5
Ananaias me Sapira kura boh
Bo a tang sioko pukur tamat a hangana tang Ananaias mena kuah, a hangana tang Sapira, kura uabulaua pono tonosira mahar kot. * Apo 4.34-35Bo Ananaias puk ke la heir tar giniamehe pukur mani tasir aposoul, kare uoho dede tar giniameh, kare hire tasisina pare, “Teenina uakapa puk manasanin.” Doh na kuahon e ate teil ponompe ke guata peono paar, teene rasina kura uelhote tar uoho uanono tar ginameher mani.
* Jon 13.2Maeit Pita ke kula pare, “Ananaias! Ingga ko uoun ro baloum tang Satan, maene ro marang boho ingga tar Iabena Dedeil, karo hiliu tar giniameher mani pare, a noum geka bulauaig tonongo mahar koto ingga? A mahar kotonin a noumua geto marang uabulaua ue ahik paho uabulau. Dohi muduhia geto marang uabulaua tanin, ingga song ro matotong guata ueltebeir tenang mani hope ro malara pe, Ae maene ko namana, karo guata sira pare? Ingga dehe ko boho tang God, ahik pah tamiueim.”
Tar binaka ke longoro pe Ananaias tar puhon, inggono ke mate ualutara puk manasampe. Doho tamata geka longoro tar puhonene ke kotpokoso pe, gisina ke uohoisir nisokoro uleik.
Song ka lamer tamata kalan, kara gomo tar tukununa Ananaias, kara keip tauet, kara la keu.
I muduhia kura karuh baka per touonor aua, na kuahono ke leka ponome ium, e telempe tar puhene ke kotpokos. Pita ke dangata tatanono pare, “Hire totoguo ter bulauana puk manasampe ro mahar kotonine gekura uabulauais raoum me Ananaias?” Kare kulono pare, “Te paare nomanampe. Ter bulauana nomanampe.”
Maeit ke kula Pita tatanono pare, “hope maene kura ueluauiae raoum tar uedanga tena Iabena Dedeil God? Bang! O tamata geka la keu baka uoum tenang bulouta gisine manasa toro pirik, doh gisina ra turung kabe tauete poluk totomua.”
10 Ginempe ke mene uakapa pe Pita, inggono ke mate ualutara pon, kare punga uahiua puk manasampeane i uahuhut tar kekena Pita. Song ka lekemer tamata kalan, kara me banga tatanono re rikin pe, gisina ka uelkabe tauete poluk tatanon, kara la keu tabarampein tena bulout.
11 Doh gisinar tamatang tagorong mana mesir gisiamehemper tamata geka longoro tar puhono ke kotpokoso pe, ka uoun tar nisokor.
O aposoul ka uauia tasir bureh
12  * Apo 2.43; 14.3O aposoul ka guata tar bureher nitou, kara niparoko ger giniamehe sioko tunane tasir tamat. Doho mamang tamatang tagorong mana ra uoto uangoul tokaha tar tine umane tar umang lotu ger dedeil gera kilain, na paranda Solomon. 13 O bureher tamata ra uairana tasisin, bo ra sokoro puk tar uataguis tasisin. 14 Bo o gisiamehe puk ponomper tamata mesir kuaha ka tagorong mana tang Iesu ger Tamata Noman, kare uanoto tagu polukis tasisin.
15 Temaeit a puhonene ke guatangua tasir tamata ka keip pokoso tasir tamatasiner momouh, kara me uarikin keipis tar uatane tar lel mare me turung ragom taner momolouinar tukununa Pita gete me lihila tar buturuon.
16 O gisiameher tamatang toro uan ulekinine i tekteken i Jerusalem, ka keip toto ponome tonosio tamatasiner momouh, doh gisitir nihikung liouan, Doh ka me siokor uia pon.
O aposoul ka kale uelmahing
17 Bo a patere ger i rana uain tasir patere uakap meso bung uanoton gesir Sadiusi, gisina ka gehe uasa tun. 18 Maeit gisina ka kuse tasir aposoul, kara uamokois tar karabus ger nasir tamata uakap. 19  * Apo 12.7-10Bo naboung puk na anggelour Tamata Nomana ke me puka toro pirpirik, kare ueliu tauete tasisin. 20 Kare kula pare, “La, karung la iuma tar umang lotu ger dedeil, karung la hire luaka tun tasir tamata tar timuhur nitua.”
21 O aposoul ka longoro hape ka kula peis, maeit naliliuolik gisina ka la tar umang lotu ger dedeil, kara la mene ualasira tasir tamat.
Tar binaka ke pokosor patere ger i ran meso bung uanoton, gisina ka kila tar tabila tokahang ueluatata tasir tamatang uoum keip mesir mamahoholikisiner tohangasing tasir Ju. Gisina ka ualatue tasir tamatang kaueke tar la tar karabus mara la ueliuime tasir aposoulane tasisin. 22 Bo gine puk ka la pokoso pesin, gisina ka la mahang sirsir teil tasir aposoul. Maeit gisina ka la tapokis tar buturung tabila tokahang ueluatat, kara la hire pare, 23 “Inggeim king la tupara tar karabus a niholoro uaia nomanampe meniampe tasir tamatang tur kaueke ra turumpe tar pirpirik, bo tar binaka puk king puka inggeim, inggeim ahik pah king tupara me tang siokor tamat ium.”
