3
Dangata tang God me lotu mare poul tamiueim
Ro uanotoumiueim, a uadouhinar men, inggo u dangata tamiuoum tar poul tamiueim tar lotu maeit ro la uakapa tun no uelhirer Tamata Nomana toro mamang buturulik mara ueltada uaia tunin misiana kung ueltada pe inggoum. Mu lotu pon, maeit re uelkarus God tamiueim tasir tamata uasa, kare tar tamata uasantiehe tun, ge o gisiamehe pe ahik pah ra tagorong mana toro Uelhire Uaia.
Bor Tamata Noman a uauaman e turung uatampopokoh, kare kapil tamiuoum tar tang sa. * 2Ko 7.16; Gal 5.10Inggeim king tagorong mana tun tar Tamata Nomana pare, inggoum kung guat, karung turung guata dedempela tar haua king ualatohogieim. Inggo u dangata pono tar Tamata Noman mare uanaman manate uaia tun tamiuoum tar nimalauelhirir nang God, kare uamatoto tamiuoum marung me tur uapopokoho misiana ke guata pe Kristo.
Tagin dehen tung manguh
* Roum 16.17Ro uanotoumiueim, inggeim mi ualatoho tun tamiuoum tar hanganar Tamata Noman Iesu Kristo tar uareing tasir tamat gesir manguh, kara hik pah ra uakeluk tar ualatut gekung kale turugioum tamiueim. * Pil 3.17Ge inggoum pe mu ate uaia tun pare, hape pakung petut pe tar niguatar namiueim. Inggeim ahik pah king manguh tar binaka king uangoul keip tamiuoum. * 1Te 2.9Inggeim ahik pah king ein teres nieinir gisiameh a tabung bulau. Bo inggeim ahik tun momio inum ring kalekinale pe tar marein, kara boung mara hik me niduh re pono me tang sioko tamiuoum. * 1Ko 9.4; 1Te 1.6Inggeim king banotong dangata tamiuoum me nipoul, bo king de puk, king pe pare, marung petutoum tamiueim tar uakeluk tar niguata uaiar namiueim. 10 Ge tar binaka pe king uangoul keipimeeim tamiuoum, inggeim king hire baka tar puhung ualatutene, ahik pah mu uahue me tamata gere de mate kalekinale tar ein me niein.
11  * 1Ti 5.13Inggeim king mene tar puhene, teeit inggeim king longoro pare, o gisiamehe tamiuoum o manguh, ahik pah ra kalekinale tagu, gisin o keipkeip uelhirelik, kara uapekout tenas kalekinaler gisiameh. 12  * 1Te 4.11Doh tar hangana nagi Tamata Nomaneig, inggeim mi ualatoho tun, karing uatagin tasir tamata tar puhonene mara uangoul uakodkodoh, kara kalekinale, kara bulaua katongo teres niein. 13  * Gal 6.9Doh inggoumeitir gisiamehe ro bung uanotoumiueim ahik pah mu manguha tar uangoul uaia, karung guata uakodkodoho uaia dedempela.
14 Gete kaein me tang sioko ahik pahe uakeluk tar ualatohonine ka bolo uahiuaig toro bolobolo rone, banga uanono tun tatanon, ahik pah mu ueldokout keip tatanon mare bang paroko katongoiono pare, ke guata uasa pe, kare matalangua. 15  * 1Te 5.14Bo ahik pukuoum pah mu guata sira tatanono tasir uelmatan, guata sira kompe paha tahimiu tatanon, karung ualatut.
A uadouhinar uelhire
16 Inggo u dangata tar Tamata Nomana katong ger tang uelhiarou, heir mo hiarouo tamiuoum tar mamang binakalik, doh tar mamang hagarilik. A Tamata Noman e uangoul tagu tamiuoum uakap.
17 Inggo Poul ku bolo katongo tun toro bolobolong tar niuaha rone tar limoug teru uoto bolo peo tenag mamang bolobololik te mara bang paroko tunigir bolobolo ku bologio.
18 Na hamhamasa nagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo e moko tamiuoum uakapa tun.

*3:4: 2Ko 7.16; Gal 5.10

*3:6: Roum 16.17

*3:7: Pil 3.17

*3:8: 1Te 2.9

*3:9: 1Ko 9.4; 1Te 1.6

*3:11: 1Ti 5.13

*3:12: 1Te 4.11

*3:13: Gal 6.9

*3:15: 1Te 5.14