2
God e bang kedanga tasir tamata uakap
* Mat 7.1-2; Jon 8.7Temaeit, inggaene ahik tun me puh maene ro bang kedanga tasir gisiameh, ge tang hingia per puh ro bang kedanga tolaia tasir gisiameh, ingga o uamoko tagu ponolaia. Ter hauon, inggaeit ro uoto bang kedang o uoto guata pono tar hararinin. Doh inggeig i ate pare, na nikedanga God re guata pe e guata uapono toro mana tasisit ra uoto guata tar hararinin. O namana tang God e turung bang kedang, kare tohotola tasisit ka guata pe tar hararinin, kare bangang duk totomua ko guata pono pe tar hararinin? * Epe 1.7; 2Pi 3.15Ahik paho bang paroko ke hamhamas peono totomua? Ue ahik paho namana uaduh tar puhono? Ahik paho banga tar niguata uaiaene ke guataiono ke heir pe totomua tar binaka tar uiuiria tenang niguata uasa, kara hik pah ke uolong heir me niduh totomua? Na niguata uaiaono ter tengkana tar uoum keip totomua maro uiuiria.
Bo teeit torongo tuktukara, doh rongo mahang uiuir tenang niguata uasa, ingga misianangua pah ko uamoko toto tar niduh uleik re laig totoum tar marein re kotpokoso na nimaliana God, doh na nikedanga ger kodkodoh. * Ker 62.12; NU 24.12; Mat 16.27; 2Ko 5.10Ge God pe e turung heir hahaua tasir tamata uakap e lampein tar haua ka guatain. Tasisit ra tur uanon, kara guata dede tar niguata uaia, inggon e turung heir tar niuangoulung tar mamang binakalik, teeit ra sir pe tar kale tar uiniator, kara ueltad, kara niuangoul gere moko dede tar mamang binakalik. * 2Te 1.8Bo inggono puk e turung nimalianantiehe tun, kare turung heir tar niduh uleik tun tasisitir kipal geka de toro man, kara uakeluk tar niguata uasa. A niduh, kara uelmahing uleik e turung kotpokoso tasir tamata geka guata tar niguata uasa, e uakekene keip tasir Ju song o gime uan. 10 Bo tasisit ka guata tar niguata uaia ra turung heiris tar uiniator, a ueltad, karo hiarou, uakekene keip tasir Ju song o gime uan. 11 Ge God pe e bang kedanga tasir tamata uakapa tar siokonor hagar.
12 Ge God pe e turung mamantouo tasir gime uan ge ahik menas ualatut ger nang God, doh ra guata tar niguata uasa, gitiempe ahik pesina menas ualatut ger nang God. Kare turung kedanga tasir Ju geta guata tar niguata uasa gitiempe nas ualatut pesin ger nang God. 13 Ge ahik peono paha ineteng longoro puk tar ualatut re uakodkodoho tar tamata tang God. Bo gisis puk ka longor, kara uakeluk tera turung uakalaharais o tamatar kodkodoho tar matana God. 14  * Apo 10.35O mana noman geta uakeluk per tamatang gime uan teres ninamana katongo, kara guata tar niguata uaia, gitiempe ahik pesina menas ualatut ger nang God, gisin ra uoto ualasirampe pare, ra ate, ge i lolono pe teres ninamanasin e uahirempe tar hauar uia, kara hauar sa. 15 Temaene nas niguatasin e ualasira tena ualatut God a nibolo uahiuala tasisin, doh res ninamana uaiasin e uahirempe tasisin, hape ra guata pe, dohe hire pono tasisina tar ineter uia ue a ineter sa. 16 A puhuninanine e turung kotpokoso to tar marein re turung bang kedanga keip God tang Iesu Kristo tenas niuangoulur tamata uakap geka guata uaouoig. Tero hire teil pe ro uelhire rone ku meneio.
O Ju ra namana tar ualatut e matotong poul tasisin
17 Inggo nag puhung mene tamiuoumur Juene rung uahinga to tar ualatut e poul tamiuoum. Karung uairanasioum re aha to pelasioum tang God. 18 O mana noman, inggoum mung ate a haua re malahirigion, karung iate tar hauar uia, kara hauar sa, teeit ka ualasira pesioum tena ualatuton. 19 Inggoum kung ate tunusioum pare, mung matotong uoum keip tasir kut, doh inggoum a luh tasisit tar kitup. 20  * 2Ti 3.5Karung namana pare, mung matotong ualatut tasisit ahik mes niate, karung ualasira tasir keketik tar niguatar nang God. Teeit inggoum a namiuir ualatut, temaeit mung namanangua pare, mung iate tar mamang inetelik, kara mamang inetelik rung menegioum a man.
21  * Mat 23.3-4O mana tun, inggoum mung ualasira tasir gisiameher tamat, bo maeit ahikioum pah mung ualasira katongosioum? Inggoum mung hire tasir tamat, “O sa ro uenau.” Bo inggoum ahik pah mung uenau? 22 Karung hire “O sa ro ur.” Bo inggoum ahik pah mung guata tar puhon? Karung kula pare, “Dehen tung lotu tasir god bohoboh.” Bo inggoum ae maene ahik pah mung ueltada tar ineter dedeil? 23 Inggoum mung uakai tunusioum rung ate pe tena ualatut God, bo inggoum puk ahik tun pah mung ueltada tang God, rung katego pe tar ualatut. 24  * Ais 52.5Temaeit pe no uelhire God o kula pare tar puhon, “Teoum ter tengkana maene ro kula no uelhire God pare, ‘Ka mene uasainir hangana God i uantinanina tasir gime uan.’ ”
A niguatang poko tar tukunun
25 Nas niguatar Ju tar poko tar tukunun e uia to puk geta uakelukigir ualatut. Bo getung katego inggoum tar ualatut, inggoum mung uangoul sira tasir tamatasitier tabung pok, gitiemper nipoko peoum. 26  * Gal 5.6Doh geta uakelukur gime uan tena ualatut God, God e turung banga keip tasisina tar siokonor hagar tasir Ju gesir nipok. 27 Temaeit o gime uan gera uakeluk tar ualatut, karo nitabung pok ra turung uakouh tamiuoumur Ju, teeit a nibolo uahiua pe nami ualatut, karo nipok, bo inggoum puk o tamatang katego tar ualatut.
28 Ge a tamata pe ahik paha Ju teeit a nipoho tur pe toro matina tasir Ju ue teeit ka poko pein. 29  * Ual 30.6; Kol 2.11Ahik, a Ju tun te giner kodkodoho na niuangoul tar matana God. Doha niguatang pok ahik pahe lain tar poko tar tukunun, bo a uapalihinar niuangoul i lolono tar koloun gere uakotpokosoin na Iabena Dedeil God tar tamat ahik pah tar ualatut. Kara hikir tamata pah ra uatakai tatanon, bo God puk tere uatakai tatanon.

*2:1: Mat 7.1-2; Jon 8.7

*2:4: Epe 1.7; 2Pi 3.15

*2:6: Ker 62.12; NU 24.12; Mat 16.27; 2Ko 5.10

*2:8: 2Te 1.8

*2:14: Apo 10.35

*2:20: 2Ti 3.5

*2:21: Mat 23.3-4

*2:24: Ais 52.5

*2:26: Gal 5.6

*2:29: Ual 30.6; Kol 2.11