7
Inggeig ahik baka poluk pahi uangoul teil tena nikaueker ualatut
Ro bung uanotoug, inggo u menmene tasisit ra ate tar ualatut, Inggoum mung ate pare, a ualatut e la kaueke uatuka puk tar tamat e tuka gete mat. Misiana pare, a ualatut e kula pare, gete ler kuah, inggon e uangoul keip tena bulout e tuka gete maton, bo gete mata puk na buloutuon, inggono ka kale liu manasain tena ualatut ro le. Doh tar binaka re tua haraha na buloutuon, kare le polukuono me tang giameher bulout, inggono ke guatangua toro ur. Bo gete mata puk na buloutuon song ka luaka liuiono tar ualatut, kara hik pahe guata toro ur tar binaka re le poluk.
* Roum 6.2,11Temaeit ro bung uanotoug, inggoum kung mata pono tena nitampopokohor ualatut tar binaka kung mata tagu tang Kristo tar korose, doh gine daan inggoum mung uiliodout keip tar tamata geke tua tapokis tur toro mat marung banotong uakotpokosoum me kukuanana uaia ter niguata uaianinar nang God. Sioun tar binaka ki uangouleig i kukulebanga tar nimalara uasang tar tukunugig, a ualatut ke uatentur tar nimalara uasaninanine gere uakotpokoso tar nimalara uasang tar tukunun gere keip pokoso toro mat. * Roum 6.4; 8.2Bo gine puk daan, inggeig ka luaka liu tur manasasieig tar ualatut ki mata keip pe tang Kristo, doh ahik baka poluk pah ra uoho uanonosieig i lolono tena nitampopopkohor ualatut. Gine daan inggeig i kalekinale tun tang God, kara hik pahi uakeluk tar ualatut, bo tar uakeluk tar timuhur hagarir nanar Iabena Dedeil.
Na ualatut God ke ualasira tagigeig a hauar niguata uasa
* KT 20.17; Ual 5.21Temaeit hape ri kulangua pe inggeig? A ualatut a sa? Ahik dehon! A ualatut ahik paha niguata uasa, bor ualatut teke ualasira totoguo tenag niguata uasa tar haua ku guata uasain. Ge paka hikir ualatut pahe kula pare, “Ingga ahik paho gehe tena ineter tang giameh.” Inggo paka hik pahu ate tenag niguata uasanine tar geh ue tar nimalara uasanine re ouiouane i lolono totoug. Bo ter ualatutonene ke uatentur tar niguata uasa, kare uakotpokoso tar bureher kahakahar geh totoguo. Ge paka hik me ualatut, a niguata uasa paka hik mena nitampopokoh.
Sioun inggo ku uangoul uaia tar binaka ru tele tar haua re uahingaigir ualatut, bo tar binaka puk ku me ateo tananin, song ke me kaleior nimalara uasang tar tukunug tar gehe tenas ineter gisiameher tamat, temaeit rogo mahang longoro tena ualatut God ko aha liuingua totoguo tang God. 10 Ku tupara tun tar ualatutunitie pake tere ueliu totoguo tar leleng tar nitua, bo ke ueliu puk totoguo toro mat. 11  * Uak 3.13Ge a niguata uasa pe ke uelour keip tar ualatut totoguo, kare uiliatung pous puk totoguo. 12  * 1Ti 1.8Temaeit a ualatut a dedeil, doha ualatoh a dedeil, kara kodkodoh, kara uia.
13 Doh hapenguaon? Ter ualatut ger uia ke aha liu totoguo tang God? Ahik dehon! Bor ualatut ke guata mara bang parokoinir niguata uasa pare, a sa tun. A niguata uasa ke aha liu tur totoguo tang God tena ualatut ger uia, teeit ku mahang longoro peo tananin. Temaeit ki ate uaia tur tunungua inggeig tar ualatut pare, a santiehe tun.
14 Inggeig i ate pare, na Iabena Dedeil God teke heir tar ualatutunin, bo inggo a tamata puk pon ahik paha dedeil, ka uabulauaio a tamatang kalkalekinale puk tar niguata uasa. 15  * Gal 5.17Inggo ahik uadeilimpe pahu naman manate katongoio. Ge u marang guata tun pe tar ineter kodkodoh, bo ahik puk pahu guat. U guata kalehe puk tar inetenitie ahik pahu marang guataig, a inete ru degio. 16 Doh getu guata inggo tar inet ahik pah ku marang guatain inggo misianangua pah ku uauia tar ualatut. 17 Bo ahik puk pah inggo ru guata tar puhon, inggono ter niguata uasaene i lolono totoguo re guata totoguo tar guata tar niguata uasaninanine.
18 Inggo u ate ahik me inete uaia kaeig totoug i lolono tar tukunug. Hingiamper hagar ru marang kauiuirio, ahik nomanampe pahu matotong guata katongoio tar guata tar niguatar kodkodoh. U malar, bo ahik puk pahu matot. 19 Getu marang guato tar inete uaia, ahikimpe pahu guat. Doh getu uedango ahik pahu guata tar niguata uasa, u guata belehu kompela. 20 Bo getu guata inggo tar haua ru dein matu guat, inggon ahik pah teo tun ru guata tar puhon, bo e guatainir nimalara uasang tar tukunuguonine re moko totoguo.
21 Temaeit ku tuparangua inggo tar puhon a man. Misiana getu marang guata inggo tar ineter uia, a nimalara uasang tar tukunuguonine e toto uoum tar kotpokos, kare guata totoguo tar guata tar niguata uasa. 22 Ge i lolono pe totoguo u malauelhir tun tena ualatut God. 23  * Gal 5.17; 1Pi 2.11Bo a giamehe pukur nitampopokoho gine re kalekinale i lolono totoguo, dohe uiliatung keip tereg ninamano. A nitampopokohon e uoumuoum teil tar uiliatung, kare guata totoguo a tamatang kalkalekinale puk tar nimalara uasang tar tukunug i lolono totoug. 24 Kuano, a sa nag niuangoul, karu uaueldolomolikio. Mai re turung luaka liu tur totoguo tenag niuangoul uasa mara hik God pahe aha liu totoguo tatan? 25  * 1Ko 15.57Uatakai tang God a tengkana te Iesu Kristo nagi Tamata Nomaneig tere turung luaka liu totoguo!
Temaeitingua totoguo katong, doh tereg ninamana uakap u kalkalekinale pukungua tena ualatut God, bo i lolono tar nimalara uasang tar tukunuguo, inggo a tamatang kalkalekinale puk tena nitampopokohor niguata uasa.

*7:4: Roum 6.2,11

*7:6: Roum 6.4; 8.2

*7:7: KT 20.17; Ual 5.21

*7:11: Uak 3.13

*7:12: 1Ti 1.8

*7:15: Gal 5.17

*7:23: Gal 5.17; 1Pi 2.11

*7:25: 1Ko 15.57