18
Poul ke la mene ualasira toro Uelhire Uaia i Korin
I muduhia Poul ke hiliu i Atens, kare la tar uan uleik i Korin. * Roum 16.3Tar uan uleikion inggono ke la ueltupar tar tang siokor peng Ju a hangana tang Akuila, inggono ka poho toin i Pontus. Bo Akuila puk me Prisila, ge na kuahon, kura nihing hiliu tur pukume i Itali, teene Sisa Klodius ke heir tauete tar ualatoho pare, o Ju uakapa tun ra siokor hiliu tar uan uleik i Roum. * Apo 20.34Doh Poul a tang bung tar taluh, temaene ke lang bangono tasrasin, ge rasina pe a toking tang bung pono toro taluh. Inggono ke la uangoul tagu, kare kalekinale uelkout tasrasin. Bo tar mamang Mareining Pepe Uah inggon e menmene tasir Ju mesir tamat ge ahik paho Juane iuma tar umang lotu, kare uelhalata keip pono tasisin mara tagorong mana tang Iesu Kristo.
* Apo 17.14-15Tar binaka kura la turume Sailas me Timoti i Masedonia, Poul song ahik tun pahe uasaluhe tar mene ualasira toro Uelhire Uaia, inggon e mene tar mamang binakalik tar uakalahara tasir Ju pare, Iesu te Kristo. * Apo 13.46,51; 20.26Bo tar binaka puk ahikir Ju pah ka tagorong man, kara menmene uasa tang Poul, inggono ke titire liu toro uou tena gomon, kare kula pare tasisin, “Ge ahikioum pah mu uapalih tenami niguat, a nisa e moko manasampe tamiuoum katong! Inggo ku uedanga manasa tar haua ka uamatatoin totoguo u guat. Gine daan inggo u la uelhir puk manasa tasir tamatasis ahik paho Ju tagu.”
Poul ke hiliu tenasi umang lotur Ju, kare lala tena uma Titius Jastus, inggon ahik paha Ju, dohe uoto lotu pono tang God, doh na umon e tokouahuhut tenasi umang lotur Ju.
Doh Krispus ger tamata uleik tenas umang lotur Ju. Inggono meso bubungunasis ra uangoul tena umon ka siokor tagorong mana tun tar Tamata Noman menia ponompe tasir bureher tamatang Korin geka longoro tang Poul, ka siokor tagorong mana pon, kara siokor uahuhuis.
Tar siokor boung, a Tamata Nomana ke menmene tang Poul i lolono tar borborian. Inggono ke kula pare, “Ingga ahik paho sokor. O mene dedempe, ahik paho uangoul bukbuk. 10  * Jos 1.9; Ais 41.10Gane ahik me tamata re banot e uiliatung totomua, ge inggo pe u uangoul tagu totomua, doh inggo nogo burehe ponor tamata ra uangoulane tar uan uleik.”
11 Maeit Poul ke uangoul tar uan uleikiono toro sioko ro krismas, kara tonomo baka polukur bialok re mene ualasira pe tasir tamata tono uelhire God.
12 Bo tar binaka puk re tamata uleik Galio tar pang uan i Akaia, O Ju uakapang Korin ka siokor uauia tar nimaliana tang Poul, kara ueliuila tatanono tar umang kedang, kara la kula pare, 13 “A tamatene e menmene uamoho teil tasir tamata tar leleng lotu tang God, a hagarinin ahik pahe uakeluk tenas ualatutur Ju.”
14 Ginempe re marang mene hahaua pe Poul, Galio ke kula tasir Ju pare, “Inggo u banotong ualongoro tamiuoum getung menemene inggoum me puh ka tokolekinane tar ualatutung Roum ue me niguata uasantiehe tun ka guatain. 15 Bo gine rung memene puk peoum tar puhpuhung dangat, kara niualasira mer hangan, inggoum mu la uelkodkodoho keip katongosioum tenami niualatut. Inggo ahik pahu banoto teru tamatang kedanga tar niguatanin.”
