Taitus
O bolobolo ke boloin Poul tang Taitus
O bolobolo tang Taitus
Poul ke bolo la toro buk Taitus tang kaluan a hangana tang Taitus.
Taitus e kalekinale tar tor, ra kilain i Krit. I Krit o bureher tamatang tagorong man, bo o tamatang tagorong mana pukusin ahik monosio tamatang uoum keip. Temaeit ke hire Poul tang Taitus tar uamatoto mo tamatang uoum kep toro uan kahakah. Bo Taitus puk pake bangbanga hamas tun tar binaka re uamatoto tasir tamatang uoum keipisin. O kahakahar tamatang uoum keip pako tamata uaia, o liliaheir, o dedeil, karo uauaman. Doho tamatang uoum keip paka ualasira uakodkodoho tono uelhire God (Tai 1.5-9).
A puhonene a kalekinale uleik tun. O gisiameher tamata ka uedangang reh tasir gisiameher tamtang tagorong mana tar uakeluk tenas niguatasin. O tamatainasine ka pepe boho tar ate tang God. Bo nas nipelese pukusina ke ualasira pare, gisin ka boho tang God (Tai 1.10-16).
I lolono toro bolobolo rone:
A meneng uakalahar. 1.1-4
Noso tamata uleikir tamatang tagorong man. 1.5-16
A kahakahar kalekinale tasir kahakahar toto tamat i lolono tar sios. 2.1-15
A puhpuh paka hiliuig, kara uatagin. 3.1-11
A meneng uadouhin. 3.12-15
1
Poul e heir tar niuaha tang Taitus
Inggo Poul na tamatang kalkalekinale puk God doh na aposoul Iesu Kristo, ka uamatotoio tar la uatampopokoho teres nitagorong manar tamata geke uamatotosion o nan, doh tar ualasira tasisina tar ate toro man mara uakeluk tena niguata God. * Kol 1.27Doh tar ualasira tasisina tar niate mara tagorong mana teil tar niuangoul gere moko dede tar mamang binakalik geke meneng ualapagahain God tagigeig tar binaka halanar koto ta tuhain. Doh Inggon ahik pahe banotong boh.
Doh tar binaka tun ke uamatotoin God, inggono ke uakalahara tono uelhire. Doh inggo ku uelhire tauete tang roono tasir tamata uakap. Godompe nagi Tamatang uelkaruseig ke ualatoho totoguo tar guata ueleheir tena kalekinaleon.
* Roum 1.7; 2Ko 8.23; Gal 2.3Inggo ku bolola totomua Taitus, ge ingga pe misiana paha tuguo tun toro man, a siokono tun pe regira nitagorong man.
A hamhamasa doho hiarou o la tur tang God tamagigeig doh Iesu Kristo nagi Tamatang uelkaruseig.
A kalekinaler nang Taitus tar tor i Krit.
A tengkana maene ku hiliu to inggo totomua tar tor i Krit, te maro uakokodoho ingga tar haua ku hiliu luluakagio, karo uamatoto mo tamatang uoum keip tar lotu toro mamang uanilik misiana ku ualatoho peo sioun totomua. * 1Ti 3.2-7; 2Ti 2.24-26A tamata ge pake uoum keip tar lotu ter tamata ger kodkodoho na nipiles tar matasir tamata mara hik me tamata re banotong tohotola tatanono ke guata uasa me inet. Inggono paka buloutetie na tang siokon siounur kuah, doho bung tun ra tagorong mana tang Kristo, kara hik ro bung tuna pah ra banotong bangais pare, o roke, karo mahang kul, karo mahang longoro toso tinas. Teeit a tamatang uoum keip tar lotu inggon e guata tena kalekinale God, temaene inggono paka tamata kodkodoho tun, kara hik pah ra banotong bangain me niguata uasa tatan. Kara hik pahe uairanain, kara hik paha uoto nimaliana ualahur, kara hik paha uoto inum uapopouluanain. Inggono paka hik paha tamatasitie gesir uoto uiliatung tasir gisiameher tamat, kara hik pahe uoto boh mare reih tur tar mani tasir tamat. Bo inggono paka tamatasitier guata uaia, a tang kilauatoro tasir gisiameh, kare uoto malara tar mamang niguata uaialik, kare uakeluk tar ninamana uaia uelhir. Inggono paka kodkodoho na niuangoul, kara hik paha guata ueltebeir. Inggono paka uauaman, kara delauana na niuangoul tar matana God. Doh inggon e banotong uakodkodoho katongoin tena nimalar doh na nipiles. Inggono pake sanga dede tun toro Uelhire Uaia geka ualasirain tatanon, mare banotong mene uapopokohono tar poul tasir gisiameher tamata tar niualasira ger man, kare ualasira tasisit ra tur tane tar niualasir uaia tar puh ka pesiauain.
10  * 1Ti 4.7Inggo u kula sira pare, ge o burehe per tamata tar tor i Krit ra tur tane tar niualasir ger man, gisina ra uoto mene tar bureher mene ueltebeir, kara bohboho teres ninamanar tamat. O bureheis tasisiner ualualasir tesir Ju gera tagorong mana tar hagaring poko tar kapokon. 11  * 2Ti 3.5-6; 1Pi 5.2Gisina paka tur taneis ge tenas niualasira uasa pesinanit ke uaturung tar mud manasa tasir tamat, doho matmatame uakapa pono tar tagorong mana toro man. O ualualasirasin ra pe kompe ra kale tenami manioum tar hagaring uenau. 12 Sioun nas tang siokor propetesin i Krit ke kula pare, “O tamatang Krit uakapa tun o bohoboh, karo tamata uasa tun misiana tasir inetesitier roke, gisina ra uoto namana puk tar einintieh, kara marapula ueltebeir puk.”
13  * 2Ti 4.2O uelhire rone o man. Temaene ingga pako louar bise uapopokoho tun tasisin mara uakodkodoho uaia tun teres nitagorong mana tang God. 14  * 1Ti 4.7Kara hik pah ra longlongoro tenas kiukiuir Ju, doh tenas mamang ualatutur tamata geka turung tar mud toro uelhire gero man.
15 Tasisitir delauanar kolous a mamang inetelik a delauan, bo tasisit pukur sa, kara hik paho tamatang tagorong man, ahik uadeil me ineter delauan, ge res ninamana pesin, doh res niate tar hauar uia ue a sa, a sa uakapa tunungua. 16  * 1Jo 1.6; 2.4O tamatasinasine ra kula ra ate tang God, bo gisina puk ra uolih teilis tatanon ra banga to peis nas niuangoul. Gisin o santiehe tun, karo mahang longor, kara hik tun pah ra banotong guata me inete uaia.

*1:2: Kol 1.27

*1:4: Roum 1.7; 2Ko 8.23; Gal 2.3

*1:6: 1Ti 3.2-7; 2Ti 2.24-26

*1:10: 1Ti 4.7

*1:11: 2Ti 3.5-6; 1Pi 5.2

*1:13: 2Ti 4.2

*1:14: 1Ti 4.7

*1:16: 1Jo 1.6; 2.4