8
Doh Sol tere uangoul tar binakon, inggono ke uauia tun ka uiliatung pous peion.
Sol ke guata uasa tasir tamatang tagorong man
Tar mareinionene ka uiliatung pousin Stiben, gisinar uelmatan ka uakikilanga tar guata uasa tasir tamatang tagorong manasine ra uangoul i Jerusalem.
Maeit o burehe tasisinar tamatang tagorong mana ka lala ueltebeirila tar pang uan i Judia me i Samaria, bosir aposoul puk ahik tagu. O gisiameher tamatasine ra uakeluk tena ualatut God ka ueldolomo uasa tun tang Stiben, kara keu baka tatanon. * Apo 9.1,13; 22.4; 26.9-11Bo Sol puk ke uakekene manasa tar mamantouo tasir tamatang tagorong man. Inggono ke la hahai toro mamang uma uakap, kare reih tauete tasir kuah, doho bulout, kare ueliu tasisina tar karabus.
Pilip ke la uangoul i Samaria
O tamatang tagorong manasis ka ualualo ueltebeir, gisina ka mene ualasira toro Uelhire Uaia tang hingiamper uan ra lain. Pilip ke la uahiuako tar uan uleik i Samaria, kare la uelhire tauete tar hangana Kristo.
Tar binaka ka longoror manai tamata ke mene pe Pilip, kara banga tar bureher nitouo ke guatagion, gisina ka me siokor ualongoro uahuhut tun tatanon. O bureher tamatasiner nihikung liouana ka kula ualeiking mate ka hiliu per liouana uasa tasisin, doho bureher tamatasiner mater tukunus ka uia. Maeit tar uan uleik i Samaria, o tamata ka siokor uah.
Saimon ger tang bilih
A tang siokor tamat a hangana tang Saimon, a tang bilih e uoto guata tar bureher bilih tar bureher binakane tar uan uleik, doho tamatang Samaria ka bang, kara namnamana uabureh. Inggon e uoto meneng uasalain pare, a tamata tohangana tun. 10 Doho tamatasiner i ranar hangas, doh gisiner tamata ueltebeir puk ra siokor uairana tun tatanon, kara siokor ualongor, kara kula pare, “A nitampopokoho ger nang God ger tampopokoho tun e moko tar tamatene!” 11 Maeit gisina ra uakeluk tatanon, teene gisina ka banga tar bureher giniamehe siokor inete ke guatagion.
12 Bo tar binaka puk ke mene tauete Pilip toro Uelhire Uaiang tena Nitoia God menia tar hangana Iesu Kristo, gisina ka siokor tagorong man, kara siokor uahuhunguais, o kuahampe, doho bulout. 13 Saimono pon, ke tagorong man, kara uahuhu ponoin. Doh inggono ke uakuakeluk teilingua pono tang Pilip tang hingiar butur re la, teene ke banga peono tar bureher nitouo ke guataig Pilip, kare lutara uasa tun.
14 Tar binak ka longoror aposoul gera uoto uangoul i Jerusalem pare, o tamatang Samaria ka tagorong mana tono uelhire God, gisina ka ueliuila tas Pita me Jon tasisin. 15 Tar binaka kura la pokoso rasin, rasina kura lotu ueleheir tasisin mara kalesin tar Iabena Dedeil. 16 Teene a Iabena Dedeil halana te la uapono taguha tasisin. Gisina ka uahuhu keip pukis tar hangana Iesu ger Tamata Noman. 17 * Apo 19.6Song kura uaponala Pita me Jon tara limas tasisin, song ka kalesina tar Iabena Dedeil.
18 Gine ke banga pe Saimon ka kale pesina tar Iabena Dedeil kura uapono pela Pita me Jon tara limas tasisin, inggono ke hue ueleheir tasrasina tar mani, 19 kare kula pare, “Mura heir pono tar nitampopokohono totoguo mare kale pono me tamata tar Iabena Dedeil getu uaponola inggo tar limoug tatanon.”
20 Doh Pita ke kula hahaua tatanono pare, “Ingga ra turung haluh pous keipia tenang mani, teeit ko namana pe ingga ra banotoinir inete geke heirin God ra bulaua keipin tar mani. 21 Ingga ahik paho banoto kale tagu tar kalekinaleene, teeit ingga ahik paho uia ro baloum tar matana God. 22 Uapalih tenang niguata uasa, doho lotu tar Tamata Noman. Inggono here turung ueldolomompe totomua tar ninamana uasaeit toro baloumua. 23 Ge inggo pe u banga totomua pare, ko uoun tun tar ninamanang geh, kara niguata uasa e rokos tane tun totomua.”
24 Song ke mene hahaua Saimon pare, “Loutu ueleheir totoguo tar Tamata Noman mara hik me inete ko menegia re kotpokoso totoguo.”
25 Tar binaka kura mene tauete Pita me Jon tono uelhirer Tamata Noman, kaura hire tauete pon tar bureher inete ke guataig God, song kura la tapokis poluk Pita me Jon i Jerusalem, kaura menmene tauete teilimpela tono uelhirer Tamata Nomana toro burehe ro uaning Samaria.
Pilip ke uelhire ualasira toro Uelhire Uaia tar tamatang Itiopia
26 Na anggelour Tamata Nomana ke kula tang Pilip pare, “Kale uatoro karo lihila tar pang makos, uakeluk tar leleng tar butur padenen gere lih turuko i Jerusalem, e lako i Gasa.” 27 Maeit Pilip ke kaleuatoro kare la. Doh gine re lih pekoono tar lelon, inggono ke ueltupar tar tamatang Itiopia a niualah, inggon a tamata uleik tun tasir tamatang kaueke tena umang mani Kandas. (Kandas a kuaha toiang Itiopia.) Inggono ke la taro i Jerusalem tar la lotu. 28 Inggon e panete teilimpe tena karis, e lang tapokis tena uan, kare menmene uakeluk teil toro bolobol gero nang Aisaia. 29 A Iabena Dedeil ke kula tang Pilip pare, “La! Karo la tur uahuhut tar karisenah.”
30 Song ke ualo uahuhutula Pilip tar karis, kare la longoro tar tamatono re menmene uakeluk pe tono bolobolo Aisaia ger propeit. Kare dangatangua Pilip tatanono pare, “Ingga o naman manatempe tar haueit ro menmene uakelukin?” 31 Kare kulono pare, “Inggo deh paku ate ge pake mene uakalahara me tamata totoguo.” Song ke uadangata inggono tang Pilip tar me tabila tagu tatanon. 32 Doha puhung bolobolene re menmene uakelukuion e kulkula pare,
 
