2
Mu tagin gete reih liuisioum toro man
Temaene inggeig i longlongoro hamas tun toro mana geki longorosieig geta reih liuisieig tang God. * Gal 3.19O uelhire geka heir turuhain tasir anggelou toso bungugigeig ko ualasira pare, o man, doh gisis ahik pah ka uakeluk tang roon, kara mahang longor, ka kale tar uelmahing ka uahingaig. * Hib 10.29; 12.25Hopengua ri uareing peeig geti bangang duk tar uelkarusonener uleik? Ge a uelkarus peonene ke uelhire tauete uakikilangainir Tamata Noman, song ka heirihain tasisit ka longoro tatanon, ke mene pe tar me heir ualatumana tagigeig. * Mak 16.20; 1Ko 12.4,11God ke ualasira to pono tono uelhirer Tamata Noman pare, o man ke guata pe tar uaparok, a nitou, kara giniamehemper niguatar popokoh, kare pakaha tena inete uaiar Iabena Dedeil tasir tamat e pakaha tompe terener nimalar.
Iesu ger Tuna God ka uatamatain
Ge God pe ahik pah ke uamoko tasir anggelou ra me kaueke tar timuhur koteit re turung lame ri menmeneieig. Bo misiana ro kula teil pe no uelhire God,
 
“O haua tuneimir tamat, maeit ro uanamnamantieha tamiueim?
Doho haua tuneimir tunar tamat, maeit ro kaueke uaia ingga tamiueim?
Tar sikinan siounur binak ingga ko guata tamiueim o
i koto uain tasir anggelou,
karo uataku toro keuaranar uiniator,
kara uleikir ueltada tamiueim.
Ingga ko heir tamiueim tar kaueke tar mamang inetelik.” Ker 8.4
 
Gine ri kula peeig, “A mamang inetelik,” e kulanguar puhono pare, ahik uadeil me inete ka aha liuin tar uangoul i kukulebanga tamiueim. Bo halana pukeig ti banga tar mamang inetelik re mok i kukulebanga tagigeig, * Pil 2.8-9bo inggeig puk i banga tang Iesu geka uaikoto sikoro bakin tasir anggelou, maeit tena nipoul God ger hamhamas, inggono ke mata ueleheir tasir tamata uakap i kot. Doh gine daan inggeig i banga tatanono pare, ka uatakuin toro keuaranar uiniator, kara uleikir ueltad, teeit ke kale uelmahing peono toro mata tagigeig.
10 Doh auia nomananguampeono tang God geke touo tar mamang inetelik tena uiniatoro katong, doh geka touo turigir mamang inetelik, e keip ualeka toso bung tun tar butur re uangoul. Tena uelmahing Iesu, God ke guatangua tatanon a tamatang uoum keip uaia mare uelkarusono tasisin.
11  * Mat 25.40Doh gine daan Iesu ke uadelauana tasir tamata tenas niguata uasa, doh inggono mes gisis ka uadelauanais a tang sioko tamas. Temaene Iesu ahik pahe matala tar kila tasisina pare, o bung tahin i lolono tena niuangoul God. 12 Inggono ke kula pare tang God,
 
“Inggo u turung hire toso bung tahig tar haua ko guatagia. Ker 22.22
Inggo u turung uatakai to totomua tar matasisir bureher tamatang tagorong man.”
13  * Ais 8.17-18Kare kula poluk pare, “Inggo u tagorong mana teil tatanon.” Kare kula poluk pare, “Inggo gine manasa mesir keketik geke heiris God totoguo.”
14  * 1Jo 3.8; UGO 12.10Gine o keketik pesitie re menmeneis Iesu gisina tesir tamata kompe, Iesu ke me tamata pe, ke kotpokoso sira tasisin. Inggono ke guata pare, maeit tono maton, inggon e banotong kale liu uakapa tun tena nitampopokoho Satan gere kale teil tena nitampopokoho ro mat. 15 Doh tar hagarionene, inggon e banotong luaka liu tasisit ka uangoul dede tar karabus, teeit ra sokoro pesina toro mat. 16 Ge a puh pe a mana pare, inggon ahik pahe kotpokoso sira tasir anggelou tar me poul tasir anggelou, bo ke kotpokoso tun a tamat, tar me poul tosno tamata Abraham.
17 Temaeit tun pe ka me uakotpokoso sir tunuiono toso bung tahin tar mamang hagarilik, mare kotpokoson a Patere Uleik ger uelueldolom, kara tamata ra tagorong mana uakapa tunin tena kalekinale God, doh mare me guatono tar uahung tar kale liu tenas niguata uasar tamat. 18 Doh gine daan, inggon e banotong poul tasisit ra uedangais, ge inggono katongo pe ka uedangain, kare kale uelmahingime toro mahara roon.

*2:2: Gal 3.19

*2:3: Hib 10.29; 12.25

*2:4: Mak 16.20; 1Ko 12.4,11

*2:9: Pil 2.8-9

*2:11: Mat 25.40

*2:13: Ais 8.17-18

*2:14: 1Jo 3.8; UGO 12.10