16 Maeit inggono ke ualatoho tasisina ra keip liuisane tar umang kedang. 17 Gisina song ka tur kauiuirila tang Sostenes ger tamata uleik tar umang lotu, kara uiliatung to tatanon i uoum tar buturung kedang. Bo Galio puk ahik dedempe mate ualasira me haua pake guatain.
Poul ke la tapokisila i Antiok tar pang uan i Siria
18  * Aha 6.18; Apo 21.24Poul ke uangoul tar bureher marein i Korin. Inggono ke marang la, maeit inggono ke hiliu tasir tamatang lotu, inggono ke lako tar uan uleik i Senkria, kare la panete tar parau tar la tar pang uan i Siria. Prisila me Akuila te kura la tagu tatanon. Bo tar binaka puk, kare uangoul harahon i Senkria inggono ke kout tar ulun, teene inggono ke guata keip tang God tar ualapagah. 19 Gisina ka la pokos i Epeses, tar uaniono teke la hiliu to Poul tas Prisila me Akuila. Inggono ke la leke tar umang lotu, kare la mene uakalahara uaia tasir Ju tang Iesu. 20 Tar binak ka kulasina tatanon e uangoul tagu baka poluk tasisin, inggono ke de. 21 Bo gine puk ke marang hiliu peono tasisin, inggono ke ualapagah katongoin tasisina pare, “Gete malahir God inggo u turung tapokis polukume.”
Song ke panete tar parau tar hiliu i Epeses. 22 Tar binaka ke la pokosono tar uan uleik i Sisaria gere moko tar pang uan i Siria, Poul ke hiuo tar parau. Inggono ke la taro i Jerusalem, kare la uamarein uleik tasir tamatang lotu, song ke lala uahiuako i Antiok.
23 I muduhia ke uangoul baka peon i Antiok, Poul song ke la tur tar uanion, kare lala hahaila toro mamang uaning toro mamang buturulik tar pang uan i Galesia me i Prigia, tar mene uatampopokoho tasir mamang tamatalik tar tagorong mana dedempe tang Iesu.
Apolos ke mene tauete toro Uelhire Uaia i Epeses
24 A tang siokor tamatang Ju, a hangana tang Apolos, a peng tar uan uleik i Aleksandria, ke lame i Epeses. Inggon a tamatang ate, dohe ate uaia tun tono uelhire God. 25 Inggon a niualasira uaia tun tena hagarir Tamata Noman, dohe uoto uaha tun tar binaka re mene tauet, kare mene ualasira toro mana tang Iesu. Bo a hagaring uahuhu puk re atein Apolos ter uahuhu geke ualasirain Jon ger tang uahuhu. 26 Inggon ahik tun pahe sokoro ke uakikilanga pe tar menane tar umang lotu, doh gine kura longoro pe Prisila me Akuila tatanon, rasina kura kilala tatanono tenasira um, kaura poul tatanono mare ate uakodkodoho tena hagarir Tamata Noman.
27 Tar binaka ke marang la Apolos tar pang uan i Akaia, o tamatang lotu ka mene uapopokoho tatanon, kara bolo ponola tasir tamatang lotung tar uanion tar turung kaueke uaia tatanon. Gine ke la pokoso pe inggon, inggono ke la uatampopokoho tasir tamatang lotusis ka tagorong mana keip puk tena nipoulur Tamata Noman.
28  * Apo 9.22Inggono ke uelperere keip tasir Ju i uoum tar matasir manai tar mene ualasira tur tunane toro bolobol tono uelhire God pare, Iesu te Kristo.

*18:2: Roum 16.3

*18:3: Apo 20.34

*18:5: Apo 17.14-15

*18:6: Apo 13.46,51; 20.26

*18:10: Jos 1.9; Ais 41.10

*18:18: Aha 6.18; Apo 21.24

*18:28: Apo 9.22