17
Poul me Sailas kura la uangoul i Tesalonaika
Poul me Sailas kura lihila i Ampolis me i Apolonia, kaura la pokosola i Tesalonaika gere toko nasi umang lotur Ju. 2-3 Poul ke la lekela ium ngohina re uoto guatang sioun pe, dohi lolono tar touonor uik tar mamang Mareining Pepe Uah, inggon ke mene tar uabang manate pare, tang Kristo ke malahir pe God tatanon e turung mat, kare tua tapokis, kare kula pono pare,
“Iesuene ru hirhireio tamiuoum inggono ter Kristo.”
O gisiameher Ju ka tagorong man, kara uanotongua tas Poul me Sailas menia tasir bureher tamat ge ahik paho Ju gera uoto lotu tang God, doho burehe ponor kuahasitir tohangas, bo o gisiameher mamahoholiking tasir Ju puk ka gehe uasa tun, maeit ka kila toto tasir tamata uasaane tar buturung uabulbulau. Gisina ka menmene uahoun tasisin, kara uakotpokosongua tar nimalianane tar uan uleik. Gisina ka ualola tena uma Jeson, kara Poulaka toro pirik tar sir tas Poul me Sailas mara ueliu tauetelaisane tar matasir manai.
Bo gine puk ka la bataba pesina tasrasin, gisina ka reihila tang Jeson mesir gisiameher tamatang tagorong manane tasir tamata uleiking tar uan uleik, kara kulkula uauleik teil pare, “O tamata geka uakotpokoso tar niguata uasaane tar koto uakapa tun teesine manasa ka me pokoso daan. * Luk 23.2; Jon 19.12Doh Jeson teke uauia tasisina tar me uangoul tena umon. Gisina ra guata tar niguat ahik pahe uakeluk tena ualatut Sisa, gisina ra kula pare, a tang giameher toia te Iesu.”
Tar binaka ka longorosina pare, o tamata uakapa tun mesir tamata uleiking tar uan uleik ka siokor ualagoreih keip tar nimaliana uleik. Gisina song ka kulangua tang Jeson meso bung kaluana tar bulaua tar mani tar puhon. Song ka uamaluanampeis ka la.
Poul me Sailas kura la tar uan uleik i Beria
10 Na boungunar binakon, o tamatang tagorong mana ka ueliuila tas Poul me Sailas i Beria. Gine kura la pokoso pe rasin, rasina kura lala poluk tenasi umang lotur Ju.
11 Doho Jung tar uan uleikion o tamata uaiantiehe poluk tasir Jung Tesalonaika, teene gisina ka marang siokor ualongoro tun tar haua ke menmeneig Poul, kara marang timtiman uaia tun tono uelhire God tar mamang mareinilik mara ate tun ge para mana re mene tauete pe Poul. 12 O bureher Ju ka tagorong man menia ponompe tasir gisiameher kuahasitir tohangas ge ahik paho Ju, doho burehe ponor bulout.
13 Bo tar binaka puk ka longoror Jung Tesalonaika pare, Poul ke la mene tauete poluk tono Uelhire God i Beria, gisina ka la ponola, kara la hounhoun tasisin, kara uauelueltebeir teres ninamanasin. 14 O tamatang tagorong mana ka ueliu uateuele tunuko tang Poul i teh mare la panete me parau, bo Sailas puk me Timoti kura uangoul uoum i Beria. 15 O tamata geka ueltutueko tang Poul ka la ueliu tang Poul i Atens, gisina ka tapokis keip toro mene tas Sailas me Timoti pare, pakura uakeluk uateuele tunuko tang Poul.
Poul ke mene tauete toro Uelhire Uaia i Atens
16 Gine re pepe uangoul pe Poul tas Timoti me Sailas, inggon ahik pah ke hagouo uaia re banga to pe tar bureher kaesa ter godo bohobohane tar uan uleik i Atens.
17  * Apo 18.19Maeit inggono ke la tenasi umang lotur Ju, kare la uelhalat keip tasir Ju, karo tamatang Grik gera uoto lotu tang God, kare mene to pono tasir tamata ueltebeirane tar buturung uabulaua to tar inet. 18 Doho pang tamatang iate ra kilais o Epikurian mesir Stoik ka uelperere keip tang Poul. O gisiamehe ka dangata pare, “A haua tun re marang uedangaigir uoto menene? Inggono deh here marang meneng uelturut poluk mo gisiamehe siokor god.” Gisina ra mene paar, teene Poul e menmene ualasira toro Uelhire Uaia tang Iesu, doh tar nitua tapokis.
