2
A Iabena Dedeil ke laha nar Pentikos
* KT 23.15-21; Ual 16.9-11Tar binaka ke pokosor mareining tar Pentikos, gisine ra tagorong mana tang Iesu mesir aposoul ra siokor uangoul toto tar siokor um. Ahik me sikir manasan, a alinganar inete ngohina tar romo uleik ke la turuha i Heuen, ke me uauoun tar umene ra uangoulinisin. * Mat 3.11Gisina ka bang huara toro hue, a inete ngohinar luhuluh, bo ke me lala uelpakah puk, kare me mok i rana tar lus uakapa tunusin. * Mak 16.17; Apo 4.31; 10.44-46; 19.6Gisina ka siokor uoun tar Iabena Dedeil, inggono ke guatangua tasisina ra mene tar giniamehe siokor uelhire.
O gisiameher Jung toro giniamehe ro pang uan tar koto uakap ra uangoul pon i Jerusalem, gisis ra uoto lotu pono tang God. Tar binaka ka longorosina ra uelhire kahakaha pesina tar ginamehe siokor uelhire, gisina ka siokor la toto. Gisina ka siokor lutara tun, teene ka longoro pesina ra uelhire kahakaha pesina tenas uelhiresin.
Gisinar gisiameher Ju ka lutar, kara namanaehe, kara kula pare, “Gisina dehesine ra uoto uelhire toro uelhireng Galili. 8-9 Doh maeit ri longoro inggeig ra menesina tonogio uelhire inggeig? Inggeig deho tamatang toro mamang uan, o gisiameh o peng Partia, i Midia, dohi Elam, o gisiameh o peng toro uan i Mesopotemia, dohi Judia, doh tar pang uan i Kapadosia, i Pontus, doh tar pang uan i Esia, 10-11 doh tar uan i Prigia me i Pampilia, o tamatang tar pang uan i Isip, menia tasir tamatang tar uan i Libia gere moko uahuhut tar uan uleik i Sairini. O gisiamehe tagigeig geki pokoso tur i Roum, o Ju, doho tamata geka uapalih pare, o Ju, o gisiameh o peng Krit, doh tar uan i Arebia. Inggeig i siokor longoro ra uelhire tauete pesina tar bureher niguatar nang God tonogio uelhire katongo inggeig.”
12 Gisina ka lutar, kara toboul, kara ueldangata katongois pare, “Hope re uahuahire per puhonene?”
13 O gisiamehengua tasisina ka ueltang ualeng tasisin, kara kula pare, “Here ka inum dehesina me bureher bino.”
Pita ke mene uamaroro tasir tamat
14 Song ke tentur kai keip Pita tasir gime hangaul, doha tang siokor aposoul, kare mene uauleik tar uamaroro tasisina pare, “Inggoum ro uanotougener Ju, doh maisioumene rung uangoul i Jerusalem, uamaluana geru mene uamaroro inggo tar puhene tamiuoum, ualongoro uaia tun tar haua ru meneio. 15 O tamatasine ahik pah ka popouluana me inum, ngohina kung naman tagin pe inggoum. Gine daan aliuo harah, inggono song re 9 kiloko puk. 16 Bo a puhene ke kotpokosene daan, inggono ke mene tauete ponoin Joel ger propeit sioun, ke kula pe pare,
 
17 God ke kula pare, ‘Tar uadouhinar marein,
inggo u turung uauoun tasir mamang tamatalik tenag Iabena Dedeil.
O bung tamamiuoum, o kuah, doho bulout ra turung mene tauete tonogo uelhireo ngohina tasir propeit.
Doh nomio bulout kalanioum ra turung banga tar inete ngohina tar borborian,
doho mahoho ra turung borboriana tar bureher borborian.
18 Doh tar binakon, Inggo u turung uauoun tenag Iabena Dedeil
tosnogo tamatang kalekinale, o bulout doho kuah.
Tar mareininin Inggo u turung dingiha tenag Iabena Dedeil tasisin,
doh gisina ra turung mene sira tasir propet.
19 Inggo u turung uatouo tar bureher inet, kara uaparok i Heuen, doh gane i kot,
doh tar binakon a deuating, karo hue doho diku uleik o turung pokos.
20 A pisar e turung kitup,
doha bialok e turung kubara sira tar deuating,
i muduhia song re kotpokoso na mareinir Tamata Noman ger tampopokoho tun.
21 Doh mais ra turung kila ualeik tar hanganar Tamata Nomana me nipoul,
gisina tera turung udeil.’ ” Joel 2.28-32
22 Doh Pita ke mene ualatumana poluk pare, “Inggoum ro uanotougener Ju mu ualongoro uaia tun tar puhene. Iesu ger peng Nasaret, a tamata giamehe sioko tun, doh inggono teke uamatotoin God tar laha tagigeig, ke me ualasira pe tar uaparok, kare guata tar nitou tar ualasira tena nitampopokoho God. Doh inggoum kung siokor ate manas. 23 A tamatonene ke heir sira manasampehain God tena nimalar, doh na niate, doh inggoum menia tenas nipoulur tamata uasa, kung tung pous tatanon, ke me mate pe tar korose. 24 Bo God puk ke uatua tapokis tatanon, ke kale liu tur pe tatanono tar uelmahinging mat, teeit o mat o matoto leue tar kuse uanono tatanon. 25 Ngohina sira ke mene uatuha pono pe Debit tatanon, ke kula pe pare,
 