“Inggono ngohina tar sipsipene ra keipin ra la uiliatung pousin.
Inggon a hamhamasalik ngohina tar tunar sipsipene ra koutigir ulun,
doh ahik pah ke mene sikoro bak.
33 Inggono ka uamatala tunin, ahik pe mata kedanga uaiaig na niguat.
Inggono ke mat, doh halana me tun,
kara kale liu manasainane tar kot.” Aisaia 53.7-8
 
34 Gine ke mene uakeluk baka peono toro bolobolo roon, inggonor peng Itiopia song ke dangata tang Pilip pare, “Hire tun baka totoguo, mai tunene re menmeneinir propeit, inggon e menmene katongoin ue e menmene me tamata siok?”
35 Song ke mene uakalahar Pilip tar puhonene ke menein Aisaia, kare uelhire tauete pono tatanono toro Uelhire Uaia gero menmene tang Iesu.
36 * Apo 10.47Gine ra ualo pelasina tar lel, gisina ka la pokosola tar kodom, kare la kular tamatang Itiopia tang Pilip pare, “Bang! A kodomo gine, a haua re tur tane totoguo, maene ahiko pah ra uahuhuio?” 37 Doh inggono ke ualatoho tar karis ra uatokoin. Song kura siokor hiuoko rasina me Pilip tar kodom, kare uahuhu Pilip tatanon.
38-39 Gine kura hiliu pe rasina tar kodom, na Iabena Dedeilir Tamata Nomana ke me kale liu ualutara kompe tang Pilip, doh inggoneitir tamata uleik ahik pah ke bang huara baka poluk tatanon. Bo gine puk ra ualo pelasina tar karis, inggon e uaha tun, kare uatakai tang God.
40 * Apo 21.8Bo Pilip puk ke la pokoso ualutara tar siokor uan uleik ra kilain i Asdot, kare lala ueltebeir toro giniamehe ro uan uleik, kare la mene tauete toro Uelhire Uaia ke la tuk i Sisaria.

*8:3: Apo 9.1,13; 22.4; 26.9-11

*8:17: Apo 19.6

*8:36: Apo 10.47

*8:40: Apo 21.8