Roum
O bolobolo ke boloin Poul tasir tamat i Roum
O bolobolo tasir Roum o moko teil i lolono tar timuhur uelhote toro Baeboul.
O bolobol o nang Poul tasir tamatang tagorong man i Roum. i Roum here ter uleikir uan uleik tar koto uakap. Poul ke bolo toro bolobolo roono toro krismas 57 (I muduhia ke mata baka pe Iesu). Here ke bolono tar binaka ke uangoul i Korin.
O buk tasir Roum o ualasira hape re banotong uelkarus tur pe God tagigeig tar uabang manate teregi niguata uasaeig. Doh roon o ualasira pono hape paki uangoul peeig. A giniameher inete uleik ri banotong ate turueig toro bolobolo roono teenine:
O tamata uakapa ka siokor guata tar niguata uasa tang God.
God e uelkarus tasir tamata gera tagorong mana tatanon.
Inggeig ahik pahi banotong uelkarus katongo keipisieig tar inete haua ki guata uaiain.
Na Iabena Dedeil God e poul tagigeig tar guata tar niguatar uia.
God e ualasira hape paki uangoul peeig.
1
Poul ke hire uakalahara tena kalekinaler aposoul pe
* Apo 9.15Inggo Poul na tamatang kalkalekinale puk Iesu Kristo ka kilaio a aposoul, kara niuamatoto sioko tar mene tauete tono Uelhire Uaia God.
* Roum 16.25-26God ke ualapagaha to toro Uelhire Uaia rone tasir propet sioun tun i lolono toro buk gero dedeil, gero menmene tar tunon Iesu Kristo geke kotpokoso tur toso bunguna Debit ka me uatamata pein, doh geke uakalaharainir Iabena Dedeil ter tuna God, kara ualasira uakalahara keip toin tena nitampopokoho uleik God, ka uatentur tapokis tur pein toro mat, Iesu Kristo ge nagi Tamata Nomaneig. * Apo 26.16-18; Gal 2.7-9Inggeig ki kale tur tatanono tar nipoul tar kotpokos o aposoul tar kila tasir bureher tamatar peng gime uan ahik paho Ju tar tagorong mana tang Kristo, kara longor, kara heir tar uiniatoro tar hanganon.
Doh inggoum pono kae teil ponosioum tasisit ka kilais o nang Iesu Kristo. * Aha 6.25-26Tamiuoum uakapeit re malauelhiris God i Roum gera kilais pare, no tamaton.
A nimalauelhir, doh no hiarouo God ge tamagigeig, doha Tamata Noman Iesu Kristo e la tamiuoum.
Poul e marang banga tosno tamata God i Roum
Uakikilangan, tar hangana Iesu Kristo inggo u heir tar niuah ueleheir tang God tamiuoum uakap, teeit remi nitagorong manoum ka ueliatein tar koto uakap. God geru kalkalekinale keip tunuio tar koloug tar uelhire tauete tono uelhirer tunon, e ate a touihar binaka ru heirio tar namana tamiuoum 10  * Apo 19.21; Roum 15.23tenag lotu tar mamang binakalik. U lotu ge pare, kaelain me binakene daan tena nimalara God maru banotong tuparo me lele tar lame tamiuoum.
11 Inggo ku marang banga tun tamiuoum maru heir tar inete uaia ke heirinir Iabena Dedeil tar uatampopokoho tamiuoum. 12 A inetono te pare, inggo u marang lame tamiuoum mari uaueltampopokohesieig teregi nitagorong man.
13  * Apo 19.21Ro bung uanotoug, inggo u marang uahire tamiuoum pare, inggo ku gune tar me banga tamiuoum, bo a burehe pukur inete ke uapekout e tukene daan. Inggo u marang me kalekinale i uantinanina tamiuoum tar kale tur me puh uaia misiana ku guata uoum pe i uantinananina tasir gisiameher gime uan.
14 God ke hire uapopokoho totoguo tar hire tauete toro Uelhire Uaia tasir tamata uakap ge ahik paho Ju toro mamang buturulik. Ge paro tamatasina ra ate toro uelhireng Grik, kara niguatang Grik ue ahik, o tamatang iate ue ahik pah ka la tar sikul. A puhunin ahik pah tere hau. Inggo u pentampopokoho tun puk tar uelhire uakalahara toro Uelhire Uaia tasir tamata uakap. 15 Temaeit pono ku malarantiehe tunuo tar me hire tauete toro Uelhire Uaia tamiuoumat i Roum.
16  * Mak 8.38; Apo 13.46; 1Ko 1.18-24Ge inggo pe ahik pahu matala keip tono Uelhire Uaia Iesu Kristo, teeit o uelhire tena nitampopokoho God re uelkarus keipin tasir tamata uakapa gera tagorong man, e uakikilanga keip tasir Ju song o gime uan. 17  * Hab 2.4; Roum 3.21-22Ge i lolono pe toro Uelhire Uaia o hire teil hape re uakotpokoso pe God tasir tamata tar kodkodoho keip tatanon te tar hagaring tagorong manang sioun kompe, uakekene tur tar uakikilanganar binak e la uatuka tar uadouhin. Ngohinar nibolo peono tono uelhire God pare, “O tamatar kodkodoho ra turung uangoul keip tar nitagorong man.”
