20.1Bo ahik pukumpe pah ku hagouo uaia, teeit inggo ahik pah ku ueltupara tang Taitus ge kalouguo tun. Temaeit ku hiliu pukumpe tasisin, karu la i Masedonia.
14 Bo a niuaha kompe e la tang God gere uoto uoum keip tamiueim toro binopo tar hangana Kristo. God ke guata maring hire tauete ueltebeireim tar niate geking kaleig tasir gisiamehe tar Tamata Noman misiana tar inete ger muhuiantiehe tun. 15 Ge inggeim pe misianar amuhunar adua ke heirin Kristo tang God geke ngung ueltebeir tas mais gera udeil, kare tas mais gera heil. 16  * Luk 2.34; 2Ko 3.5-6Doh tasisit ra heil inggeim misiana tar amuhunar mat inggono teke uakotpokoso toro mat, bo tasisit ra udeil inggeim misianar amuhunar nitua inggono teke uakotpokoso tar nitua. Temaeit, maingua re matotong guata tar kalekinaleon? 17 Inggeim ahik pah mi uabulaua tono uelhire God misiana ra guata per gisiameher tamat. Bo tar hangana Kristo puk, inggeim mi hire tauete toro mana tang God. Teeit inggeim mi ate God ke heiriha tamiueim tamiuoum.

*2:1: 1Ko 4.21

*2:4: Apo 20.31

*2:11: Luk 22.31

*2:12: Apo 14.27; 1Ko 16.9

*2:13: Apo 20.1

*2:16: Luk 2.34; 2Ko 3.5-6