20
Poul ke lihila i Masedonia me i Grik
Gine ke la kapa baka pe nas menemene uauleikir tamat, Poul song ke kila toto tasir tamatang tagorong mana tar lame tatanon. I muduhia ke mene uatampopokoho baka peono tasisin, inggono song ke heir tar niuaha tar hiliu manasa tasisina tar la i Masedonia.
Inggono ke lihila tar pang uan i Masedonia, kare la menmene uatampopokoho tasir tamatang tar uanion, kare la pokosonguala tar pang uan i Grik. Inggono ke la uangoulungua tar pang uaniono tar touonor bialok. Inggono ke marang panete tar parau tar marang la i Siria, bo teene o Ju ka uelkule uanomo tar uiliatung pous tatanon, maeit inggono ke namanangua tar la tapokisila i Masedonia. Gine ke marang tapokis pe inggon, a tang siokor tamat a hangana tang Sopater ger tuna Pirus a peng tar uan uleik i Beria teke ueltutue tagu tatanono menia pono tas Aristarkus me Sekundus ger toking peng tar uan uleik i Tesalonaika, doh Gaius ger peng Debe, doh Timoti, kare Tikikus me Tropimus ger toking peng tar pang uan i Esia. O tamatasinasine ka la uoum, kara la pepe uangoul tamiueim tar uan uleik i Troas. Inggeim king panete tur tar parau i Pilipai i muduhia ko kapa baka pe ro niein uleiking tar bereit ge ahik me is. Kura karuh bakar tolimar marein, song king la ueltupar toeim i Troas tasisin, karing uangoul baka poluk tar mouitir marein.
Poul ke uatua tapokis to tang Iutikus i Troas
Tar uakikilanganar marein tar uik inggeim king la toto tokaha keip tasir gisiameher tamatang tagorong mana tar ein tokaha tar bereit tar namana tapokis toro uadouhina ro ein ke guatainir Tamata Noman. Poul ke menmene uabarah tasir tamata ke la tuka nar uantinaninar boung, teene inggono ke ate pare e hiliu tar uagiamehenar marein.
A tine umang ranene ring uangoul totoieim, e luhur bureher luhung uakubar.
Doha tang siokor tamat a mamanailik, a hangana tang Iutikus e tabila uahuhut toro uindou. Gine ke menmene uabarah pela Poul inggono ke hohou. Tar binaka ke la hohouontiehe manasa peon, inggono ke punga uahiua tur tar puhung tine umon, kara me kale toinane i kot a mate manas. 10 Maeit Poul ke la uahiuako, kare la hatup uahiuane tatanon, kare buaka tatanon, kare kula pare, “Inggoum ahik pah mu sokor, ge inggono pe a tua.”
11 Poul song ke tapokis poluk taro i rana tar tine um, song ka la ueluelpise toro bereit, song ka ein. Inggono ke menmene tasisina ke la tuka naliuo, song ke hiliu tasisin.
12 Gisis ro bung tahinalik Iutikus gesir tamatang tagorong mana ka hagouo uaia tun, kara keipila tatanon ium a tua.
Poul ke hiliu i Troas, kare la i Miletus
13 Inggeim king hiliu tang Poul, karing la panete uoum tar parau, karing la inggeim king la hungungua tar uan uleik i Asos teking la pepe uangoulieim tatanon. Poul ke namana tanika tar ninamanon, teene inggono ke marang lihiko i kot tar lala i Asos. 14 Tar binaka ke la ueltupar to peono tamiueim i Asos, inggeim song king la siokor panete poluk tar parau. Song king siokor la tar uan uleik i Mitilini. 15 Tar uagiamehenar marein, inggeim king ualo poluk tar parau, karing la hung tar uan e uahuhut i Kios. Tar giameher marein inggeim king ualo kout taro i Samos, kare tar uagiamehenar marein, song king la pokoseim i Miletus. 16 Poul inggono ke uamoko tanika manasa tena ninamana tar ualo siau i Epeses mara hik me marein ra la uangoul baka polukig tar pang uan i Esia mare la banoto tar la pokoso uateuel i Jerusalem mare la tuparain tena mareinir Pentikos.
Poul ke kilala tasir mamahoholiking Epeses
17  * Apo 18.21Tar binaka king la pokoseim i Miletus, Poul ke heirila toro uelhire tasir mamahoholiking Epeses gera uoum keip tasir tamatang tagorong mana tar me ualongoro baka tatanon.
