1 Timoti
O uakikilangana ro bolobolo ke boloin Poul tang Timoti
O uakikilangana ro bolobolo tang Timoti
Rone tero uakikilanganaro bolobolo ke boloin Poul tang Timoti i lolono toro Baeboul tar timuhur uelhote.
Timoti inggon a tang siokor tamat a kalan, doh inggon a tamatang tagorong man e la tur tar uan i Listra tar pang uan i Galesia. Tinanon ra la tur ro bungun i Judia. Doh tamanon ra la tur ro bungun i Grik. Poul ke kale tang Timoti ke la uiloho tagu tatanono tar guata tena kalekinale God Apo 16.1-3. Inggon e baka sira pare, Timoti ke kotpokoso sira pare, a tamatang uoum keip tar lotu.
I muduhia Timoti ke kotpokoso sir a tamatang uoum keip tar lotu gere moko tar uan i Epeses. Kare bolola Poul toro pas rone tang Timoti.
Uakikilangar inete ro menmenein ro bolobolo rone te pare, Timoti pake tagin teil geta guata uasa mo gisiameher tamat, kara uasuasa teres nitagorong manar tamat. O tamata sira pare, gisin a giniamehe sioko tun res ninaman, kara ualasira pare, a inetenine tar koto ginin ahik paha uiantiehe tun, doha tamata gere marang kale tar nitua ger mana tun, inggono pake ueil bak, kare haik pahe le (4.3).
A uatorikinar inete uleik ro uelhirein ro bolobolo rone ter niguata uaianine re banot e kaueke uatoro uaia tar lotu, doh na kalekialer sios. O bolobolo roon o uelhire tauete uakalahara pono tang mai uamatoto tunur tamata sira pare, re banot e kotpokoso sir a tamatang kauek, kara tamatang kalekinale tar sios.
O uadohina ro uelhire toro bolobolo rone, o uelhire tang Timoti pake uangoul sira pare, na tamatang kalekinale uaia tun Iesu Kristo, doh pake guata uaia kahakaha tar niguata uaia tasir kahakahar toto tamatasiner bulout, doho kuaha tar sios.
I lolono toro bolobolo rone:
A meneneng uakalahar 1.1-2
A ualatut e lain tar sios, doh no tamtang uoum keip 1.3–3.16
A ualatut tang Timoti tena kalekinale 4.1–6.21
1
Poul e heir tar niuaha tang Timoti
Inggo Poul, ge na aposoul Iesu Kristo, ka uamatoto turuio tar kalekinaleene tar ualatohor nang God gere uoto uaudeil tagigeig me Iesu Kristo geri tagorong mana teilisieig.
* Apo 16.1-3; Tai 1.4Timoti, ingga misianahiampe paha tuguo tun gitier siokono pe regira nitagorong man.
God ge Tamagigeig me Iesu Kristo ura heir tar nimalauelhir keip tar niueldolom, kaura uahiarouo tamiuoum.
Poul ke uaongolo tang Timoti mare tur tane uapopokoho tar niualasira ger boh
Tar binaka ku lao i Masedonia, inggo ku kula uapopokoho tun totomua tar uangoul i Epeses, karo kula tane tasir gisiameher tang ualasira gera to pukula tenas giniameher mene ra ualasira pe. * 1Ti 4.7; Tai 1.14Hire tasisin, ahik pah ra uakapa puk tenas binaka tar namnamanantiehe tar tengkanar kiukiu, kara uakenua tar rer ge ginina pe e uoto uamenemene puk tasisin, kara niguatanin ahik pahe matotong poul tenas niuangoulusina tar tagorong mana tang God. A tengkana maeit a ualatohonene ter uelmalauelhir gere la tur tun tar kolono uaia ger delauan, kara niate tar hauar ineter uia doha sa, kara nitagorong man ger uia tun.
