4
Pita me Jon ka uamokois tar umang uih
Gitie ura menmene pe Pita me Jon tasir tamat, o pater, doho tamata uleiking tasir tamatang uiliatung gera kaueke tar umang lotu ger dedeil, doho Sadiusi ka lame tasrasin. Gisina ka nimaliana uasa tun, teene rasina kura mene ualasir, kaura mene tauete pono tang Iesu pare, a tamatang uatua tapokis tasir tamat. Rasina ka kuseis, kara uamokois tar umang uih, doh teene ke reiu manasa peon, maene kura uangoul rasina ke la tuka tar giameher marein. * Apo 2.41Bo o burehe pukur tamatasine ka longoro toro uelhire roono ka tagorong man. Maeit gisis ka tagorong mana ke la banotois tar 5,000.
Tar uagiamehenar marein o tamatang uoum keip, doho mamahoholiking tasir Ju, karo tamatang ualasira tar ualatut ka la toto i Jerusalem. Anas ger pater a i rana uain tasir patere uakap e uangoul tagu pon menia tang Kaiapas, doh Jon me Aleksander ger toking tahina Anas menia pono tasir gisiamehe ro bung tahinalikion. Gisina ka heir tar ualatoho pare, ra keipimeis Pita me Jon i uoum tasisin, kara heheke tasrasina pare, “Mai tun ke heir tar nitampopokoho tamiraoum, doha hangana maiene ura guata keipin raoum?”
Doh Pita ge a uoun pe tar Iabena Dedeil ke kula pare, “Ir tamatang uoum keip, doh nosio mamahoholikir tamat! Inggoum mu dangdangata tar inete uaia gekira guatain raeim tar tamata ger mater kekena? Mu dangatoum, hope ka guata uaia peion? 10  * Apo 3.6,13-16Temaeit inggoumene, doho Ju uakapa pakung ate pare, inggono ter hangana Iesu Kristo ger peng Nasaret gekung uiliatung posuioum, bo ke uatua tapokis pukin God, maeit kung bangoum tar tamatene ke uia, kare tur.
11  * Ker 118.22Iesu ter tang siok ka uelhirein tono uelhire God pare,
 
‘Inggono ngohina toro palaua geke deinir tamatang tuh,
bo roono puk tero palaua i rana uain tar ginameher palaua uakapa tun.’ ” Ker 118.22
12  * Mat 1.21“Ahik baka poluk me tamatane tar koto re banot e uelkarus tagigeig te Iesu puk manasampe geka heirihain tar me uelkarus tagigeig uakap.”
13 Tar binak ka banga pesina tas Pita me Jon ahik pe mesira nisokor, ge gisina pe ra ate pare, rasin ahik pah kura kale niate to tagu tar sikul, rasin a toking tamata ueltebeir puk. Gisina ka bang paroko pono tasrasina pare, te kura uakuakeluk teil pono tang Iesu. 14 Bo gine puk ka banga pesina tar tamata geka uauiain re tur tagu pe tasrasin, gisin ahik pah ka mene baka poluk me puh. 15 Temaeit gisina ka ualatoho tasrasina tar hiliu baka tar tine umang kedang. Song ka la tokaha polukusin tar uelkodoh pare, 16 “Me haua paki guataieig tar toking tamata rasine? Inggeig ahik pahi banot i guata me puh ge o tamatang Jerusalem pe ka ueliate tar nitouo uaia kura guatguataig rasin, doh inggeig ahik pahi banot i uolih. 17 Bo tar tur tane puk tar puhonene mara hikir tamata ueltebeir pah ra ate, inggeig paki mene uapopokoho tasrasina tar uakenua tar mene ualasira baka poluk mo tamata tar hangana Iesu.”
18  * Apo 5.28Song ka kila ualeka polukis rasin, kara la kula tane uapopokohois pare, “Ahik baka poluk pah ura mene tauete ue ura ualasira keip tar hangana Iesu.”
19  * Apo 5.29Bo Pita puk me Jon kura kula pare, “Mu namanaehe baka ge para uiaono tar matana God, tamiraeim tar longoro tamiuoum, doh ahik pah God. 20 Ge raeim pe ahik pah mira banoto mira uakenua tar mene tauete tar inete kira longoroig doh kira bang.”
21 I muduhia tar giniameher meneng uasokor ka meneigisin, rasin song ka uamaluanais ura tauet. Gisin ahik pah ka banoto ra namana uamatoto hope ra uauelmahing pe tasrasin, teene o tamata ra siokor uatakai manasa tang God, tar haua ka bangaig ke kotpokos. 22 Ge a tamata pe geka uatouoin na niuia ko siaua ponoin no krismas tar toueitir hangaul.
Nasi lotur tamatang tagorong man
23 I muduhia tar binaka ka uamaluanar tamatang uoum keip tasir Ju tas Pita me Jon, rasina kura la tapokis tasir tamatang tagorong man, kaura la ueluatata tasisina hope ka kulkula per patere uleik mesnosio mamahoholikir Ju tasrasin.
24  * KT 20.11; Neh 9.6; Ker 146.6Tar binaka ka longorosina tar puhonene, gisina ka siokor lotu tokaha tang God, kara kula pare, “Tamata Noman, ingga teko tou i rana dohi kot, menia tar teh, doh tar mamang inetelik re moko keip teil tananin. 25 A Iabena Dedeil ke heir tonongo uelhirea tang Debit ge nang tamatang kalekinalea. Debit ge tamamiueim ke kula pare,
 