Na nimaliana God tar niguatar sa
18 Ge na nimaliana pe God e la turuha i Heuen e ualasira hape re nimaliana pe tar mamang niguata uasa, doha niuangoul uasa geka guataigir tamata ka tur tane keip pe toro mana teres mamang niguata uasalik. 19  * Apo 14.15-17; 17.24-28God ke nimaliana tasisin, teeit a haua ka ateinisina tang God a kalahara katongompe, doh God ke uakalahara tar puhono tasisin. 20  * Job 12.7-9; Ker 19.1Sioununtiehe tun tar binaka ka touoinir kot, o tamata ka bang huara tar kot, doha langit, doha mamang inetelikimpenit ke touoig God. Gisina ka banotong banga uaia tun tena niuiaono ger mahang bang, doh na nitampopokoho ger mahang kap, doh God a i rana uain tar mamang inetelik ke touig. Temaeit gisin ahik pah ra banotong uolih ra tele tang God.
21  * Epe 4.17-18Ge gisina pe ka atempe tang God, kara hik dedempe pah ka ueltada sira tatanon a God ue ra uatakai tatanon, kara uakekene tar touo teres ninamana hape re baka pe God. Temaeit res ninamanasina ke kitkitup, kare toboul. 22  * Jer 10.14; 1Ko 1.20Gisina ra uasalais, kara kula katongois pare, o tamatang iate, bo gisina puk o popouluan. 23  * Ual 4.15-19; Ker 106.20Gisina ka turung tar mud tang God ge paka uatakainisina ger Godung tar mamang binakalik, bo ahik ka uatakai kalehe puk tar kaesa a nipuruh sira tasir tamat ue o tetiau ue o inetesisier tua, o soi ue o pale gesir uoto mat.
24 Temaene God ke uamaluana tasisina tar guata belehu kompela tang hingiar puhur ualamatala re malaraigir tukunus, kara uasuasa tar tukunus, 25 teeit gisina ka de mata tagorong mana toro mana tang God, bo ka tagorong mana kalehe puk toro boh. Gisina ka lotu tar inetenitie ke touoig God, kara uangoul i kukulebanga taninin, ahik pah tang God geke touo tar mamang inetelik. Teono pe pake teri uatakaiaeig tar mamang binakalik. O man.
26 Ter tengkanonene maeit ke uamaluana God tasisina tar guata tar niguata uasantiehe tun, kara ualamatal. O kuaha ka de mata le tasir bulout ger niguatang sioun, kara ueluelkale katongois, 27  * NKP 18.22; 20.13; 1Ko 6.9kara siokonompe toso bulout, ahik pono pah ka malara ra le toso kuah ger niguatang sioun, bo ka malarantiehe tun ra uelueleis, temaeit gisina ra turung kale tar niduh geka uahingaig ra kale.
28 Doh, gitie ahik pesina pah ka bang paroko tang God, inggono ke uamaluanangua tasisina tar uangoul keip tar ninamana uasa ra banotong namana huaraig, a puh ge ahikisina pah ra banotong guat. 29 Gisina ka uoun tar mamang niguata uasalik, a niuangoul uasa, ra pe, tera gono tar bureher inet, ra uelsae, ra geh, ra tung pous tasir gisiameh, ra ueluelkoi, ra boh, ra marang guata uasa tasir gisiameh, karo uoto ngur. 30 Kara uasuasa tar hangasir gisiameh, kare tokouasais tang God, kara mahang kul, kara uakaiais, kara uasalais tesir uiantieh, kara namana tar giniamehemper niguatar sa, kara mahang longoro toso tinas. 31 Gisin ahik mes ninamana uaia, kara hik pah ra uakeluk tar uelhote, kara hik pah ra ualasira me niguata uaia ue ra ueldolomo tasir gisiameh. 32 Gisina ka atempe re kula pe na ualatut God pare, o tamata gera uangoul tar niuangouluninanine ra mat, bo gisin ahik ka guata dedempe tar niguataninanine, kara uatakai meniangua tas mais ka guata tar niguatanin.

*1:1: Apo 9.15

*1:2: Roum 16.25-26

*1:5: Apo 26.16-18; Gal 2.7-9

*1:7: Aha 6.25-26

*1:10: Apo 19.21; Roum 15.23

*1:13: Apo 19.21

*1:16: Mak 8.38; Apo 13.46; 1Ko 1.18-24

*1:17: Hab 2.4; Roum 3.21-22

*1:19: Apo 14.15-17; 17.24-28

*1:20: Job 12.7-9; Ker 19.1

*1:21: Epe 4.17-18

*1:22: Jer 10.14; 1Ko 1.20

*1:23: Ual 4.15-19; Ker 106.20

*1:27: NKP 18.22; 20.13; 1Ko 6.9