‘Inggo ku bang huara tar Tamata Noman e uangoul uahuhut dede totoguo.
Inggo ahik pahu sokor, karu por,
teeit inggon e uangoul tabara totoguo.
26 Temaeit inggo u uaha tun ru mene pe,
doh inggo u turung pepe uangoul sira keip tar nitagorong mana
hope ke ualapagah pe God.
27 Teeit ingga ahik paho turung uamaluana totoguo u turung mate dede,
doh ahik pono paho turung uamaluana tenang tamatang kalekinale ger dedeil,
e benga to tar keu.
28 Ingga ko ualasira manasa totoguo teru kale tar nitua gere moko dede.
Ge inggo pe u kale tar niuaha uleik tar uangoul tagu totomua.’ ” Ker 16.8-11
 
29  * 1To 2.10“Ro bung kaloug, uauia geru uakalahara bako pare, tubugigeig Debit ger mahoho uleik ke mate doh ka keuin, doh na keuion e moko harampe e tuka daan. 30  * 2Sa 7.12; Ker 89.3-4; 132.11Bo inggono puk a propeit, ke ate baka ke ualapagah katongo pe God tatanono pare, e turung guata me tang siokor bubungunon e tabila palih tono tabtabilon. 31  * Ker 16.10Debit ke ate uoum tar inete re turung pokos, inggono ke mene tauete tang Kristo e turung tua tapokis. God ahik pahe turung uelsakil tatanon mare mate dede, doh ahikir tukununa pahe turung beng.”
32 “God ke uatua tapokis tang Iesu, doh inggeim uakapene teking siokor banga tun tar matamiu. 33  * Apo 5.32; 7.55-56Iesu ka kale kai taroin i Heuen, kare la tabila tar pang makoso tang God. Doh God ger tamanono ke heir tatanono tar Iabena Dedeil geke ualapagahain pare, e turung heir, doh Iesu teke dingiha tar Iabena Dedeil, doh inggon, teene kung bangaioum, karung longor. 34-35  * Ker 110.1Debit ahik pah teka kale kai taroin i ran, bo teke mene tauete puk pare,
 
‘A Tamata Nomana ke kula pare tenag Tamata Nomano,
Tabilane tar pang makoshia totoguo
e tuka tar binaka ru guato tosnongo uelmatana ra pehuarais,
kara uangoul i kukulebanga tenang nikaueke ingga.’ ” Ker 110.1
36  * Apo 5.30-31“Temaeit inggoum ro uanotougener Ju pakung ate uaia tun toro mana pare, God teke guata tang Iesu gekung uiliatung pousisioum pare, a Tamata Noman, doh ter Kristo.”
37 Tar binaka ka longoro per tamata tar puhon, gisina ka kanuh, kara ueldolom, maeit ka kulangua tang Pita mesir gisiameher aposoul pare, “Ro bung tahimiueim, me hauangua paking guataieim?”
38 Pita ke mene hahaua tasisina pare, “Siokor inggoum uakapa tun mu uapalih tenami niguat, karung uamaluana gering uahuhu keipieim tamiuoum tar hangana Iesu geke heirihain God, e me uelkarus tosno tamaton, maeit re kuse luara liu God teremi niguata uasaoum. Marung turung kaleoum tar Iabena Dedeil. 39  * Ais 57.19A niualapagahonene e lain tamiuoum uakapa meso bubungumiu menia pono tasisis ra uangoul i reh gere turung kila pokosoisir Tamata Noman ge nagi God inggeig.”
40 Pita ke meneng uatagin tasisina tar bureher menemen, kare mene uapopokoho tasisina pare, “Uelkarus liu katongosioum tar niguata uasang tar babeir tamatang daan.” 41  * Apo 2.47; 4.4Maeit gisis ka tagorong mana tena menemene Pita, ka siokor uahuhunguais, doh here ka la matotois tar 3,000ir tamata baka poluk ka la uanoto tasisinar tamatang tagorong mana tang Iesu tar binakon.
A nipepe tokahang tasir tamatang tagorong man
42  * Apo 20.7Gisina ra siokor ualongoro uaia tun tenas niualasirar aposoul, kara pepe tokaha pono tar namana huara tapokis toro uadouhina ro ein geke guatain Iesu, kara lotu tokah.
43 O tamata uakapa tun i Jerusalem ka uoun tar niueltadang sokoro ra banga pe tasir aposoul ra guata pe tar giniamehe siokor nitou, kara uaparok. 44  * Apo 4.32-35O tamatang tagorong mana uakapa tun ra siokor pepe tokah, kara ueluelheirie hamas tunis tenas inet. 45 Gisina ra uabulaua tenas inet, kara heir tar mani tang hingiar tamata re katupa tar niein ue a inet.
46-47  * Apo 6.7; 11.21A mamang mareinilik gisina ra pepe tokaha dedempe tar umang lotu ger dedeil. Gisina ra uoto ein bereit to dedempe tonosio um tar namana huara tono uadouhina ro ein Iesu, kara siokor ein tokah, kara uaha tun, kara uelbuleis teres niein, kara uatakai tang God ra pepe tokaha pe. Doho tamata uakapa tun ka siokor hagouo uaia tasisin. Doha Tamata Nomana ke uelkarus tur tasir burehe tenas niguata uasa tar uaburehe dedempe tasisin.

*2:1: KT 23.15-21; Ual 16.9-11

*2:3: Mat 3.11

*2:4: Mak 16.17; Apo 4.31; 10.44-46; 19.6

*2:29: 1To 2.10

*2:30: 2Sa 7.12; Ker 89.3-4; 132.11

*2:31: Ker 16.10

*2:33: Apo 5.32; 7.55-56

*2:34-35: Ker 110.1

*2:36: Apo 5.30-31

*2:39: Ais 57.19

*2:41: Apo 2.47; 4.4

*2:42: Apo 20.7

*2:44: Apo 4.32-35

*2:46-47: Apo 6.7; 11.21