4
Timoti o uatampopokoho tunuia tar hire tauete toro Uelhire Uaia
I uoum tang God me Iesu Kristo gere turung kedanga tasir tamata uakapa tun, gisine ka mat doh gisiner tua, rasina teura tur keip getu heiro tar ualatutunine tar nipokos, kara Nitoiar nang Iesu Kristo, inggo u uatagin totomua tar puhunine. Hire tauete tono uelhire God, kaleuatoro tanik dede gete na binaka roono ue ahik pah na binak, uakodkodoho uaia dede, loulouar, karo ualatut, ualualasira hamas tun, karo ualatoho uaia dede.
* 1Ti 4.1Ge a binaka pe e turung pokoso pare, o tamat ahik pah ra turung longoro tar niualasirar kodkodoho gere la tur tang Kristo. Gisina ra marang longoro me giniamehe siokor niualasira gera malauelhir tunig. Temaeit gisina ra turung la toto, kara ruh mo bureher tang ualasira tar ualasira tasisin hape ra malara pe. Kara turung tar mud tar ualongoro toro man, ra ualongoro kompe tar kiukiu.
Bo ingga pako kaueke uaia tunuia tar mamang inetelik re pokosome, gitiempe geto kale uelmahinga. Guata kompe tenang kalekinale tar hire tauete toro Uelhire Uaia. Siokor hire tauete tar mamang hagarilik tenang kalekinale.
* Pil 2.17Ge inggo pe teka ding tauete uoumio misiana tar inum gera guatain tar uahung. Doh nag binako tar hiliu tar nituang gane i kot, ke pokoso manas. * 1Ti 6.12Inggo teku uiliatung uaia tun tar hauene ri tagorong mana teilisieig, ku uakapa tar ueluelpeikie, karu sanga dede tar nitagorong mana tang Kristo. * 1Ko 9.24-25Doh inggo ka uamoko tanik manasainir bulauoug ger uiantieh gere turung heirinir Tamata Nomana ger kodkodoho na nikedanga totoguo tar mareining kedang, doh ahik pah totoguo puk, bo tas mais ponompe gera marang banga tatanono gete pokoso tapokis.
Na uadouhinar ueluelhire Poul tang Timoti
Timoti uedanga tar petutup tar la ualahurume totoguo, 10  * Apo 15.37-39; 2Ko 8.23; Kol 4.14ge Demas pe ke malauelhirintiehe kompe tar ineteng gane i kot, ke turung tar mud totoguo, kare la i Tesalonaika. Doh Kresens ke la i Galesia, kare Taitus ke la i Dalmatia. 11 Luk me pahene manasampe re uangoul tagu totoguo. Geto lamea kila tagu me tang Mak, kaura siokor la tokahame, teeit inggon e uoto poul uaiantiehe tun totoguo tar kalekinaleene. 12 Inggo ku ualatue tang Tikikus e la i Epeses. 13  * Apo 20.6Timoti geto lamea, kale tagume tonogo hikhikuo gero baraha uatuk i kot, roono ku hiliu toio tang Karpus i Troas. Kale ponome tar buk, te giaata tunumpe roono ro nituha keip tar kapokonor sipsip.
14  * Ais 59.18; Roum 2.6Aleksanda ger tang tuha keip tar inete tar haen, ke guata uasantiehe tunumpe totoguo. A Tamata Noman e turung suala tapokis tar niguataniner nanon. 15 Ingga o tagin tatanon, ge inggono pe ke turtur tane tar inetenine ki menegieig.
16 Tar uakikilangana tunur binak ka hehekeio, ahik me tang sioko ke tur keip totoguo, siokor teesina uakapa tun ka hiliu totoguo. Doh inggo u dangata tang God mara hikisina pah ra polukis tar puhonene. 17 Bor Tamata Nomana ke poul, kare uatampopokoho tun totoguo tar hire tauete uakapa tun tenag uelhire tasir gime uan gera uangoul i Roum mara longoro ka uelkarus tapokis tur peio toro mat. 18 A Tamata Noman e turung uelkarus totoguo tar mamang niguata uasalik, kare uaudeil, kare keip totoguo tena Nitoia i Heuen. Uatakai tatanono tar mamang binakalik. O mana tun.
A menmeneng uadouhin
19  * Apo 18.2; 2Ti 1.16-17Timoti heir tar niuahar nouguo tas Prisila me Akuila doh tasir tamatang tena uma Onesiporus. 20  * Apo 19.22; 20.4; Roum 16.23Erastus e uangoul i Korin, doh inggo ku hiliu to tang Tropimus i Miletus e momouh.
21 La ualahur sikorome gete ur pang rom, kare na binakar malahong. Ibulus mes Pudens, Linus, doh Klaudia menia pono toso bung uanotougigeig ka heir tenas niuaha totomua.
22 A Tamata Noman e uangoul tagu tar Iabeimua, na hamhamasa God e moko tamiuoum uakapa tun.

*4:3: 1Ti 4.1

*4:6: Pil 2.17

*4:7: 1Ti 6.12

*4:8: 1Ko 9.24-25

*4:10: Apo 15.37-39; 2Ko 8.23; Kol 4.14

*4:13: Apo 20.6

*4:14: Ais 59.18; Roum 2.6

*4:19: Apo 18.2; 2Ti 1.16-17

*4:20: Apo 19.22; 20.4; Roum 16.23