21
Poul ke la i Jerusalem
I muduhia king ueltageih baka pe inggeim mesir mamahoholik, inggeim king la panete tar parau, song ke ualor parau, ke ualo uakodkodohonguala i Kos. Tar uagiamehenar marein, inggeim king la ualola i Rodes. Inggeim song king la ualo tur poluk i Rodes tar la i Patara. Doh tar uan i Patara inggeim king la ueltupara tar giameher parau e marang la i Ponisia, karing la panete tatanon, karing lala.
I muduhia king bang huara baka pe inggeim i Saiprus, inggeim king ualohiala tar pang mua, maeit king la pokos i Siria, karing la hungungua i Tair tar uahiua baka tar ineteng tar uan uleikion. * Apo 20.23Inggeim king la ueltupara tasir tamatang tagorong mana tar uanion, karing uangoul tagungua tasisina tar mouitir marein.
Doha Iabena Dedeil ke heir tar ninamana tasisina tar kula tane tang Poul mara hik pahe la i Jerusalem
Bo gine puk ke la binaka peon, inggeim king la puk manasampe. Maeit gisisir tamatang tagorong mana mesnosio kuah, doho bung tus ka ueltutue tauete tamiueimane tar uan uleik, karing siokor lako i teh teking la hatup uahiueim, karing lotu to bak, karing uelheirie tar niuah, song king ueltageih. I muduhia king la ueltageih baka pe inggeim, inggeim song king la panete tar parau, kara tapokisisin.
Inggeim king la ualo ualatuman poluk tenami niualo, gine king hiliu pe inggeim i Tair, inggeim king la hungungua i Tolemes, doh tar uanion inggeim king la meneng uaha tun tasir tamatang tagorong man, karing uangoul tagu baka tasisina tar siokor marein. * Apo 6.5; 8.40Tar uagiamehenar marein, inggeim king hiliu poluk, karing la pokosongua i Sisaria, karing la uangoulungua tena uma Pilip ger tamatang mene tauete toro Uelhire Uaia, inggono ter tang sioko tasir mouitir tamat gera uoto poul tasir aposoul.
Inggon a tang toueitir tun o kuah kalan harah, halan ta le, doh ra uoto mene tauete tono uelhire God ngohina tasir propeit.
10  * Apo 11.28I muduhia king uangoul manasa pe inggeim tar uaniono tar giniameher marein, a tang siokor propeit, a hangana tang Agabus ke la uahiua turuha i Judia. 11  * Apo 20.23; 21.33Inggono ke lame tamiueim, kare me kale tono beil Poul, song ke uih katongo tar liman, doha toking pang keken, kare kula pare, “A Iabena Dedeil ke kula pare, ‘Tera turung guata sira per Jung Jerusalem tang tanena ro beil rone, ra turung uihin, song ra turung ueliuilain tasir tamatasis ahik paho Ju tagu.’ ” 12 Gine king longoro pe inggeim tar puhon, inggeim mesir tamatang tar uaniono king siokor kula tane uapopokoho tun tang Poul pare, ahik pahe la taro i Jerusalem. 13  * Apo 20.24Song ke mene hahaua Poul pare, “Ae maene rung kiringioum, karung uaueldolomontiehe tun totoguo? Inggo deh ahik pah ku kaleuatoro pukuio tar la karabus, bo tar la mate tunumpe tar hangana Iesu ger Tamata Noman.” 14 Gine ahik pe inggeim pah king pehuara tar kula tane tatanon, inggeim king la uakenua puk manas, karing kula pare, “Auia! Uakeluk tena nimalarar Tamata Noman.”
15 I muduhia tar puhonene, inggeim song king kaleuator, karing la taro i Jerusalem. 16 O gisiameher tamatang tagorong manang Sisaria ka la tagu tamiueim, kara la ueliu baka tamiueim tena uma Nason, Nason a peng Saiprus, doh inggono ter tang sioko tasir tamata geka tamatang tagorong mana uakikilang, inggono teking la uangoulieim na um.
Poul ke la pokos i Jerusalem
17 Tar binaka king la pokoso inggeim i Jerusalem, o tamatang tagorong mana ka siokor uaha uangoul tun tamiueim. 18 Doh tar uagiamehenar marein, siokor inggeim uakapa mes Poul king siokor la tar la banga tang Jems menia ponompe tasir mamahoholik ra siokor uangoul tagu pon. 19  * Apo 15.12Poul ke la meneng uaha tun tasisina song ke siokor uelueluatata hamas tun hape ke poul pe God tatanono i uantinanina tasir tamatasis ahik paho Ju tagu.
20  * Apo 15.1,5Gine ka longoro pesina tar puhpuhunin, gisina ka siokor uatakai tar hangana God. Gisina song ka kula tang Poul pare, “Ingga ko banga manas, a touihar taosein tasir Jusine ka tagorong mana tang Iesu, doh gisina tera uoto tur uapopokoho tar uakeluk tena ualatut Moses. 21 Gisina ka siokor longoro kout pare, ko mene ualasira pe ingga tasir Jusis ra uangoul i uantinanina tasisis ahik paho Ju tagu tar tur kauiuir liu tena ualatut Moses, kara hik pono pah ra poka tar kapokous ro bung tus gesir bulout, kara hik pono pah ra uakeluk tar niguatar nosir Ju. 22 Hopengua ri turung guata pe inggeig? Gisina ra turung longoro pare, ingga ko pokos. 23  * Aha 6.1-20; Apo 18.18Maeit ingga o uakeluk sira hape ring turung kula pe inggeim. Gane tamiueim ura uangoulur tang toueitir tamata kura nihing ualapagah keip pukis tang God. 24 Ingga o kila tasisin, karo uataguia tar binaka re uadelauanaisisin, karo bulaua ueleheir tasisin mara koutigir ulus. Song ra turung ater tamata uakapa pare, a bohor menenine ra me uelueluatata teilig totomua, kare ingga katongo tero uakeluk ponompe tar ualatut.