Bo o gisiamehe pukur tang ualasira ka lih sioko tar puhonene, kara mene kompe tar uelhireniner tabo tengkan. Gisina ra malara kompe ra kilais o tamatang ualualasira tena ualatut Moses. Gisina ra namana katongois pare, ra mene uapopokoho uaia tun tar ualatut, bo gisina puk ra tele tar haua ra menmenein. * Roum 7.12,16Bo inggeig i ate a ualatutunin auia geta uakeluk uaia tunig. Kari ate pono pare, a ualatutunin ahik pah ka guata uatuhaig a nasir tamata ger kodkodoho nas niguat, bo ginin a nasir tamata ge ahik pah ra longor, kara uakeluk tananin. Doh a nasisit re tokouasais tang God, kare mais gera de tono uelhireon, kare mais geka tung pous toso tinas doho tamas, kare maisir tang tung pous tamat. 10 A ualatutunin a nas ponor uraur, kare maisir toking bulout ue a toking kuaha geura ueluelkale katongois, kare tas gera uabulaua tasir karabus, kare maisir bohoboh, kare maisir tang boho tola tasir gisiameher tamat, kare mais ponomper tamata gera guata tang hingiar hagar ger sa gere ualasira sioko tar niualasira ger kodkodoh, 11 gere la tur tar uinatoro na ro Uelhire Uaia geke uaponoin God totoguo tar hire tauet.
Poul ke uatakai tun tang God ke ueldolomo pe tatanon
12  * Apo 9.15; 1Ko 15.9-10; Gal 1.15-16Inggo u uaha tun tang Iesu Kristo ge nagi Tamata Nomaneig, teeit ke uamatoto peono totoguo tar kalekinaleene, kare heir totoguo tar nitampopokoh, doh ke tagorong mana teil tun pare, inggo u matotong guata tena kalekinaleon. 13  * Apo 8.3; 9.1-5O man! Sioun inggo ter tang sioko nomana ku menmene uasa tang God, kara mamantou, karu uoto uiliatung tosno tamaton, bo Inggono puk ke ueldolomo totoguo, teeit inggo ahik pah ku ate tar inetene ru guatain, kare ahik meg nitagorong mana tang Kristo. 14 A uleikintiehe tunur nimalauelhir keip tar niueldolom e la tur tenagi Tamata Nomaneig ka heir manasain totoguo menia pono tar nitagorong man, kara uelmalahir gere moko tang Iesu Kristo.
15  * Luk 19.10A puhung kulene ter puhung mana tun, kara tagorong manain, Iesu Kristo ke laha i koto tar me uelkarus tasir tamata uasa, doh inggo ter tang siokor tamata uasantiehe tun tasisin. 16 Bo maeit puk ka ueldolomoio, teeit Iesu Kristo e malara tasir tamata ra bang, kara ate pare, inggon a hamhamasalik tun na niguata tasir tamata uasa. Temaeit ke guatono totoguo tar puhene mara banga tor tamat, kara tagorong mana pono tatanon, kara kale tar nitua gere moko dedengua. 17 Inggono ter Kristo gere toia dedengua, ahik pahe matotong mata tagu. Inggeig ahik pahi matotong bang huara tatanon, ge inggono pe ter God nomana tun. Temaeit inggeig i ueltada dede, kari uatakai tatanono tar mamang binakalik. O mana tun!
Timoti o uatampopokohoia tar uiliatung tar niguata ger sa
18 Er tug Timoti! Gine tenag ualatoho ru heirin totomua. Namana dedempe toro uelhire geka meneinir propet sioun tar haua re turung pokoso totomua. Uakeluk uaia tun tar meneninanine maro uiliatung uaia ingga tar tur keip toro Uelhire Uaia gero man, 19 karo sanga dede tereng nitagorong mana tang Iesu, kara niate tar hauar uia doha sa. Ge o gisiamehe per tamata ka ueluelde taninin, kara mamantouo teres nitagorong man misianangua tar parau gere horo kout tar lolou. 20  * 1Ko 5.5; 2Ti 4.14-15Himeneus me Aleksanda ter tang torik tasisin teku uamoko uoumusio tar limana Satan mara uanamang manateis mare haik pah ra menmene uasa uapoul tang God.

*1:2: Apo 16.1-3; Tai 1.4

*1:4: 1Ti 4.7; Tai 1.14

*1:8: Roum 7.12,16

*1:12: Apo 9.15; 1Ko 15.9-10; Gal 1.15-16

*1:13: Apo 8.3; 9.1-5

*1:15: Luk 19.10

*1:20: 1Ko 5.5; 2Ti 4.14-15