3
God a uauaman
Ia re uia tolar tamata geta peng Ju? Ue ia re uia tolar puhonener poko tar tukunun? A bureher hagarir uia. Uakikilangan no uelhire God o niheir uamatotoha tasir Ju.
Hape ge paka tagorong bohor gisiameher Ju tono uelhire God? A puhon e uamaluana tang God tar katego tena ualapagah? * Ker 51.4Ahik nomanampe! O tamata uakapa tun ra uoto boh, bo God me pahener uauaman. Misiana ro kula teil pe ro uelhire gero nibolo pare, “Inggon e turung uakodkodoho toin tar haua re menein, kare turung pehuara geta tohotolain tar uelhehek.”
Bo gete uakalahara nagi niguata uasaeig re uamana pe God, hapengua ri kula peeig? A saono tang God tar nimalian, kare heir me niduh tagigeig? A puhung dangataninanine e la tur puk tena ninamanar tamat. Ahik noman! Ge paka hik God paha guata uelmatout, hapengua re bang kedanga peono tar koto uakap? Me tamat e banotong kula pare, “Gete rogo bohoboho ko uakalahara tono uauamana God, karo uauleik tena uiniatoron, ae maene ra heirio tar niduh a tamatang guata pe tar niguata uasa?” Gete ko uakeluka tar ninamanon, auiangua ponompe tar kula pare, “Geti guata pukulaeig tar niguata uasa ter uiantieh.” O tamata gera kula tar puhung kulononinanine ra turung uakouhis. Bo o gisiamehe puk ra uelsigal, kara tohotola pare, ter puhono ru ualasiraio.
Ahik me tang siokor tamatar kodkodoh
* Roum 1.18–2.24; 3.23Hapenguaon? Inggeimir Ju tesir tamata uaiantiehe? Ahik nomanampe! Geking ualasira manasa pe inggeim tasir tamata uakapa pare, o Ju ue o gime uan ra siokor uangoulumpe i kukulebanga tena nitampopokohor niguata uasa. 10 Misiana ro kula pe ro uelhire gero nibolo pare,
 
“Ahik me tamatar kodkodoh,
ahik tun me tatang siokolik!
11 Ahik me tamatar naman manate
ue e sir tang God.
12 O tamata uakapa ka siokor turung tar mud tang God,
kara siokor guata tar niguata uasa,
ahik me tang sioko ke guata uaia,
ahik tun me tatang siokolik.” Ker 14.1-3; 53.1-3
13 “Nas menesin a sa tun kenar benge nar keu,
kara uauasisin a bohoboh.”
“A baranganar soi ke sosoro tur tar bilisisin.” Ker 5.9; 140.3
14 “A uauasisina ke uoun tar soul,
kara mamangusul tar tang giameh.” Ker 10.7
15 “Gisin o karkarianalik tar tung pous,
16 Ia ra lasina ra mamantouo tenas niuangoulur gisiameh,
17 kara tele tar niguatang uelhiarou.” Aisaia 59.7
18 “Ahik tun me nisokoro tang God kaeig tasisin.” Ker 36.1
 
19 I ranahia tar mamang inetelikinin, inggeig ki banga manasa pare, a ualatut e lain tas mais ka heiris, ge a tengkana pe maeit ka heiriono mara uakelukusin, kara hik pah ra heir menas puh ka guata uasa pe, doh tar keipila tar koto uakapa tena uelheheke God. 20  * Ker 143.2; Roum 7.7; Gal 2.16Ge ahik pe me tamata ra banotong uakodkodoho tolain tar matana God ke uakeluk pe tar haua re kulainir ualatut. Ge gitie pe geti ate uaia uaineig tena ualatut God, e la kalahara uainintiehengua ponor puhono tagigeig pare, ahik pe pahi uakeluk tananin.
Hape ri kotpokoso peeig pare, o tamata kodkodoho tar matana God
21 Bo gine puk daan, God ke ualasira tar giamehe siokor hagar tar kodkodoho tola tatanon, ahik pah tar uakelukunar ualatut, bo tar hagar ko hire teilin ro bolobolo sioununtieh tang Moses mesir propet tar ualapagah. 22  * Gal 2.16Inggeig ka uakodkodoho keipisieig tang God tar binaka ri tagorong mana tang Iesu Kristo tar kale liu teregi niguata uasaeig. Doh inggeig uakapa ra siokor uelkarus turusieig tar siokonor hagarion, hingiamper tamata ue a haua ke kalekinalein, ge o tamata uakapa pe o siokono tar matana God.
23 Ge o tamata uakapa pe ka siokor guata tar niguata uasa, ahik me tang sioko ke kale tar uiniatoror nang God. 24  * Roum 5.1Doh gitie daan tena hamhamas God geke heirheir pukin inggeig ki kotpokos o kodkodoh. Inggono ke guata keip tar puhono tang Iesu Kristo geke luaka liu teregi niguata uasaeig. 25 God ke heir tatanon a uahung, maeit toro deuatinginon, inggon e turung kotpokos ter tamatang kuse luar teres niguata uasar tamata ra tagorong mana pe tatanon. Inggono ke guata pare, tar ualasira hape ke guata uelmatout pe. God ke guata uauelmatout tun, kara kodkodohonor binak ahik pe pah ke heir me niduh tasisit ka guata tar niguat uasa sioun. 26 Doh inggono ke uauelmatout tun, kare guata uakodkodoho tun tar binakalanine binaka ke uatur uakalahara tasir tamatang guata tar niguata uasa tar kotpokos o kodkodoho tar matanon, teeit ra tagorong mana pesin tang Iesu.
27 Temaeit mai re matotong uasalain? Ahik baka poluk me tamat, a puhonene ke kapa uakapangua. Kara hik pah ke kapa to tar hagaring uakeluk tar ualatut, bo ke kapa to tar hagaring tagorong man. 28 Teeit ki kula manasa pe inggeig pare, ki kodkodoho to kompe tar matana God tar hagaring tagorong man, kara hik pah tar hagaring uakeluk tar ualatut.
29  * Roum 10.12Inggoum mung namana pare, God nas God pukur Ju? Ahikiono pah nas God tagur gime uan? Ahik! Inggono nas God ponor gime uan! 30  * Ual 6.4; Gal 3.20A tang siokon sioun pukur God, kara siokon sioun pukur leleng haiala tatanon. Inggon e uakodkodoho tola tasir tamata tatan tar siokon siounumper hagar, tar hagaring tagorong man. Gitiempe geto Jusin ue o gime uan. 31  * Mat 5.17Geti uainete uleikeig tar nitagorong man, a ualatut e iinetelikingua? Ahik tun! A nitagorong man e guata tagigeig tar kotpokoso sira re malauehir per ualatut.

*3:4: Ker 51.4

*3:9: Roum 1.182.24; 3.23

*3:20: Ker 143.2; Roum 7.7; Gal 2.16

*3:22: Gal 2.16

*3:24: Roum 5.1

*3:29: Roum 10.12

*3:30: Ual 6.4; Gal 3.20

*3:31: Mat 5.17