25  * Apo 15.29Doh tasisine ahik paho Ju tagu, inggeim king bolo manasa tasisina tar uahire tenami ueluauiae pare, gisina paka hik baka pah ra ein me niein ge me niheiring uahung tasir godo bohoboh, kara toub pono tar deuating, kara hik pono pah ra ein mo inetesisir nilolo pous, kara uakenua pono tar ura ueltebeir.”
26  * 1Ko 9.20Tar uagiamehenar marein, Poul ke kila tasir tamatasin, kara siokor uadelauanais. I muduhia song ke laono tar umang lotu ger dedeil tar uahire tang hingiar marein re la karuh toinir puhon, kara guata ponoigir uahung re laig tasisina kahakah.
Poul ka kuse toin ium
27 Tar binaka ke la marang karuh manasa per mouitir marein, o gisiameher Jung tar pang uan i Esia ka bang huara uatur to tang Poulane iuma tar umang lotu ger dedeil. Gisina ka menmene uahounungua tasir manai tamat, kara kusengua tatanon, 28 kara kula ualeik pare, “Ir tamatang Israel mu me poul tamiueim! Gine ter tamata geke menmene ualasira tasir tamatang toro mamang buturulik pare, tar ueluelde tagigeigir Ju, kare nagi ualatut menia ponompe tenagi umang lotuene. Doh inggono pono teke keip ualeke tasir tamata ge ahik paho Ju ium tar umang lotu mare uasuasa pono tar umene ger dedeil.”
29  * Apo 20.4Gisina ka kula ualeik paar, teeit gisina ka banga sioun tang Tropimus ger peng Epeses e la tagu teil tang Poul, kara namana pare, Poul ke keip ualek iuma tatanono tar umang lotu ger dedeil. 30 O tamata uakapa tunane tar uan uleik ka siokor tenturung nimaliana turane toro mamang buturulikane tar uan uleik, kara siokor ualome, kara me kuse tang Poul. Gisina ka reih liu turane tar umang lotu tatanon, doh ahik me sikir manasan, kare siokor holoro ponor pirpirik. 31 Gine ra ueduedanga pesina tar marang uiliatung pous tatanon, o ueluatata tar puhono ko la pokoso tar tamatang uoum keip tasir tamatang uiliatungung Roum pare, o tamatang tar uan uleik ka ueluelnimaliana ueltebeiris. 32 Inggono ke uateuele tunin, kare kila tasir gisiameher tamatang uoum keip, karo tamatang uiliatung, kara ualoko tar la banga tasir tamatasin. Gine ka bang huara pesit ra nimaliana tasir uiluiliatung menas tamatang uoum keip, gisina ka uolo uakenua tar uiliatung tang Poul.
33 Git nas tamatang uoum keipir uiluiliatung ke me kuse tatanon, kare ualatoho pare, ra uih taneiono me torikir tiein. Song ke dangatono tasir tamata pare, maionene, doha haua ke guataion? 34 O gisiamehe ra uahire taro tar ginamehe siokor inet, karo gisiamehe ra hire tar ginamehe siok, doh gine ahik per tamatang uoum keip pah ke ate uaia mo mana ra kulkula ualeik ueltebeir pesin, inggono ke ualatoho pare, ra keipilain Poul tenas buturung uanguangoulur uiluiliatung.
35 Tar binaka ke lala matoto pe Poul toro kakaet, res nimalianar tamata ke uleik uain, maeit o uiluiliatung ka uelkabe tatanon. 36  * Luk 23.18O tamata geka uakeluk ra kulkula uauleik teilimpe pare, “Uiliatung pous liu tatanon!”
Poul ke mene baka tasir manai tamat
37 Gine ra lang leke keip manasa pelar tamatang uiliatung tang Poul tenas buturung uanguangoul, inggono ke dangata tar tamatang uoum keip toro uelhireng Grik pare, “Inggo u banotompe u mene baka totomua?”
Kare kular tamatang uoum keip pare, “Ingga o uelhire pono toro uelhireng Grik?
38  * Apo 5.36-37Ahikia pah ter peng Isip geke uakekena tar marang uiliatung keip tang gavaman, kare uoum keip tar 4,000ir tamat, kara la tar butbutur padenene sioun sikor?”
39 Doh Poul ke mene hahaua pare, “Inggo deha Jung tar uan i Tasius i Silisia, inggo u la tur pono tar uan uleik ger tohangana pon. Uamaluana geru mene bako tasir tamat.”
40 Gine ke uamaluana per tamatang uoum keip tasir uiluiliatung tatanon e mene baka tasir tamat, Poul ke tur kai toro kakaet, kare sarang pau tasir tamat. Gine ka turtur sikoro pesin, inggono ke kula tasisina toro uelhireng Hibru.

*21:4: Apo 20.23

*21:8: Apo 6.5; 8.40

*21:10: Apo 11.28

*21:11: Apo 20.23; 21.33

*21:13: Apo 20.24

*21:19: Apo 15.12

*21:20: Apo 15.1,5

*21:23: Aha 6.1-20; Apo 18.18

*21:25: Apo 15.29

*21:26: 1Ko 9.20

*21:29: Apo 20.4

*21:36: Luk 23.18

*21:38: Apo 5.36-37