19 Maeit gisina ka kila tatanon, kara ueliuila tatanono tar butur ra tabila tokahar tamatang kedang gera kilais o Areopagus, kara la kula to tar matasisina pare, “Inggeim deh mi marang ate uaia pono tar hauene ro menmene ualasira teilia? 20 Ingga deh gine ro ueliuime tar ginamehe siokor ninamana teremi nilongoreim, doh inggeim mi marang ate uaia hape tun re kulkula penin.”
21 Doho bureheisir tamatang Atens mesir tamatang toro giniameher pang uan gera uangoul tar uan uleikion ka uakapa tenas binaka tar uangoul puk ra ualongoro pe, kara ueluatata tar timuhur ninamananin.
22 Maeit Poul ke tentur kaiane i uantinanina tenas tabila tokahar Areopagus, kare kula pare, “Ir Tamatang Atens, inggo u banga tamiuoum pare, mu tampopokoho tun tenami niguata tar lotu. 23 Gine ku latlateil uiloho pe inggo, inggo ku bangbanga hamas tun tar inetenine rung uoto lotugioum. Inggo ku la ueltupara pono toro oltang uahung e moko teilir nibolobol a nibolo pare, ‘O nanar god geri teleieig.’ Inggoum mu lotu tar god ge ahik pah mu ateioum, doh inggono ter Godene ru hirhireio tamiuoum!”
24  * 1To 8.27; Apo 7.48“Inggono ter God geke tuha tar koto uakap meniampe tar mamang inetelikinine re moko tar kot, inggono ter Godong Heuen, doh gane i kot, doh inggon ahik pahe uangoul toro umang lotuniner nituhang tamat. 25  * Ker 50.12Inggon ahik pahe katupa tagu me siokor inet, doh ahik pono pahe malahir tagu me nipoulung tagigeig, ge inggono pe tere heir tasir tamata uakapa tun tar nitua, a romene ri ungaieig, kara mamang inetelik. 26 O mamang tamatalikisine ra uangoul tar koto ke uabour turusiono tar tang sioko pukur tamat. Godompe ke uamatoto tenas binakasina, doh ia ra uangoul.”
27  * Ker 145.18; Jer 23.23“God ke guata pare, mara sirir tamata uakapa tun tatanon ge para tupara tatanon, bo inggono puk ahikimpe pahe uairehe tagigeigir tang siok tang siok. 28 Ge maene pe ri uangoulieig o tua o tamat te inggon. Ngohina sira ka kula pe nomio tamatang tut kerekere inggoum pare, ‘Inggeig teso bung tunon.’ 29  * Ais 40.18-20; 44.10-17; Apo 19.26Temaeit i uangoul sireig pare, o bung tuna God, bo inggeig puk ahik pahi namana sira pare, tang God here ngohinar kaesa ka tuha keipig tar gol mer silva ue a palau.”
30 “Sioun o tamat ahik pah ra ate uaia tang God, doh inggono ke bangang duk puk tar puhon. Bo gine daana puk God e malahir tasir tamata uakapa tunane tar koto tar uapalih tenas niguat. 31  * Ker 96.13Ge inggono pe ke uamatoto manasa tar binaka re turung kedanga keip tar nikodkodoho tasir mamang tamatalikane tar koto uakap. Inggono ke uamatoto sioun tun tar tamata gere turung uoum keip tar mareining kedangon. God ke uabang manate tar puhono tasir mamang tamatalik ke kale tapokis tur pe tatanono toro mat.”
32 Tar binak ka longoro pesina pare, Iesu ka uatua tapokisin, o gisiamehe tasisina ka uanio. Bo o gisiamehe puk tasisina ka kula pare, “Inggeim mi marang ualongoro baka poluk tar puhon.”
33 Maeit Poul ke hiliu tasisin. 34 Bo o gisiamehe puk tasisina ka tagorong man, kara la tagungua tang Poul. Dionisius ter tang sioko pono tasisis ka tagorong man, inggono ter tang sioko tasir Areopagus, kara tang sioko ponor kuah a hangana tang Damaris menia pono tasir gisiameh.

*17:7: Luk 23.2; Jon 19.12

*17:17: Apo 18.19

*17:24: 1To 8.27; Apo 7.48

*17:25: Ker 50.12

*17:27: Ker 145.18; Jer 23.23

*17:29: Ais 40.18-20; 44.10-17; Apo 19.26

*17:31: Ker 96.13