16
Iesu ke tua tapokis
Na reiuinar giameher marein tar binaka re lang kapa manasa per Mareining Pepe Uah,* Tar Mareining Pepe Uah ke kapa tar reiu tar 6 kilok. Maria Magdalen, doh Salome, kare Maria ge tinana Jems ka bulaua tar inete amiamuh mara la tunahaig tar tukununa Iesu.
Doh naliliuolik tar uakikilangar marein tar uik, Tar mareining uakikilanganar uik ter Sande. gine re hara pehar pisar, gisina ro kuah ka lala toro lebang. Gisina ka la toro lebangang mat. Gisina ke uelueldangateis pare, “Mai re turung uatagegele liu ueleheir tagigieg toro palaua uleik toro matana ro lebang?” Bo tar binaka puk ka banga kaisin, gisina ka banga manasa toro palau, roon o uleik o niuatagegele liu manasane toro matana ro lebang.
Gine ra leka pelasina toro lebang, gisina ka banga tar tamata kalan e hiku teil tar hikhiku gaugauil, inggon e tabila tar pang muahia. Doh gisina ka lutarantiehe tun. Bo inggono puk ke hire tasisina pare, “Ahik pah mu lutarang sokor! Inggoum mu sir tang Iesu ger peng Nasaret geka tinain tar korose. Inggono deh ka uatua tapokis manasain. Inggon ahik pah kae baka polukinane. Mu bang tar buturene ka uarikinion. * Mat 26.32; Mak 14.28Bo inggoum mu la, karung la hire tosno tamatang uakuakelukono menia pono tang Pita pare, inggono ke uoum tamiuoum, ke la uoum i Galili. Terung la turung banga tooum tatanono ngohina sirampe ke kula pe inggon.” Song ka tauetesis ro kuah, kara ualo liu turane toro lebang, ge gisina pe ka poroporo keip tar nisokoro uleik. Doh gisin ahikinguampe mata hire me tamat, teene gisina ka sokor.
Maria ger peng Makdala ke banga tang Iesu
Doh naliliuolik tar uakikilanganar marein tar uik, i muduhia ke tua tapokis baka pe Iesu, inggono ke kotpokoso uakikilanga tang Maria Magdalen ter kuaha geke geil liu turiono tar mouitir liouana uasa. 10 Maria ke lame tasir tamata geke uanguangoul tagu sioun tang Iesu, tar binaka ra uangoulung ueldolomosin, kara urung. 11 Doh gine ka longoro pesina tang Maria re hire pe pare, Iesu ke tua tapokis manas, doh inggono ke banga tatanon, bo gisina puk ahikompe mata tagorong mana tatanon.
12 I muduhia tar puhionene, Iesu ke uagiomehe siokoin, kare kotpokoso poluk tar tang torikir kaluasisina geura lang la i Jerusalem. 13 Doh rasina kura la hire tasir gisiameher tamatang uakuakeluk, bo ahik pukusina pah ka tagorong mana tasrasin.
Iesu ke pokoso tasir siokor hangaul, doha tang siok
14  * 1Ko 15.5Dohi muduhia song ke kotpokoso Iesu tasir siokor hangaul, doha tang sioko tar binaka ra einisin, kare uelkukur tasisin, teene gisina ka tagorong boh, doh ahik pah ka tagorong mana tasir tamata geka banga uoum tatanono ke tua tapokis pe. 15  * Apo 1.8Doh inggono ke kula tasisina pare, “Inggoum mu la ueltebeir tar koto uakapa tun, karung la hire tauete tonogo Uelhire Uaiao tasir tamata uakap. 16  * Apo 2.38Mair tamat re tagorong mana toro Uehire Uaia, doh ra uahuhuin inggono tera turung uelkarusin. Bo mair tamata ge ahik pehe tagorong mana toro Uelhire Uaia, inggono ra turung uakouhin. 17  * Apo 2.4; 8.7Doh God e turung guata tar niparoko tar limasar tamatang tagorong man. Gisina ra turung geil liu keip tar hangouguo tasir liouana uasa, kara turung uelhire pono tar giniamehe siokor uelhire. 18  * Luk 10.19; Apo 28.3-6Gisina ra turung banoto pono tar kusa tasir soi, doh tar binaka ra inumusina me bilih, gisin ahik pah ra matotong sa. Doh gisina ra turung uapono tar limas tasir momoh, kara turung uia poluk.”
19  * Apo 1.9-11; 2.33-34Dohi muduhia ke menmene baka pe Iesu ger Tamata Noman tasisin, song ka kale kai taroion i Heuen, kare la tabilahia tar pang makoso tang God. 20  * Apo 14.3; Hib 2.3-4Song ka la uelteibeirir tamatang uakuakeluk, kara mene tauetane toro mamang buturulik, doha Tamata Noman e kalekinale tagu tun tasisin, re uatouo pe tar nitouo tar uatampopokoho toro Uelhire Uaia. O mana tun.

*16:1: Tar Mareining Pepe Uah ke kapa tar reiu tar 6 kilok.

16:2: Tar mareining uakikilanganar uik ter Sande.

*16:7: Mat 26.32; Mak 14.28

*16:14: 1Ko 15.5

*16:15: Apo 1.8

*16:16: Apo 2.38

*16:17: Apo 2.4; 8.7

*16:18: Luk 10.19; Apo 28.3-6

*16:19: Apo 1.9-11; 2.33-34

*16:20: Apo 14.3; Hib 2.3-4