24 Gine ka longoro pesina ka ueluatata peis paar, a tamata uleik tasir soldia tar umang lotu ger dedeil menia tar tamata uleiking tasir patere kura tobouluntiehe tun, kaura namanaehe tar haua tun re uahireinir puhon.
25 Song ke pokoso turumer tang siokor tamata tar umang lotu ger dedeil, kare me kula pare, “Ualongor! O tamata gekung uamokosioum tar uih, gisila ra tur iuma tar umang lotu ger dedeil, kara mene ualasira tasir tamata tang Iesu.”
26 Maeit a tamata uleik tasir tamatang uiliatung mesno uiluiliatung ka la tar umang lotu ger dedeil, kara la ueliuime tasir aposoul tenas tine umar tamata uleik. Bo gisina puk ahik mata uauelmahing tasir aposoul, teene gisina ka sokoro geta bakbak pousur tamata tasisin.
27 Song ka me ueliuilaisir aposoul tasir tamata uleik mare heheker tamata uleiking tasir patere tasisin. 28  * Mat 27.25A tamata uleiking tasir patere ke kula pare, “Inggeim king ualatoho tane tamiuoum pare, ahik baka poluk pah mu mene ualasira tar hangon, bo inggoum puk kung uauoun tasir tamatang Israel tenami niualasir, karung marang baktula ponola tamiueim pare, teking uiliatung pous pono tatanon.”
29  * Apo 4.19Kare mene hahauangua Pita mesir gisiameher aposoul pare, “Inggeim mi uakeluk puk manasampe tono uelhire God, doh ahik pah mono uelhire me tamat. 30 Nas God ro bung tubugigeig geke uatua tapokis tang Iesu gekung uiliatung pousisioum, kung tine uakuse pe tatanono tar korose. 31  * Apo 2.33-34; Epe 1.20; Hib 2.10; 12.2God ke kale kai taro i Heuene tatanon, tar la tabila tena pang makoso God. Inggono ke uatakai tatanon, kare heir tatanon tar hangan, ‘A tunar toia, kara tang uelkarus,’ mare poul tasir Israel mara banotong uapalihisin tenas niguat, kara la tang God, maeit re kuse luara liuono teres niguata uasasin. 32 Inggeimene teking banga tun tar inetenin menia pono tar Iabena Dedeil geke heirihain God tasir tamata geka longoro tatanon.”
33 Tar binaka ka longoror tamata uleik tar puhon, gisina ka nimaliana uasa tun, kara marang siokor tung pous tasisin. 34 Bo a tang sioko pukur Parisi, a hangana tang Gamaliel, a tamatang ualualasira tar ualatut gera siokor ueltadainir tamata uakap ke tentur kaiane i uantinanina tasir tamata uleik, kare ualatoho pare, ra keip tauete sikoro bakaisir aposoul i kalahara tar sikinar binak. 35 Ka tauete bakar aposoul i kalahar, song ke kulono tasir gisiameher Parisi pare, “Ro bung uanotoug, bangbanga hamas tun tar hauar rung marang guatain tasir tamatasine. 36  * Apo 21.38Ahik pah sioununtieh, ke guata Teudas pare, a tamata uleik, doh here kaelais tar 400ir tamata ka tagorong mana tatanon, kara uakeluk tatanono tar ueluelde tar gavamaning Roum. Inggono ka uiliatung pousin, kara lala uelpakahingua no tamatasis ka uakeluk tatanon, kara hikingua pah ka guata baka me inet. 37 I muduhia tatanon, Judas ger peng Galili ke uakotpokoso pono tar puh, tar binakang aha tasir tamat, kare uoum keip tasir tamata tar ueluelde pono tar gavamaning Roum. Inggono ka uiliatung pous ponoin, doh no tamatono ka lala uelpakah pon.”
38 “Temaene tar puhene, inggo gine ru ualatut tamiuoum pare, Hiliu! Uamaluana tasisina gera la! Ge para niguatonene a nana puk me tamat, inggon e la kapampe. 39 Bo ge para nang Godor niguatonene, inggoum ahik pah mu banoto mu tur tane, inggoum mu la ueltuparangua pare, mu tur tane tang God.”
40  * Apo 4.18Doh gisinar tamata uleik ka siokor uauia tena menemene Gamaliel. Gisina song ka kila ualeke tapokisila iuma tasir aposoul, kara me halhaluhis toro uohong haluh. Song ka ualatoho tasisina pare, ahik baka poluk pah ra mene tauete baka poluk tar hangana Iesu, kara kula tasisina ra la.
41  * Mat 5.10-12; 1Pi 4.13Maeit o aposoul ka hiliu keip tasisina tar niuah, teene God e uaha tun tasisina ka uamatala peis, ka kale uelmahing pe tar hangana Iesu. 42 Re la per mamang marein, gisin ahik pah ra uakenua tar mene ualasira toane tar umang lotu ger dedeil, doh ganempe toro mamang umalik ra uatakai pe toro Uelhire Uaia pare, Iesu te Kristo.

*5:2: Apo 4.34-35

*5:3: Jon 13.2

*5:12: Apo 2.43; 14.3

*5:19: Apo 12.7-10

*5:28: Mat 27.25

*5:29: Apo 4.19

*5:31: Apo 2.33-34; Epe 1.20; Hib 2.10; 12.2

*5:36: Apo 21.38

*5:40: Apo 4.18

*5:41: Mat 5.10-12; 1Pi 4.13