18  * Apo 18.19–19.10Tar binaka ka me pokososin, inggono ke kula pare tasisin, “Inggoum mu ate uaia tun tenag niuangoulio, hope ku uangoul tagu pe tamiuoum e uakikilanga tar binaka ku kotpokoso tar pang uanene i Esia. 19 Inggoum mu ate pare, a bureher binak o Ju ra uoto uelhote tar mamantouo totoguo, doh inggo ku uoto kale tun tar bureher niduh, karu uoto kiring tar bureher binak. Bo inggo puk u uoto kale uahiuaio, karu kalekinale puk tar Tamata Noman. 20 Inggoum mu ate pare, inggo ahik tun pah ku toutouana tar hire tauete me inete tar poul tamiuoum, bo inggo puk ku siokor mene ualasira to tun tamiuoum tar matasir manai, doh gane tonomio uma katongoum.
21 Inggo ku siokor mene ualasira tun tasir Ju, doho Grik tar uapalih tenas niguat, kara uakeluk tang God, kara siokor tagorong mana tang Iesu Kristo.
22 Doh gine daan, inggo u uakeluk tena nimalarar Iabena Dedeil, inggo u la i Jerusalem, bo ahik puk pahu ate uamatot a haua ra la turung guata toin totoguo tar uanion. 23  * Apo 9.16; 21.11Inggo u uoto ate puk pare, toro mamang uan uleik geru lagio, a Iabena Dedeil e uoto uahire uoum totoguo pare, a niduh e turung pokoso totoguo, kara turung uamokoio tar uih. 24  * Apo 21.13; 2Ti 4.7Bo inggo puk ahik pahu namanantiehe tenag niuangoul, a inete uleikintiehe ru namanaio, inggo paku uakapa baka uoum tenag kalekinale, a kalekinale geke heirin Iesu ger Tamata Noman, tar ueliu tauete toro Uelhire Uaiang tena hamhamas, kare na nimalauelhir God tagigeig.
25 Doh gine daan, inggo u ate pare ahik tun me kalamiuoumene ku menmene ualasirasio tena Nitoia God re turung banga baka poluk totoguo. 26-27 Temaeit inggo gine ru hire tanika tamiuoum pare, a tang sioko tamiuoum gere punga uahiua tar nitagorong man, inggon ahik paha ineteng totoguo baka poluk, teene inggo ku siokor hire manasa tar inete ke malauelhirig God tamiuoum tar ate. 28  * 1Ti 4.16; 1Pi 5.2-4Tagin katongosioum, karung kaueke pono tas mai geke heirisir Iabena Dedeil tamiuoum tar kauek. Inggoum mu uangoul sira pare, o tamatang kaueke sipsipane tosno tamata God geke bulaua keipisiono tar Tun ke mate pe. 29  * Mat 7.15; Jon 10.12Inggo u ate, i muduhia tar binaka ru hiliu baka pe inggo, o gisiameher tamata ra turung la sirame tasir lo roke tar marang uedanga tar mamantouo tasir sipsip. 30 O gisiamehe ponane tamiuoum katong, ra turung tentur kai, kara uiuir toro uelhire gero mana tun, doh mo gisiamehe tamiuoum ra turung uakelukungua tasisin. 31  * 1Te 2.11Maeit inggoum mu tagin teil! Namana dede pare, e banoto toro touono ro krismas inggo ahik pah ku uakenua tar menmeneng uatagin tamiuoum uakapa tar mamang marein mer boung, karu kiring keip pon.”
32 “Gine daan inggo u uamoko tamiuoum tena nikaueke God menia tono uelhireng nimalauelhir keipiono tena niueldolom tamiuoum, gete roono pe tero uatampopokoho tamiuoum marung kale tar inete gere uoto heirigiono tosno tamatasitir dedeil.”
33  * 1Ko 9.11-12“Tar binaka karu uangoul taguo tamiuoum, inggo ahik pahu uoto mahamaha tagu tenas manir tamat ue menas gomonosin. 34  * Apo 18.3; 1Te 2.9Inggoum mu ate pare, inggo u uoto kalekinale tar uakotpokoso katongo tar haua ru malahirin menia pono tar haua ra malahirinir tamatasit ka uangoul tagu totoguo. 35 Tar mamang kalekinalelik ku guatguatagio, inggo ku ualasira tamiuoum tar kalekinale uapopokoh mari banoteig i poul tasir tamata ge ahik pahe banot e poul katongois. Inggeig paki namana huara hape ke kula pe Iesu ger Tamata Noman, inggono ke kula pare, ‘A niuaha uleik e turung moko tar tamata gere heir tar inete tar tang giameh, a niuahon e i rana uain tar niuaha gere kaleiono gete namana pukin me pahen.’ ”
36 I muduhia ke kula baka peono paar, inggono ke hatup uahiua keip tasisina uakap, kare lotu. 37-38 Gisina ka uelkoke tatanon, kara kiring, kara nguh tatanon, teene Poul ke hire tasisina pare, gisin ahik pah ra turung bang huara baka poluk tatanon. Gisina song ka ueltutue tatanono tar la panete tar parau.

*20:17: Apo 18.21

*20:18: Apo 18.1919.10

*20:23: Apo 9.16; 21.11

*20:24: Apo 21.13; 2Ti 4.7

*20:28: 1Ti 4.16; 1Pi 5.2-4

*20:29: Mat 7.15; Jon 10.12

*20:31: 1Te 2.11

*20:33: 1Ko 9.11-12

*20:34: Apo 18.3; 1Te 2.9