‘Ae maene o mamang tamataliking toro mamang pang uan ra siokor nimalianantiehe tun,
kara marang guata tenas inete ger sa, a tabo tengkan?
26 O mamang toiang tar koto uakap ra tur tar marang uiliatung,
doho tamatang uoum keip tasir tamata ra la toto tar uelkoi keip tang God ger Tamata Noman,
kara uelkoi keip pono tar tamat geke uelpikurin God.’ ” Ker 2.1-2
 
27  * Mat 27.1-2; Luk 23.7-11; Apo 3.13“Na menemene Debit ke kotpokosene daan pare, a mana tun, temaeit Herot me Pontius Pailat kura la tokaha keip tasir tamatasit ahik paho Ju tagu menia pono tasir tamatang Israel i lolono tar uan uleik i Jerusalem tar ueluamoke me ninamana tar uiliatung pous tang Iesu ge nang tamatang kalekinalea ger dedeil geko uelpikurin. 28  * Apo 2.23Gisina ra guata uakeluk puk tar haua ko namana keipia tereng nitampopokoh, doh reng nimalara pare, e turung kotpokos. 29  * Epe 6.19God ger Tamata Noman, gine daan ingga o namanaehe tar uasokoronine ra meneig tamiueim, karo uaongolo tamiueim nongo tamatang kalekinalea mara hikieim pah mi sokoro tar mene tauete tonongo uelhirea. 30 Ingga o hueha tar limoum tar uauia tasir tamat, karo guata me nitouo keip tar hangana Iesu ger dedeil ge nang tamatang kalekinalea.”
31 Ginempe ka uakapa pesina tar lotu, a umene ra uangoulinisin ka uagunain, Doh gisina ka uoun tar Iabena Dedeil, kara ongolongua ra mene tauete pe tono uelhire God.
O tamatang tagorong mana ra uelheirie tenas inet
32  * Apo 2.44O mamang tamatang tagorong manalik ke siokor ueluiae tunis, kara sioko tun res ninaman. Ahik me tang sioko re kula pare, tena inet a nana me pahen, bo ra uelheirie puk tun tenas inet. 33 O aposoul ra mene keip tar nitampopokoho ra mene tauete pe tang Iesu ger Tamata Nomana ke tua tapokis pe, doh God e poul keip tun tena nimalara tasisin. 34-35  * Apo 2.45Gisin ahik pah ra katupa me inet, teene ge o tamata pesine nas kot, doh nosio uma ka uabulaua tananin, kara keipime tar mani tasir aposoul, doh gisina tera heir tang mai gere katupa tar inet.
36 A tang sioko tasisinar tamatang tagorong man, a hangana tang Josep, a peng toro matina tasir Libai, e la tur i Saiprus, geka uelkilainir aposoul pare, Banabas (doha puhonene Banabas e kula pare, “A tamatang uapopokoh tasir tamat”). 37 Inggono teke uabulaua tono mahar kot, kare heir tar mani tasir aposoul.

*4:4: Apo 2.41

*4:10: Apo 3.6,13-16

*4:11: Ker 118.22

*4:12: Mat 1.21

*4:18: Apo 5.28

*4:19: Apo 5.29

*4:24: KT 20.11; Neh 9.6; Ker 146.6

*4:27: Mat 27.1-2; Luk 23.7-11; Apo 3.13

*4:28: Apo 2.23

*4:29: Epe 6.19

*4:32: Apo 2.44

*4:34-35: Apo 2.45